Wyrostek rylcowaty

Czytaj Dalej

Wyrostek kolczysty

Wyrostek kolczysty (processus spinosus) odchodzi od łuku ku tyłowi w płaszczyźnie pośrodkowej.

Wyrostki stawowe

Wyrostki stawowe (processus articulares s.

Wyrostek mieczykowaty

Wyrostek mieczykowaty (processus xiphoideus; ksifos = miecz) stanowi najmniejszą część mostka.

Blaszka przyśrodkową wyrostka skrzydłowatego

y (canalis palatouaginalis; zawartość: gałązka tętnicy kli-nowo-podniebiennej, gałązki nosowe tylne boczne zwoju skrzydłowo-podniebiennego); uzupełnia ją wyrostek klinowy kości podniebiennej.

Wyrostek zębodołowy

U noworodka brak jeszcze wyrostka zębodołowego i wskutek tego wysokość twarzy jest mała w stosunku do szerokości; wyrostek ten zaczyna się rozwijać dopiero wraz z wytwarzaniem się korzeni zębów mlecznych i twarz zaczyna przybierać na wysokości.

Wyrostek podniebienny

Bocznie wyrasta on z trzonu szczęki, przyśrodkowo łączy się z wyrostkiem szczęki przeciwległej za pomocą szwu podniebiennego poś-rodkowego (sutura palatina mediana). Wyrostek ten tworzy znaczną część dna jamy nosowej i sklepienia jamy ustnej; jest on znacznie grubszy z przodu niż z tyłu.

Wyrostek piramidowy

Powierzchnia dolna, czyli podstawa wyrostka stożkowatego, tworzy tylno-boczny koniec podniebienia kostnego i zawiera zwykle trzy otwTory, z których otwór podniebienny większy {foramen palatinum majus) leży najbardziej do przodu, pozostałe zaś otwory podniebienne mniejsze {foramina palatina minora) ku tyłowi.

Wyrostek oczodołowy

Rozróżnić na nim można pięć powierzchni, z których trzy łączą ten wyrostek z sąsiednimi kośćmi, a dwie są powierzchniami wolnymi: 1) powierzchnia przednia (szczękówa) skierowana do przodu, ku dołowi i bocznie łączy się ze szczęką; 2) powierzchnia tylna (klinowa) skierowana ku tyłowi, ku górze i przyśrodkowo, łączy się z małżowiną klinową i może mieć otwór komórki powietrznej zawartej w wyrostku,

Wyrostek klinowy

Wyrostek klinowy odchodzi od części tylnej brzegu górnego blaszki pionowej kości; jest on znacznie mniejszy od wyrostka oczodołowego i występuje w postaci cienkiej blaszki skierowanej ku górze, przyśrodkowo i nieco ku tyłowi.

Wyrostek czołowy

Wyrostek czołowy (processus frontalis) odchodzi z górnego kąta trzonu kości, łącząc się do przodu z wyrostkiem jarzmowym kości czołowej (sutura frontozygomatica) i do tyłu ze skrzydłem większym kości klinowej (sutura sphenozygomatica).

Wyrostek skroniowy

Wyrostek skroniowy (processus temporalis) odchodzi od kąta tylnego trzonu kości; łączy się on z wyrostkiem jarzmowym kości skroniowej szwem zębatym (sutura temporo-zygomatica), tworząc łuk jarzmowy (arcus zygomaticus), do którego przyczepiają się mięsień żwacz i powięź skroniowra.

Wyrostek dziobiasty

Brzeg przedni wyrostka jest wypukły i przedłuża się ku dołowi w ostrą krawędź brzegu przedniego gałęzi, brzeg tylny jest wklęsły i stanowi granicę przednią wcięcia żuchwy.

Wyrostek kłykciowy

Wyrostek kłykciowy (processus condylaris) jest większy od poprzedniego i służy do stawowego połączenia żuchwy z podstawą czaszki; ma on zbudowaną w kształcie bloczka głowę żuchwy (caput mandibulaektóra na swej przedniej części pokryta jest chrząstką włóknistą.

Wyrostek barkowy

Wyrostek barkowy (acromion; akros = punkt końcowy, omos = = bark) wystaje nad boczny kąt łopatki.

Wyrostek kruczy

Do wyrostka kruczego przyczepiają się trzy więzadła: kruczo-oboj-czykowe, kruczo-ramienne i kruczo-barkowe, oraz trzy mięśnie: piersiowy mniejszy, kruczo-ramienny i głowa krótka mięśnia dwoigłowego ramienia.

Wyrostek łokciowy

Wierzchołek jego, zagięty do przodu, w przypadku wyprostowanego przedramienia styka się z dołem wyrostka łokciowego kości ramiennej. Podstawa wyrostka jest zwężona i łączy się z częścią górną trzonu.

Wyrostek robaczkowy

Wyrostek robaczkowy (processus uermiformis) stanowi dolny odcinek jelita ślepego; pod względem swych wymiarów i czynności trawiennej jest to narząd szczątkowy, o bardzo zmiennej długości (średnio około 8—9 cm) i położeniu; najczęściej zwisa do miednicy małej. appendicularis), która zaopatruje wyrostek.

Wyrostek robaczkowy

zastawką wyrostka robaczkowego (valvula processus vermiformis). U zwierząt roślinożernych jelito ślepe jest długie, szerokie i nie ma zwężonego wyrostka robaczkowego.

Długość wyrostka robaczkowego

Grubość wyrostka wynosi około 0,5 cm. Czasami wyrostek nie ma światła (2—3%); częściej jest niedrożny tylko w niektórych odcinkach swego przebiegu; w późniejszym wieku zanik światła zdarza się częściej.

Położenie wyrostka robaczkowego

Szczególne znaczenie dla powstawania ropni zakątniczych czy w zapaleniach wyrostka ma zakątnicze położenie wyrostka z wtórnym zrośnięciem się z tylną ścianą brzucha; trudno go wtedy odnaleźć.