Wyrażanie

Czytaj Dalej

WYRAŻANIE

 

WYRAŻANIE ang. expressing; fr. expression; rwa. Ausdruckung

W semiotyce logicznej — stosunek, jaki zachodzi między wyrażeniem języka lub irmym znakiem (np. gestem) a przeżycia­mi osoby posługującej się tym znakiem: znak wyraża myśli, uczucia, żądania itp. W logicznej teorii języka rozpatruje się w...

Wolność wyrażania poglądów, pozyskiwania i rozpowszechniania informacji

Art. 54 - każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji .

Ust. 2 - cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.

Ustawa może wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie...

Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej. Nowożytne utopie

Temat pracy: Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej. Nowożytne utopie. Wstęp Pojęcie Utopii jest wstępnym zarysowaniem problematyki pojawiającej się w pracy na temat „Utopia jako sposób wyrażania myśli politycznej”, w którym to temacie ściśle zawarta zostanie teza- utopii nowożytnych. Utopia oraz jej całkowite zaprzeczenie – antyutopia, to przede wszystkim mocno uproszczony obraz świata przedstawiający stereotypowe wyobrażenia społeczne. Jest on ...

W jaki sposób pisarze odrodzenia wyrażali swoją troskę o przyszłość ojczyzny

Epoka odrodzenia rozwijała się pod wpływem prądów umysłowych: humanizmu i reformacji. Przeświadczenie, że "nic, co ludzkie", nie może być obce człowiekowi, połączone z dążeniem do ulepszania, modyfikowania istniejącego porządku świata, znalazło swój wyraz także w stosunku człowieka do ojczyzny...