Wyobraźnia socjologiczna

Czytaj Dalej

Socjologiczna wyobraźnia i język socjologii

Co do tej naturalnej, niezbędnej w życiu kompetencji socjologicznej dodać może socjologiczna edukacja? W ten sposób socjologiczna wyobraźnia akcentuje dynamikę i odrzuca statyczny punkt widzenia.

Millsa koncepcja wyobraźni socjologicznej

Wyobraźnia socjologiczna powinna polegać na umiejętności połączenia zjawisk miko i makro, widzieć związek przez zjawiska globalne.

Specyfika socjologicznego ujmowania prawa

Pozytywizacja prawa przekształcanie przekonań prawnointuicyjnych w prawo oficjalne oraz funkcje, jakie prawo pozytywne pełni wżyciu zbiorowym, to zagadnienia dotyczące zjawisk społecznych, a więc socjologiczne.

W stronę fotografii socjologicznej

Od lat siedem­dziesiątych sekcje poświęcone socjologii wizualnej obradują na światowych kon­gresach socjologicznych: w 1978 roku w Uppsali, w 198 2 roku w Mexico City i w 1986 w New Delhi.

Funkcje fotografii w badaniach socjologicznych

Eksploracja świata społecznego z aparatem foto­graficznym w ręku, z intencją uchwycenia i utrwalenia ważnych socjologicznie sytu­acji czy zdarzeń zwiększa istotnie natężenie i koncentrację uwagi, intensywność pa­trzenia (zob. Sontag 1978 : 95) , pozwala wydobyć z chaotycznego tła to, co zawiera sens socjologiczny.

Fotografia a teoria socjologiczna

Jest jeszcze jedno rozróżnienie teorii socjologicznych ważne w obecnym kon­tekście: teorii skali makro i skali mikro.

Wizualność świata i wyobraźnia wizualna

Świat współczesny jest wyjątkowo nasycony treściami wi­zualnymi. Podkreśla to wielu autorów z kręgu badań kultu­ry wizualnej. Malcolm Barnard (2001: 4) stwierdza: „To, co wizualne, stało się ważnym doświadczeniem w życiu ludzi. Jesteśmy coraz bardziej poddawani wpływowi materiałów wizualnych i od...

Wyobraźnia wizualna

Podporządkowując narzędzie techniczne, jakim jest aparat fotograficzny, tak rozumianej wyobraźni wizualnej i potrzebie obserwacji, uzyskujemy szanse istot­nego wzbogacenia wiedzy socjologicznej.

Trening wyobraźni wizualnej

Wyobraźni wizualnej nie sposób nauczyć się z książki. Podobnie jak nie można na­uczyć się jazdy na nartach, korzystając tylko z podręcznika carvingu, żeglować -patrząc na rysunki w podręczniku żeglarstwa, a fotografować - tylko na podstawie podręcznika fotografii. Wszystko to wymaga bowiem nie...

Wyobraźnia a wyobrażenia. Wyobraźnia to

Jest to zdolność do intencjonalnego generowania wyobrażeń.

Występuje prawdopodobnie tylko u ludzi, natomiast u zwierząt występują jedynie wyobrażenia.

Jest przykładem przetwarzania top-down, czyli od góry do dołu.

W przeciwieństwie do pamięci wzrokowej (wyobrażenia odtwórcze) może generować...

Wyobraźnia jako okno do badania reprezentacji

Badania nad wyobraźnią były podstawą do określania podstawowych właściwości reprezentacji umysłowych. Opracowano takie techniki badania wyobrażeń, które pozwalały uwolnić się od niedogodności związanych z wykorzystywaniem introspekcji jako metody badawczej.

Metody te pozwalają w sposób obiektywny...

Wiek przedszkolny – zagrożenia rozwoju - Wyobraźnia

Dziecko przeprowadzając nieudane próby zawłaszczenia przedmiotów i przestrzeni odkrywa, że to jego rodzic jest tym, kto panuje nad nimi. To odkrycie owocuje przekonaniem, że atak na przynależne dorosłemu rzeczy jest w rzeczy samej atakiem na niego samego, a to powinno prowadzić do wycofania swojego...

Podejście socjologiczne do zachowań wyborczych

Podejście socjologiczne jest inaczej nazywane podejściem socjalno- strukturalnym.

Zachowania polityczne Polaków - Socjologiczne czynniki

odgrywane role społeczne (np. matka – zainteresowanie urlopami macierzyńskimi, wychowawczymi, szef – ulgi podatkowe)

bodźce mobilizujące jednostkę do działania, będące następstwem jej społecznego usytuowania ( gospodarcze, społeczne, płeć może być zmienną niezależną, kwestie...

UWARUNKOWANIA SOCJOLOGICZNE DETERMINUJĄCE ZACHOWANIA WYBORCZE JEDNOSTKI WG U. BECKA

Procesy atomizacji społecznej, zmiany wzorów rodziny, spadek homogeniczności grup, do których ludzie przynależą – wszystko to zmniejszyło znaczenie grupowych afiliacji w formowaniu preferencji wyborczych.

Ulrich Beck mówi o tym w kontekście o procesie indywidualizacji, który skazuje ludzi na zewnętrzne...

Socjologiczne rozumienie kultury: cztery komponenty obszaru zjawisk społecznych

1. wytwory ludzkiej pracy -kultura materialna (wszelkie wytwory ludzkiej działalności, które powstają w relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym);

2. instytucje społeczne -kultura społeczna (wyznacza środowisko społeczne człowieka, stosunki między ludźmi i akceptowane wzory...

Socjologiczne pojęcie kultury

Wśród socjologicznych bestsellerów ostatnich lat uderzają tytuły poświęcone typowo kulturowym fenomenom, jak zaufanie, moda, stereotypy, styl życia, gusty, obyczaje itp.

Socjologiczne teorie cykli

W socjologii pierwszą teorię cykli dziejowych formułuje Yilfredo Pareto (1848-1923) w Trattato di Sociologia Generale. W jego ujęciu system społeczny jest w nieustannym ruchu; stanowi płynny proces przechodzenia od równowagi (aequilibrium), poprzez destabilizację, do załamania się równowagi...

Pokrewieństwo - Macierzyństwo naturalne i socjologiczne

Macierzyństwo, tak samo jak ojcostwo, jest włączone w tubylcze doktryny poczę-cia. Zakaz posiadania nieślubnych dzieci faktycznie  dotyczy bardziej matki niż ojca, a karze podlega zawsze jednostka, a nie grupa.

To indywidualna kobieta cierpi z powodu nieślubnego dziecka, chyba że istnieje mężczyzna...

Przemoc wobec dzieci - Koncepcja socjologiczna

Przyczyny przemocy:

Tkwią w środowisku, które kształtuje normy postępowania z dziećmi kulturowo określone postawy wobec przemocy, struktura społeczna, system norm funkcjonujący w otoczeniu rodziny, ogólne zasady relacji interpersonalnych

→ podkultury przemocy – społeczności, w których przemoc ma warto...