Wykres słupkowy

Czytaj Dalej

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy W arkuszu kalkulacyjnym Ms Excel wykres słupkowy traktowany jest jako 2 odrębne kategorie: wykres słupkowy (słupki poziome) i kolumnowy (słupki pionowe). Wykres, w którym słupki są trójwymiarowe określa się mianem wykresu bryłowego Bielecka 2001, s.

Histogram

58) Budowa histogramu Histogram podobnie jak pozostałe wykresy statystyczne składa się z kilku części:<br> pola wykresu skali (aby ułatwić czytanie wykresu, stosuje się nieraz, zwłaszcza w prostokątnym układzie współrzędnych, dwie jednakowe skale na obu krańcach obrazu graficznego, <br>tj skalę poziomą oraz dwie skale pionowe po lewej i po prawej stronie pola wykresu) tytułu (w wykresach popularyzacyjnych tytuł należy umieścić nad ...

Wykres programowy procesu decyzji

Wykres jest uzupełnieniem technik FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) a także FTA (Fault Tree Analysis), które są wykorzystywane w procesie identyfikacji oraz eliminowania istniejących i prawdopodobnych błędów.

Statystyka teoria - Pluta

liczebność w kategorii jest odzwierciedlona powierzchnią wycinka całego koła – ludzkie oko nie zbyt dobrze porównuje takie powierzchnie zaleta: jest efektowny WYKRES ROZRZUTU – badamy współrzędność cech za pomoca tego wykresu.

Graficzne metody prezentacji danych

Przebieg linii jest elementem odniesienia, szerokość wstęgi – parametrem Wykresy Wykres statystyczny – Pojęcie wykresu statystycznego jest jednoznaczne z pojęciem diagramu i oznacza graficzne przedstawienie zależności między danymi wielkościami statystycznymi.

Stopy żelaza na tle wykresu żelazo-węgiel.

Wykres żelazo-węgiel. Szybkości grzania czy chłodzenia nie są uwzględnione na wykresie i dlatego, jeżeli chodzi o hartowanie, to wykres daje tylko wskazówkę, do jakiej temperatury należy ogrzać stal, aby uzyskać zahartowanie.

Zasady organizacji pracy biurowej - Zasada sprawozdawczości

Istnieje kilka rodzajów wykresów, do najbardziej znanych i prostych konstrukcji można zaliczyć: -wykres na osiach współrzędnych -wykres liniowy -wykres słupkowy.

Co to jest histogram?

Rodzaj wykresu słupkowego oparty na prostokątnym układzie współrzędnych.

Analiza techniczna

Rodzaje wykresów Ze względu na rodzaj wykresu można wyróżnić trzy podstawowe typy: *wykres słupkowy - zamieszczone są na nim: cena otwarcia (jeśli jest dostępna), cena maksymalna, cena minimalna i cena zamknięcia dla danego papieru.

Analiza wartości

Wynik przedstawiany jest w formie shierarchizowanej na wykresie słupkowym.

Diagram Pareto

wykres Pareto. 92 "Wykres ten jest dobrym sposobem do nawiązywania wspólnych działań, podjęciu współpracy ludzi którzy skupili się nad rozwiązywaniem wspólnych problemów.

Ganttproject

PERT thumb|250px|right|Wykres sieciowy PERT wygenerowany przez program wraz z wyznaczoną ścieżką krytyczną Jedną z bardzo ważnych funkcji programu jest możliwość tworzenia wykresu PERT wraz z wyznaczeniem sieciowe|ścieżki krytycznej.

Proces marketingu zaopatrzenia

Odpowiedzialny za badanie rynku jest analityk rynków surowcowo-materiałowych, który na zlecenie zarządu: 1) ustala, jakie informacje są potrzebne do podejmowania decyzji (konkretne wytyczne otrzymuje od zarządu) i w jaki sposób będą one opracowywane 2) gromadzi informacje - może to być ciągły proces monitoringu wybranego segmentu rynku ze szczególnym uwzględnieniem zachodzących zmian 3) przetwarza i wstępnie opracowuje dane &nbsp;w celu nadania im odpowiednich formatów ...

Wykres Bernatene-Gruna

Charakterystyka metody Jest to wykres pozwalający na rejestrację, krytyczną ocenę i analizę badanej procedury oraz wyciągnięcie wniosków co do kierunków zmian i usprawnień jej przebiegu" Można przy jego pomocy zaprojektować nową procedurę. Wykres sporządzany jest na specjalnym arkuszu (patrz Rys.

Wykres Clarka

</font></font></font></p> <p style"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%; font-weight: bold;"><font color"#000000"><font face"Palatino, serif"><font size"3">Zastosowanie</font></font></font></p> <p style"margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;"><font color"#000000"><font face"Palatino, serif"><font size"3">Wykres Clarka może być wykorzystywany zarówno w etapie zbierania informacji o dotychczasowym przebiegu procedury, jak i w etapie prac ...

Wykres Gantta

Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu. Wykres Gantta jest graficznym sposobem planowania i kontroli.

Wykres Hijmansa

<br /><br />Oryginalny wykres Hijmansa (nazywany także wykresem kompetencyjnym) stosował oznaczenia graficzne, jak w poniższym przykładzie. <br /><br /> Wykres_Hijmansa.

Wykres Ishikawy

4 Przykład sporządzenia kodu Jeżeli zespół sporządzający wykres posiada dane, które pozwolą na przedstawienie przyczyn w formie liczbowej, można wykorzystać zaproponowany przez Sankey'a zbilansowany wykresy rybich ości (rys.

Wykres blokowy

W zależności od rozpatrywanego problemu oraz przyjętych celów analizy, należy wybrać odpowiedni rodzaj wykresu. Przykłady wykresów blokowych procesu relacji pokrewieństwa Autor: Sławomir Wawak