Wyciąg bankowy

Wyciąg bankowy – dokument opracowywany przez bank dla posiadacza rachunku bankowego, w którym zbiorczo przedstawione są obroty za dany okres na rachunku. Zawarta jest w nim informacja o operacjach pieniężnych uznających i obciążających rachunek z dyspozycji właściciela konta lub dyspozycji różnych kontrahentów, księgowania odsetek i prowizji, a także informację o saldzie rachunku na początku i...

Czytaj Dalej

Prawo bankowe

System bankowy Jest to ogół banków funkcjonujących na określonym terytorium, w danym czasie, których zakres działalności uregulowany jest w przepisach prawa bankowego danego państwa. Bankowego) Bank może pobierać przewidziane w umowie prowizje i opłaty z tytułu wykonawczych czynności bankowych oraz opłaty za wyk.

SYSTEM BANKOWY W POLSCE

Zasadnicze znaczenie tych aktów prawnych przejawiało się w:   całkowitej rekonstrukcji systemu bankowego (ustawa dopuściła funkcjonowanie banków państwowych, banków w formie spółek akcyjnych i banków spółdzielczych), uchyleniu prawotwórczych kompetencji rządu, uporządkowaniu stosunków między systemem bankowym a Skarbem Państwa poprzez likwidację mechanizmu automatycznego ...

Umowa rachunku bankowego.

Jednostki gospodarcze dokonują za pośrednictwem banków rozmaitych operacji rozliczeniowych, korzystają z kredytów, deponują lokaty terminowe, gromadzą fundusze o różnym przeznaczeniu i w związku z tym mają z reguły więcej niż jeden rachunek bankowy.

System bankowy

SYSTEM BANKOWY, UBEZPIECZENIOWY, KONGLOMERATY FINANSOWE  SYSTEM BANKOWY System bankowy obejmuje całokształt instytucji bankowych, a także normy określające wzajemne powiązania i stosunki z otoczeniem.

Konto bankowe

Charakterystyka Umowa rachunku bankowego została uregulowana w Kodeksie Cywilnym oraz Prawie Bankowym. Numeracja kont bankowych IBAN - International Bank Account Number jest międzynarodowym standardem numerowania rachunku bankowego.

Nadzór bankowy - funkcje i cele

Nadzór bankowy w większości państw stanowi jeden z elementów całego mechanizmu bezpieczeństwa systemu bankowego (obejmującego również nadzór właścicielski, audytorów zewnętrznych, instytucje zrzeszające banki i instytucje gwarantujące depozyty banków).

KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE

Krótkoterminowy kredyt bankowy udzielany z kolei w formie rachunku kredytowego polega na tym, iż na wyodrębnionym rachunku ewidencjonuje się wszystkie operacje kredytowe danej firmy, czyli rejestruje się na nim fakt przyznania kredytu, jego wykorzystanie oraz spłatę rat kapitałowych i odsetek.

Rachunki bankowe - Sposób nawiązywania stosunku prawnego

Na podstawie umowy rachunku bankowego, bank świadczy dwa podstawowe świadczenia: 1)obrót 2)rozliczenia -posiadacz rachunku bankowego swobodnie dysponuje środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku .

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - ŚRODKI GWARANTOWANE

Objęcie środków pieniężnych na rachunkach bankowych obowiązkowym systemem gwarantowania następuje:   1)  w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych - w dniu wejścia w życie ustawy,   2)  w stosunku do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych po dniu wejścia w życie ustawy - w dniu wpłaty na rachunek bankowy.

Instrumenty rynku pieniężnego

Czeki Czek jest pisemnym zleceniem bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydanym bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.

Tajemnica bankowa

104 Prawa bankowego (dalej PrBank) bank, osoby w nim zatrudnione, a także osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe, zobowiązane są do zachowania tajemnicy bankowej (ang.

Bank Centralny

Nadzór bankowy Głównym celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach oraz stabilności sektora bankowego.

Czek i transfer pieniądza - referat

O tyle, o ile pożyczki bankowe staja się gotówka w obiegu, zdolność banków do udzielania pożyczek i zwiększenia zasobów pieniądza ulega zmniejszeniu. Podobnie, jeśli ludność zmniejszy wielkość posiadanych zasobów gotówkowych przez złożenie pieniędzy na rachunkach oszczędnościowych, rezerwy bankowe wzrosną.

Czek i transfer pieniadza - referat

O tyle, o ile pożyczki bankowe staja się gotówka w obiegu, zdolność banków do udzielania pożyczek i zwiększenia zasobów pieniądza ulega zmniejszeniu. Podobnie, jeśli ludność zmniejszy wielkość posiadanych zasobów gotówkowych przez złożenie pieniędzy na rachunkach oszczędnościowych, rezerwy bankowe wzrosną.

Rodzaje przedsiębiorstw bankowych

Samodzielność przedsiębiorstwa bankowego nie oznacza dowolności postępowania w procesie podejmowania decyzji ponieważ jest ograniczona przez prawo bankowe obowiązujących w danym kraju oraz statut bankowy w którym to określone są gracje autonomii.

System bankowy i zagadnienie pieniądza

Przyjmują depozyty: • Depozyty bieżące (wkłady a vista) • Depozyty, na które można wystawić czeki • Oszczędności i depozyty terminowe Do czynności bankowych wykonywanych przez bank zalicza się (prawo bankowe): • Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów; • Prowadzenie innych rachunków bankowych; • Udzielanie ...

Współczesny System Bankowy

NA ROZWÓJ WSPÓŁCZESNEGO Systemu bankowego mają wpływ: - porządek społeczny oraz gospodarczy, który określa społeczne wartości i cele gospodarcze - regulacje prawne działań bankowych - struktura oraz wielkość popytu na usługi bankowe - skłonność banku do innowacji FUNKCJE „SB” W GOSPODARCE RYNKOWEJ: a) zapewnienie możliwości dokonywania płatności pomiędzy podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami b) ...

Bankowość -wykłady

nadzoru bankowego) - innowacje bankowe - intensyfikacja pozabilansowej działalności banków - inwestorzy zagraniczni - globalizacja - konsolidacja kapitałowa i organizacyjna banków Trendy w bankowości: - Teleinformatyka- połączenie informatyki i telekomunikacji- stwarza warunki do powstania nowych usług bankowych i nieograniczonej ich dystrybucji- karty płatnicze, bankowość elektroniczna, bankowość wirtualna,

Ogólny zarys nauki o finansach

Rodzaje przedsiębiorstw a) według formy własności: prywatne, spółdzielcze, publiczne, państwa oraz samorządu terytorialnego b) według rodzaju działalności gospodarczej: przemysłowe budowlane, bankowe, rolnicze, transportowe, usługowe, ubezpieczeniowe c) według wielkości: małe (do 50 pracowników), średnie (do 250), duże Prowadzenie przedsiębiorstw Do prowadzenia przedsiębiorstwa niezbędny jest określony kapitał w postaci: - środków trwałych - ...

Czynniki wpływające na podaż pieniądza bankowego.

M3 - najszersze pojęcie pieniądza, zawierające oprócz pozycji z M2 bankowe papiery dłużne o terminie zwrotu nie przekraczającym 2 lata oraz zobowiązania banków z tytułu operacji z przyrzeczeniem odkupu, przeprowadzonych przez banki z podmiotami niebankowymi.