Wyciąg bankowy

Czytaj Dalej

POJĘCIE RYZYKA BANKOWEGO, RODZAJE

Ryzyko instytucji finansowej to zagrożenie, wynikami działań odmiennymi od zamierzonych celów. W książce: „Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej” prof. Jachowicz wskazuje jako główne źródło ryzyka brak możliwości doskonałej antycypacji stanów przyszłych oraz wskazuje możliwość wystąpienia stanów...

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM BANKOWYM

  Kontrolą banku zajmuje się głównie departament ryzyka, do którego zadań należy: - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka płynności - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rynkowego (stopy procentowe, kursy) - opracowanie metodyki pomiaru i raportowania ryzyka rozliczeniowego - prowadzenie procesu oceny adekwatności cenowej - modelowanie wyceny i weryfikacja metod wyceny produktów bankowych – papiery wartościowe i ...

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)

Działalność pomocowa Zadania w ramach działalności pomocowej wynikają z obowiązku działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków oraz wzrostu zaufania do systemu bankowego.

Istota i rodzaje ryzyka bankowego

  Ryzyko związane jest zatem z każdą dziedziną życia gospodarczego i może mieć dla inwestora zarówno konsekwencje negatywne jak i oczywiście pozytywne, Ryzyko bankowe nieodłącznie towarzyszy działalności banków, zwłaszcza transformacji środków pieniężnych, będących w ich dyspozycji.

Ogólne zasady zarządzania ryzykiem bankowym.

Taki transfer może przyjąć dwie formy: Transfer działalności kreującej potencjalne straty, na przykład poprzez wynajęcie innego banku do wykonania danej umowy Transfer odpowiedzialności za pokrycie strat, poprzez ubezpieczenie, odpowiednią klauzulę w umowie, gwarancje bankowe, poręczenie lub operacje hedgingowe.

Nadzór bankowy i regulacje ostrożnościowe.

Do zadań GINB-u należy wykonywanie czynności nadzoru bankowego, ocena wypłacalności i płynności płatniczej oraz sytuacji finansowej banków komercyjnych. Nadzór bankowy pełni ponadto funkcje regulacyjne poprzez ustanawianie norm ostrożnościowych, do których przestrzegania zobowiązuje banki.

SYSTEM BANKOWY W POLSCE

Zasadnicze znaczenie tych aktów prawnych przejawiało się w:   całkowitej rekonstrukcji systemu bankowego (ustawa dopuściła funkcjonowanie banków państwowych, banków w formie spółek akcyjnych i banków spółdzielczych), uchyleniu prawotwórczych kompetencji rządu, uporządkowaniu stosunków między systemem bankowym a Skarbem Państwa poprzez likwidację mechanizmu automatycznego ...

Funkcje systemu bankowego

    stworzenie mechanizmów gromadzenia środków i ich inwestowania w różne przedsięwzięcia zapewnienie możliwości dokonywania płatności między podmiotami gospodarczymi, transferu w czasie i ponad granicami zapewnienie skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykiem bankowym zapewnienie informacji cenowej, co stwarza możliwość podejmowania decyzji przez podmioty gospodarcze stworzenie ...

SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE

Dążą do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarczych w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku. mogącymi dokonywać wszystkich operacji przewidzianych prawem bankowym /z jednej str.

RODZAJE RYZYKA BANKOWEGO

 

Zagrożenie wcześniejszego odebrania środków z banku przez klientów

Wówczas może się okazać, że bank nie dysponuje dostateczną ilością środków dla tej wypłaty.

Kredytobiorca nie spłaci kredytu w ogóle albo uczyni to w terminie późniejszym

Ryzyko udzielania każdego pojedynczego...

RYZYKO BANKOWE

  Rozmiary ryzyka zależą od: czynniki ogólno-gospodarcze czynniki społeczne (zachowanie klientów) czynniki polityczne (jakieś wydarzenie) czynniki demograficzne (stopa bezrobocia) czynniki techniczne (stan infrastruktury)   Przyczyny wzrostu ryzyka bankowego: wzrost ryzyka finansowego w gospodarce ( wykorzystywanie kredytów na rozwój przedsięwzięć ) rosnące zapotrzebowanie na kredyty ze ...

Bankowe rozliczenia pieniężne

  Przez bankowe rozliczenia pieniężne rozumieć należy operacje polegające na dokonywaniu zmian w stanie środków pieniężnych na rachunku bankowym na zlecenie klienta lub w wyniku czynności, które z mocy prawa powodują wskazane zmiany w stanie praw majątkowych klienta.

Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy

  Komisja Nadzoru Bankowego określa, w drodze zarządzenia, szczegółowe warunki udzielania gwarancji bankowych i poręczeń udzielanych przez banki.

Nadzór bankowy

  Komisja Nadzoru Bankowego może stosownie do postanowień umowy międzynarodowej lub na zasadach wzajemności udzielić informacji dotyczących banku organowi nadzoru bankowego innego kraju, jeżeli:   wskutek tego nie zostanie naruszony interes gospodarczy Państwa i tajemnica bankowa, zapewnione jest wykorzystanie uzyskanych informacji tylko na potrzeby nadzoru bankowego, zagwarantowany jest zakaz przekazywania uzyskanych ...

Istota marketingu bankowego

W marketingu bankowym istnieje konieczność zrównoważenia celów bankowych z wymaganiami klientów. Rozwój technologii bankowej powoduje podniesienie kosztów działalności banków.

Nadzór bankowy - funkcje i cele

Nadzór bankowy w większości państw stanowi jeden z elementów całego mechanizmu bezpieczeństwa systemu bankowego (obejmującego również nadzór właścicielski, audytorów zewnętrznych, instytucje zrzeszające banki i instytucje gwarantujące depozyty banków).

Istota controllingu bankowego

Celem jej jest określenie efektywności produktów, klientów oraz jednostek organizacyjnych banku, lub inaczej-analiza produktów, klientów oraz jednostek organizacyjnych banku, lub inaczej analiza ta daje odpowiedź na pytanie, co przynosi bankowi zysk.

KRÓTKOTERMINOWE KREDYTY BANKOWE

Krótkoterminowy kredyt bankowy udzielany z kolei w formie rachunku kredytowego polega na tym, iż na wyodrębnionym rachunku ewidencjonuje się wszystkie operacje kredytowe danej firmy, czyli rejestruje się na nim fakt przyznania kredytu, jego wykorzystanie oraz spłatę rat kapitałowych i odsetek.

pieniądz bankowy

  pieniądz bankowy - p. ; zbyt śmiała ekspansja kredytowa działa inflacjogennie, oraz zwiększa ryzyko kryzysu bankowego, jednym z zadań banku centralnego jest więc utrzymanie tej ekspansji w pożądanych granicach.