Współczynnik zmienności

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej. Definiowany jest...

Czytaj Dalej

Szkoła "ruchu" i szkoła "niezmienności" czyli jak rozumieli byt greccy filozofowie przyrody.

1. Sposoby pojmowania świata w starożytności Starożytny sposób pojmowania świata przez pierwszych filozofów był bardzo niedoskonały. Opierał się on głównie na tym co ludzie widzieli i czego doświadczali, gdyż nauka i technika nie były na tyle rozwinięte co dzisiaj. Ich przemyślenia nie dotyczyły uczuć i myśli o rzeczach nie dających się opisać za pomocą zmysłu wzroku, a tego co mogli zobaczyć na własne oczy ? przyrody, ludzi i zwierząt. Dlatego też takie ...

Co mierzy współczynnik zmienności?

W przypadku  konieczności porównania rozproszenia dwóch różnych zjawisk należy posłużyć się współczynnikiem zmienności. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr). Im wyższy jest ten procent, tym większe jest względne zróżnicowane cechy w...

Co mierzy klasyczny współczynnik zmienności?

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.

Jaki jest zakres zmienności współczynnika koncentracji Lorentza?

Koncentracje ocenia się poprzez porównanie liczby jednostek o określonych wartościach cechy, jaką łącznie jednostki  te posiadają. Mała liczebność klasy wartości cechy statystycznej oraz znaczna suma wartości cechy, którą jednostki te  łącznie posiadają świadczą o silnej koncentracji rozkładu...

W jakich sytuacjach ważne zastosowanie znajduje współczynnik zmienności?

Odgrywają znaczącą rolę w 2 sytuacjach:

1/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie kilku zbiorowości ze względu na jedną cechę

2/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie jednej zbiorowości ze względu na kilka cech.

Służy do porównywania zmienności cech mierzonych w różnych jednostkach, a także do...

Które z miar zmienności wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartości cechy, a które są wielkościami niemianowanymi?

Miary zmienności, które wyrażają się w takich samych jednostkach jak wartość cechy:

rozstęp szeregu - R

odchylenie ćwiartkowe - Q

odchylenie przeciętne

odchylenie standardowe.

Nie mianowane miary zmienności to współczynniki zmienności:

obliczane przy pomocy...

Prognozowanie i symulacje

PROGNOZOWANIE -potrzeba prognozowania wynika z niepewności przyszłości i opóźnienia w czasie między momentem podejmowania decyzji a wynikłymi z niej skutkami PROGNOZOWANIE -to proces wnioskowania o przewidywanym kształtowaniu się zjawisk i zdarzeń w przyszłości oparty na podstawach naukowych. PRZEDMIOT PROGNOZY: - prognoza dotyczy ustalonego obiektu -kraj, region, przedsiębiorstwo itd. - w opisywanych obiektach zachodzą określone zjawiska gospodarcze, socjologiczne itp. - ...

Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego dla mosiądzu i stali. 2. Definicja współczynnika tarcia 2,1. Współczynnik tarcia statycznego Nazywany również współczynnikiem proporcjonalności  jest wielkością bezwymiarową. Siła tarcia jest wprost proporcjonalna do nacisku normalnego. Siła tarcia nie zależy od wielkości powierzchni styku. Współczynnik tarcia zależy od materiału stykających się ...

Współczynnik wypłacalności – współczynnik Cook’a

W 1990 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego określił zasady obliczania współczynnika wypłacalności w następującej postaci:

Współczynnik wypłacalności banku określa relację funduszy własnych netto do sumy aktywów obarczonych ryzykiem (aktywa bilansowe oraz pozycje pozabilansowe). Komisja Nadzoru...

Zmienność i złożoność otoczenia

Stopień zmienności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie stabilne lub względnie dynamiczne.

Stopień jednorodności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)

Koszty zmienne

To kategoria kosztów wyrażona ze względu na sposób reagowania kosztów na zmiany wielkości produkcji. Kosztami zmiennymi są te elementy, których poziom może być przedstawiony jako rosnąca funkcja wielkości produkcji. Miarą stopnia reagowania poziomu kosztów na zmiany wielkości produkcji jest współczynnik...

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

Możliwości zastosowań w badaniach jakościowych wybranych metod statystyki klasycznej i planowania eksperymentów optymalnych

Metody statystyki klasycznej można z powodzeniem zastosować w badaniach jakościowych, stanowiących podstawę do postawienia hipotez, skonstruowania kwestionariusza lub przygotowania metody projekcyjnej.

Wybranych respondentów prosi się o odpowiedź na postawione pytania. Respondenci mogą udzielić...

PARMENIDES I SZKOŁA ELEJSKA

Jednocześnie mniej więcej z filozofią Heraklita wytworzyła się w Grecji doktryna biegunowo przeciwna. Ta właśnie zaprzeczała zmienności świata i w stałości widziała naczelną cechę bytu. Powstała już nie na Wschodzie, lecz w zachodnich koloniach greckich. Ośrodkiem jej było italskie miasto Elea...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Współczynnik odziedziczalności wg Faloonera

Współczynnik odziedziczalności stanowi podwojoną różnicę współczynników korelacji badanej zmiennej w MZ i DZ. Tej formule zarzuca się nadmierny genetyczny determinizm oraz niedokładne rozróżnienie czynników genetycznych i środowiskowych.

RACJA ISTNIENIA BYTÓW

Czytelnik zapewne już zauważył, w jak ścisłym związku stoi dla nas stwierdzenie złoŜoności i zmienności bytów oraz sformułowanie zasady racji dostatecznej. Byty w nieustannym ruchu - pod wpływem podstawowej potrzeby ocalenia i dopełnienia siebie - oto co jest nam dane w doświadczeniu. Ewidentna...

Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

Najistotniejszą, ogólną cechą przedmiotów i faktów, badanych przez humanistę, jest właśnie to, że są one „czyjeś”, czyli że istnieją w działaniu i doświadczeniu pew-nych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświadczający ludzie nadają w swych czynnościach i doznaniach...

Opisz miary rozproszenia wyników wokół średniej (miary odchyleń)

Wskaźniki dyspersji mierzą rozsiew poszczególnych pomiarów wokół wartości centralnej. Chodzi w nich o odpowiedz na pytanie, jak bardzo odchylają się poszczególne pomiary od średniej.

Dyspresję mierzy się przez ustalenie odchylenia średniego (przeciętnego), wariancji i odchylenia standardowego. Jeżeli...

Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

Ustawa o finansach publicznych

Zasady ustawy.

Ustawa o finansach publicznych wprowadza  dwie zasady:

1. Zasadę jawności finansów publicznych

2. Zasadę przejrzystości finansów publicznych

Ustawa jednak nie definiuje ich. Wskazano w niej jedynie metody realizacji tych zasad.

Ad. 1. Jawność finansów publicznych realizowana jest poprzez...