Współczynnik zmienności

Czytaj Dalej

Co mierzy współczynnik zmienności?

W przypadku  konieczności porównania rozproszenia dwóch różnych zjawisk należy posłużyć się współczynnikiem zmienności. Współczynnik zmienności to iloraz odchylenia standardowego i średniej w danym rozkładzie V=(s/Xsr). Im wyższy jest ten procent, tym większe jest względne zróżnicowane cechy w...

Co mierzy klasyczny współczynnik zmienności?

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.

Jaki jest zakres zmienności współczynnika koncentracji Lorentza?

Koncentracje ocenia się poprzez porównanie liczby jednostek o określonych wartościach cechy, jaką łącznie jednostki  te posiadają. Mała liczebność klasy wartości cechy statystycznej oraz znaczna suma wartości cechy, którą jednostki te  łącznie posiadają świadczą o silnej koncentracji rozkładu...

W jakich sytuacjach ważne zastosowanie znajduje współczynnik zmienności?

Odgrywają znaczącą rolę w 2 sytuacjach:

1/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie kilku zbiorowości ze względu na jedną cechę

2/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie jednej zbiorowości ze względu na kilka cech.

Służy do porównywania zmienności cech mierzonych w różnych jednostkach, a także do...

Współczynnik wypłacalności – współczynnik Cook’a

W 1990 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego określił zasady obliczania współczynnika wypłacalności w następującej postaci:

Współczynnik wypłacalności banku określa relację funduszy własnych netto do sumy aktywów obarczonych ryzykiem (aktywa bilansowe oraz pozycje pozabilansowe). Komisja Nadzoru...

Zmienność i złożoność otoczenia

Stopień zmienności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie stabilne lub względnie dynamiczne.

Stopień jednorodności to zakres, w jakim otoczenie jest względnie proste (niewiele elementów, małe rozczłonkowanie) lub względnie złożone (wiele elementów, znaczne rozczłonkowanie)

Niezmienność zasad konstytucyjnych w Niemczech

Zasada państwa socjalnego 

- na pierwszy plan wysuwa się niezbędna pomoc dla jednostek i grup upośledzonych

Zasada federalizmu

- doszło do utworzenia krajów jako jednostek federacyjnych, uchwalono konstytucje krajowe (w ten sposób przyznano władzom krajowym szeroki zakres uprawnień), powołano parlamenty...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Zmienność w czasie badanego zjawiska: operacjonalizacja modelu zmiany tego zjawiska

Trzeci istotny problem to wybór lub konstrukcja modelu przebiegu zmiany interesującego badacza zjawiska w czasie. Tak, jak pierwszy krok, tj. operacjonalizacja badanych zmiennych dotyczy wszystkich psychologów-badaczy, tak krok drugi odnosi się tylko do niektórych. Badacz ma do wyboru wiele modeli ujmujących...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Współczynnik odziedziczalności wg Faloonera

Współczynnik odziedziczalności stanowi podwojoną różnicę współczynników korelacji badanej zmiennej w MZ i DZ. Tej formule zarzuca się nadmierny genetyczny determinizm oraz niedokładne rozróżnienie czynników genetycznych i środowiskowych.

WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY

Związek każdego faktu społecznego z działaniami i doświadczeniami życiowymi jakichś konkretnych ludzi i wynikająca stąd konieczność badania takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych ludzi.

Zmienność społeczeństwa

Dminujący w dzisiejszej socjologii punkt widzenia podkreśla, że wszelkie ujęcia aczasowe, statyczne, są tylko analityczną abstrakcją, potrzebną, ale nie wy-rczającą, aby uchwycić najważniejsze cechy rzeczywistości społecznej. Tak jak djęcie fotograficzne to tylko obraz chwili między jakąś...

Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

Najistotniejszą, ogólną cechą przedmiotów i faktów, badanych przez humanistę, jest właśnie to, że są one „czyjeś”, czyli że istnieją w działaniu i doświadczeniu pew-nych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświadczający ludzie nadają w swych czynnościach i doznaniach...

Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a przychodami przedsiębiorstwa

Jeżeli elastyczność popytu jest większa od 1, to jest ona wrażliwa na cenę. Jest to sytuacja kiedy popyt jest elastyczny i w momencie gdy cena rośnie, to przychód całkowity maleje (ludzie będą mniej kupowali). Gdy cena spadnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie będą więcej kupować).

Jeżeli E <...

Przedstaw związki pomiędzy przychodem marginalnym i przeciętną wysokością współczynnika elastyczności

Przychód marginalny, to przyrost przychodu całkowitego spowodowany zmianą produkcji o kolejną jednostkę. Jeżeli przychody marginalne są mniejsze od kosztów należy zmniejszyć produkcję. Jeżeli przychody marginalne są większe od kosztów należy zwiększyć produkcję.

Przychód krańcowy MR, jest to...