Współczynnik feminizacji

Czytaj Dalej

Współczynnik wypłacalności – współczynnik Cook’a

W 1990 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego określił zasady obliczania współczynnika wypłacalności w następującej postaci:

Współczynnik wypłacalności banku określa relację funduszy własnych netto do sumy aktywów obarczonych ryzykiem (aktywa bilansowe oraz pozycje pozabilansowe). Komisja Nadzoru...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Współczynnik odziedziczalności wg Faloonera

Współczynnik odziedziczalności stanowi podwojoną różnicę współczynników korelacji badanej zmiennej w MZ i DZ. Tej formule zarzuca się nadmierny genetyczny determinizm oraz niedokładne rozróżnienie czynników genetycznych i środowiskowych.

WSPÓŁCZYNNIK HUMANISTYCZNY

Związek każdego faktu społecznego z działaniami i doświadczeniami życiowymi jakichś konkretnych ludzi i wynikająca stąd konieczność badania takich faktów z ich szczególnej perspektywy, stawiania się przez badacza w położeniu owych ludzi.

Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

Najistotniejszą, ogólną cechą przedmiotów i faktów, badanych przez humanistę, jest właśnie to, że są one „czyjeś”, czyli że istnieją w działaniu i doświadczeniu pew-nych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświadczający ludzie nadają w swych czynnościach i doznaniach...

Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a przychodami przedsiębiorstwa

Jeżeli elastyczność popytu jest większa od 1, to jest ona wrażliwa na cenę. Jest to sytuacja kiedy popyt jest elastyczny i w momencie gdy cena rośnie, to przychód całkowity maleje (ludzie będą mniej kupowali). Gdy cena spadnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie będą więcej kupować).

Jeżeli E <...

Przedstaw związki pomiędzy przychodem marginalnym i przeciętną wysokością współczynnika elastyczności

Przychód marginalny, to przyrost przychodu całkowitego spowodowany zmianą produkcji o kolejną jednostkę. Jeżeli przychody marginalne są mniejsze od kosztów należy zmniejszyć produkcję. Jeżeli przychody marginalne są większe od kosztów należy zwiększyć produkcję.

Przychód krańcowy MR, jest to...

Co to jest współczynnik ufności?

Mierzy stopień zaufania do poprawności wnioskówprawdopodobieństwo poprawnego wniosku. Prawdopodobieństwo, z jakim przedział ufności jakiegoś parametru pokrywa nieznana wartość parametru.

1- jest bliski 1 (0,9; 0,95; 0,99). Im wyższy współczynnik ufności, tym szerszy przedział ufności i...

Co mierzy współczynnik korelacji?

Współczynnik korelacji jest miernikiem siły zależności między badanymi zmiennymi. Przyjmuje wartości <-1;1>.

Podać interpretację współczynnika korelacji

Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną, należy do przedziału <-1;1>.

Interpretujemy dwa elementy współczynnika korelacji:

1. znak współczynnika korelacji;

2. wartość współczynnika korelacji;

Jeżeli chodzi o znak to:

- jeżeli współczynnik korelacji >0, to większym wartościom jednej cechy...

Co można powiedzieć, jeżeli współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi wynosi 0, to znaczy to, że są zmienne nieskorelowane. Wartość jednej zmiennej nie zależy od drugiej.

Jaką postać liniową ma współczynnik regresji, gdy współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji wynosi 0 to nie ma zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, a wykresem funkcji regresji są wszystkie punkty układu współrzędnych.

Na podstawie obliczeń uzyskano współczynnik korelacji równy -0,97. Jak można zinterpretować tę wartość?

Współczynnik korelacji równy -0,97 oznacza, że większym wartościom jednej cech odpowiadają średnio mniejsze wartości drugiej cechy. Taką zależność nazywamy ujemną lub malejącą.

Co mierzy klasyczny współczynnik zmienności?

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.

W jakich sytuacjach ważne zastosowanie znajduje współczynnik zmienności?

Odgrywają znaczącą rolę w 2 sytuacjach:

1/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie kilku zbiorowości ze względu na jedną cechę

2/ gdy chcemy porównać zróżnicowanie jednej zbiorowości ze względu na kilka cech.

Służy do porównywania zmienności cech mierzonych w różnych jednostkach, a także do...