Współczynnik feminizacji

Czytaj Dalej

Wyznaczanie współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego

1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości współczynnika tarcia statycznego i kinetycznego dla mosiądzu i stali. 2. Definicja współczynnika tarcia 2,1. Współczynnik tarcia statycznego Nazywany również współczynnikiem proporcjonalności  jest wielkością bezwymiarową. Siła tarcia jest wprost proporcjonalna do nacisku normalnego. Siła tarcia nie zależy od wielkości powierzchni styku. Współczynnik tarcia zależy od materiału stykających się ...

Współczynnik wypłacalności – współczynnik Cook’a

W 1990 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego określił zasady obliczania współczynnika wypłacalności w następującej postaci:

Współczynnik wypłacalności banku określa relację funduszy własnych netto do sumy aktywów obarczonych ryzykiem (aktywa bilansowe oraz pozycje pozabilansowe). Komisja Nadzoru...

Metody obliczania kosztu kapitału własnego

- model wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro) - oparty na dyskontowaniu dywidend model wyceny akcji, w którym zakłada się, że dywidendy wypłacane przez firmę rosną w nieskończoność według stałej stopy wzrostu. Szacunkowo określa koszt zysków zatrzymanych przy użyciu wskaźników dywidendy...

Podstawowe założenia genetyki zachowania - Współczynnik odziedziczalności wg Faloonera

Współczynnik odziedziczalności stanowi podwojoną różnicę współczynników korelacji badanej zmiennej w MZ i DZ. Tej formule zarzuca się nadmierny genetyczny determinizm oraz niedokładne rozróżnienie czynników genetycznych i środowiskowych.

Florian Znaniecki - Narzędzie rozumienia: współczynnik humanistyczny

Najistotniejszą, ogólną cechą przedmiotów i faktów, badanych przez humanistę, jest właśnie to, że są one „czyjeś”, czyli że istnieją w działaniu i doświadczeniu pew-nych ludzi i posiadają te właściwości, które im owi działający i doświadczający ludzie nadają w swych czynnościach i doznaniach...

Empatia, introspekcja, współczynnik humanistyczny – jako metody badań zachowań ludzi

Empatia - wczuwanie się w stan psychiczny osób obserwowanych

Współczynnik humanistyczny - obserwowanie rzeczywistości społecznej oczami innych ludzi. Twórcą tego pojęcia jest F.Znaniecki. Pisał on: "Podstawowym materiałem empirycznym dotyczącym jakiegoś ludzkiego działania jest doświadczenie samej...

Okręgi przemysłowe Polski

Lodzki Okreg Przemyslowy Osrodki: Lodz, Zgierz, Pabianice, Aleksandrow Lodzki, Ozorkow, Sieradz, Tomaszow Mazowiecki Charakterystyczne cechy: - zalozony przez rzad Krolestwa Polskiego na poczatku XIX wieku (polityczny czynnik lokalizacji) - zdecydowana przewaga przemyslu wlokienniczego - rozwijal sie dynamicznie, bezplanowo, chaotycznie - przed wojna dominowal tu obcy kapital - najwyzszy wspolczynnik feminizacji w Polsce - duze zagrozenie bezrobociem (1994r)

Statystyki ludności - Struktura biologiczna ludności w Polsce

Wysoki jest współczynnik feminizacji w miastach związanych z przemysłem lekkim i odzieżowym, a także w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie mogą one znaleźć więcej pracy.

Omów elastyczność dochodową i mieszaną popytu

Dochodowa elastyczność popytu jest stosunkową zmianą popytu na dane dobro podzieloną przez stosunkową zmianę dochodu. W miarę wzrostu przeciętnego dochodu na jednego członka rodziny nie tylko rośnie ogólny popyt, ale zmienia się również jego struktura. Zmiany te idą w kierunku zmniejszenia...

Przedstaw związek pomiędzy wysokością współczynnika elastyczności a przychodami przedsiębiorstwa

Jeżeli elastyczność popytu jest większa od 1, to jest ona wrażliwa na cenę. Jest to sytuacja kiedy popyt jest elastyczny i w momencie gdy cena rośnie, to przychód całkowity maleje (ludzie będą mniej kupowali). Gdy cena spadnie to przychód całkowity wzrośnie (ludzie będą więcej kupować).

Jeżeli E <...

Co to jest współczynnik ufności?

Mierzy stopień zaufania do poprawności wnioskówprawdopodobieństwo poprawnego wniosku. Prawdopodobieństwo, z jakim przedział ufności jakiegoś parametru pokrywa nieznana wartość parametru.

1- jest bliski 1 (0,9; 0,95; 0,99). Im wyższy współczynnik ufności, tym szerszy przedział ufności i...

Co mierzy współczynnik korelacji?

Współczynnik korelacji jest miernikiem siły zależności między badanymi zmiennymi. Przyjmuje wartości <-1;1>.

Podać interpretację współczynnika korelacji

Współczynnik korelacji jest liczbą niemianowaną, należy do przedziału <-1;1>.

Interpretujemy dwa elementy współczynnika korelacji:

1. znak współczynnika korelacji;

2. wartość współczynnika korelacji;

Jeżeli chodzi o znak to:

- jeżeli współczynnik korelacji >0, to większym wartościom jednej cechy...

Co można powiedzieć, jeżeli współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji między dwiema zmiennymi wynosi 0, to znaczy to, że są zmienne nieskorelowane. Wartość jednej zmiennej nie zależy od drugiej.

Jaką postać liniową ma współczynnik regresji, gdy współczynnik korelacji między zmiennymi X i Y wynosi 0?

Jeżeli współczynnik korelacji wynosi 0 to nie ma zależności pomiędzy dwoma zmiennymi, a wykresem funkcji regresji są wszystkie punkty układu współrzędnych.

Na podstawie obliczeń uzyskano współczynnik korelacji równy -0,97. Jak można zinterpretować tę wartość?

Współczynnik korelacji równy -0,97 oznacza, że większym wartościom jednej cech odpowiadają średnio mniejsze wartości drugiej cechy. Taką zależność nazywamy ujemną lub malejącą.

Co mierzy klasyczny współczynnik zmienności?

Współczynnik zmienności to klasyczna miara zróżnicowania rozkładu cechy. W odróżnieniu od odchylenia standardowego, które określa bezwzględne zróżnicowanie cechy, współczynnik zmienności jest miarą względną, czyli zależną od wielkości średniej arytmetycznej.

BADANIE WSPÓŁZALEŻNOŚCI CECH

Dla określenia stopnia zależności między badanymi zmiennymi można posłużyć się:

1/ współczynnikiem korelacji – opisują intensywność zależności miedzy badanymi zmiennymi, a w przypadku zależności liniowej dwóch zmiennych wskazują na jej kierunek. Badane zmienne mogą być zarówno mierzalne jak i...

Jakie własności ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona - rxy?

- może być stosowany tylko dla cech mierzalnych; dane dotyczące tych cech mogą być uporządkowane zarówno w szeregu szczegółowym jak i w tablicy korelacyjnej;

- ocenia zarówno kierunek i jak i siłę (natężenie) korelacji liniowej między cechami

- dodatni znak współczynnik wskazuje na istnienie...

Jaki związek łączy współczynnik korelacji liniowej Pearsona i współczynniki regresji?

Obydwa współczynniki regresji mają zawsze taki sam znak i taki sam znak ma współczynnik korelacji liniowej Pearsona, wyznaczony dla badanych cech

Gdy rxy = 1 korelacja zachodząca miedzy zmiennymi jest doskonała, dodatnia (obie linie regresji wznoszą się i pokrywają).

Gdy rxy = -1 korelacja jest...