Wrzeciono podziałowe

Czytaj Dalej

Kalkulacja podziałowa

Charakterystyka

Kalkulacja podziałowa polega na ustaleniu jednostkowego kosztu wyrobów lub usług jako wielkości średniej, która została otrzymana poprzez podzielenie łącznej sumy poniesionych kosztów produkcji lub usług przez równoważną liczbę wytworzonych jednostek kalkulacyjnych.

...

WRZECIONO

Dawn. prymitywny przyrząd drewniany, wałek zaostrzony z jednego końca, służący przy przędzeniu do kręcenia włókien i nawijania na nie nici; wałek, na którym umocowuje się cewkę, wirówkę itp. do nawijania i skręcania przędzy w maszynach przędzalniczych; wał w obrabiarce, na którym osadza się uchwyt...

Od Jałty do zimnej wojny. Stosunki pomiędzy aliantami (1945 - 1949) - Ku podziałowi Europy

 

Jałtańsko-poczdamski, który stworzył przesłanki podziału Europy na dwie strefy wpływów i w konsekwencji na dwa wrogie bloki ukształtował się prak­tycznie już w toku negocjacji międzyalianckich 1943-4 roku. W Stanach Zjed­noczonych dyskutowano nad tym, czy pozostać w Europie, czy się z niej wycofać...

Wrzeciono

Ze względu na jego równomiernie obrotowy ruch jest symbolem niezmiennej prawidłowości, bezlitosnego losu lub też wieczystego powrotu; niejednokrotnie także jest symbolem seksualnym.

Wrzeciono mięśniowe

wrzeciono mięśniowe; propriorecep-tor znajdujący się w brzuścach mięśniowych przekazuje informacje o długości mięśni (I) i o prędkości skracania.

FRAGMOPLAST, wrzeciono cytokinetyczne

Beczułkowata struktura tworząca się przejściowo z włókien białkowych w czasie podziału komórki roślinnej w jej środkowym obszarze. Powstawanie fragmoplastu można obserwować w anafazie i na początku telofazy. W obrębie włókien białkowych gromadzą się drobne pęcherzyki aparatu Golgiego niosące...

WRZECIONO CYTOKINETYCZNE

Wrzeciono cytoki-netyczne zbudowane jest z mikrotubul, które tworzą także wrzeciono kariokinetyczne (strukturę biorącą udział w podziale jądra komórkowego).

WRZECIONO KARIOKINETYCZNE

W komórkach zwierząt, pierwotniaków, niektórych glonów i grzybów w powstawaniu wrzeciona kariokinetycznego dużą rolę odgrywają centriole, które podwajają się i przemieszczają w kierunku przeciwległych biegunów komórki.

KALKULACJA PODZIAŁOWA

Stosowana jest w przypadku masowego wytwarzania jednego rodzaju nieskomplikowanego wyrobu lub różnych produktów wytwarzanych z takich samych lub zbliżonych materiałów, za pomocą takich samych urządzeń i procesów technologicznych. K.p., polegająca na podziale sumy poniesionych w danym okresie kosztów...

KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA

Kalkulacja przy produkcji: łącznej, sprzężonej, skojarzonej. W niektórych jednostkach w wyniku procesu produkcyjnego z jednego surowca uzyskuje się jednocześnie kilka produktów, różniących się cechami zewnętrznymi lub właściwościami użytkowymi, przy czym niemożliwe jest wytworzenie jednego produktu...

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA

Ma zastosowanie w przedsiębiorstwach lub wydziałach produkcyjnych o przedmiotowo zamkniętej strukturze produkcji, które wytwarzają jeden rodzaj nieskomplikowanych wyrobów (usług). Może ona mieć zastosowanie w kalkulacji niektórych usług wydziałów pomocniczych oraz w kalkulacji produkcji podstawowej w...

KALKULACJA PODZIAŁOWA WSPÓŁCZYNNIKOWA

Sporządzana jest wówczas, gdy przedsiębiorstwo wytwarza masowo co najmniej dwa zbliżone do siebie nieskomplikowane produkty z jednakowych lub podobnych materiałów i przy stosowaniu identycznych lub niewiele różniących się procesów technologicznych oraz takich samych urządzeń produkcyjnych. K.p.w. może...

KLUCZ PODZIAŁOWY

Klucz podziału kosztów, klucz rozliczeniowy, klucz kalkulacyjny, wielkość określająca umowny związek między podstawą rozliczania a kosztami podlegającymi rozliczeniu, stosowana wówczas, gdy dokonywanie pomiaru i odrębnego dokumentowania odpowiednich pozycji kosztów, dotyczących kilku przedmiotów...