Kawaleria samodzielna Wojska Polskiego w bitwie nad Bzurą 9-22 września 1939

Generał Kutrzeba po bitwie pisał: „(…) Wraz z kapitulującym wojskiem Armii „Poznań” odeszli do niewoli wszyscy d-cy wielkich jednostek.

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

W chwili przystąpienia do wojny 10 czerwca 1941 r. liczyły 1 678 tys. żołnierzy w 72 dywizjach (w tym m.in. 43 piechoty, 5 górskich, 3 pan­cerne, 3 szybkie), z których poważną część miała niepełną wartość bojową; stany dywizji były niepełne, żołnierze w większości źle wyszkoleni, brako­wało...

WOJSKI

żona wojskiego. córka wojskiego. syn wojskiego.

PONIATOWSKI Józef Antoni (7 V 1763 - 19 X 1813), ks., gen. poi., wódz naczelny wojska poi., marsz. cesarstwa

W wojnie 1792 z Rosją dowodził całym wojskiem broniącym linii Dniepru i Dniestru, odznaczył się pod Połonnem i Zieleńcami. nad całym wojskiem poi.

Aukcja wojska

 

Aukcja wojska to powiększenie stanu liczebnego armii. Na Sejmie Czteroletnim podwyższono liczebność wojska do 100 tysięcy żołnierzy, potem ograniczono do 65 tysięcy.

Postanowienia tego jednak nie wykonano. Na przeszkodzie stanęła wojna 1792 roku oraz odmowa uchwalenia odpowiednich podatków przez...

POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie strzały kampanii wrześniowej, a w kraju rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa stworzenia centralnego kierownictwa podziemnego wyszła od gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który jako jeden z dowódców armii "Poznań" dotarł w...

Widmo zagłady - POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie strzały kampanii wrześniowej, a w kraju rozpoczęto organizowanie podziemnego wojska i władz politycznych. Inicjatywa stworzenia centralnego kierownictwa podziemnego wyszła od gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza, który jako jeden z dowódców armii “Poznań” dotarł w...

Muzeum Wojska Polskiego

Al. Jerozolimskie 3, wsch. skrzydło kom­pleksu gmachów Muzeum Narodowego. Początek muzeum dały zbiory zbrojowni gen. Jana Henryka Dąbrowskiego oraz Arsenału Warszawskiego. W 1919 jako Polskie Muzeum Wojskowe ulokowano je w Zamku Królewskim, w rok później przeniesiono na ul. Podwale 15. W 1922 oficjalnie...

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

Przed wybuchem wojny WielkaBrytania dysponowała niewielkimisiłami lądowymi. Trzonem była za­wodowa Regular Army (licząca31 maja 1939 r. 204 tys. żołnierzy),obok której istniała słabo wyszkolo­na i wyposażona ochotnicza Territo-rial Anny (TA) - 584 tys. żołnierzy.Wojska stacjonujące na terenieWysp...

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

W chwili wybuchu II wojny świa­towej Stany Zjednoczone dyspono­wały niewielką armią zawodową liczącą 175 tys. żołnierzy wyposażonych w przestarzały sprzęt. Ar­mia regularna składała się z dzie­więciu dywizji piechoty i trzech dywizji kawalerii. W rezerwie po­zostawało 130 tys. oficerów oraz 215...

Wojski

Wojski mieszka w domu Sędziego jako jego krewny i jest użyteczny, kiedy trzeba zorganizować polowanie lub spotkanie o innym charakterze.

ŚWIDA Michał (30 XII 1784 - 19 XI 1846), ofic. inżynierów wojska poi.

Ur. w Kojdanowie pod Mińskiem w rodzinie kalwińskiej. Ukończył w 1809 z odznaczeniem Szkołę Aplikacyjną. W kampanii 1812 ofic. inżynierów 5 korpusu poi. 26 XI wybudował dla art. groblę, prowadzącą od lewego mostu na prawym brzegu Berezyny przez teren podmokły, co umożliwiło przeprawę dział i...

WAFFEN SS - wojska SS

Jednostki wojskowe *SS sformowa­ne z istniejących od 1936 r. skoszaro­wanych jednostek dyspozycyjnych Verfugungstruppen SS (SS-VT). Pierwszą formacją SS-VT był pułk piechoty (zmot.) „Leibstandarte SS Adolf Hitler" („LSSAH"), który ja­ko gwardia przyboczna Fiihrera po­wstał w 1933 r. ze straży sztabu...