Wojska aeromobilne

Wojska aeromobilne – rodzaj wojsk wchodzących w skład wojsk lądowych. Wojska te posiadają największe taktyczne i operacyjne możliwości manewrowe. Ich zdolności przerzutu oraz możliwość rażenia środków opancerzonych przeciwnika czynią je szczególnie predysponowanymi do szybkiego działania. Jednostki te szkolą się i walczą jako zespoły połączone wraz z pododdziałami wsparcia we współdziałaniu z...

Czytaj Dalej

OCENA KLĘSKI WRZESNIOWEJ (1939)

Organizację i wykonanie zamierzeń dywersyjnych pozostających w ścisłej łączności z operacjami wojskowymi powierzono 3 Oddziałowi Zarządu Wywiadowczego ( Amt Ausland - Abwehr ) Naczelnego Dowództwa Wojsk Lądowych ( OKH ).

Napoleon – referat

Triumf wojsk Konwencji zawdzięczano umiejętnościom Napoleona, któremu powierzono obronę Paryża. Zgromadzone pospiesznie armie francuska i wojsk sprzymierzonych spotkały się 18 czerwca 1815 r pod Waterloo.

Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864

W ciągu najbliższych lat Księstwo, w wyniku zwycięskiej kampanii wojsk polskich przeciwko Austrii, poszerzyło się o ziemie III zaboru austriackiego - 155 tys.

Walka narodu polskiego o utrzymanie tożsamości narodowej

Armia polska nie istniała już od ponad 30 lat, dlatego też nowo tworzone siły były luźno związanymi jednostkami nie mającymi charakteru regularnych wojsk, zwano je partiami.

KAMPANIA 1815

Jedyną szansą Francuzów byłoby skoncentrowanie całości wojsk przy założeniu, że będą one walczyć tylko z Anglikami i Holendrami, bez udziału Prusaków. Z tyłu, za linią wojsk sprzymierzonych, znajdowały się wojska Grouchy’ego.

Powstanie styczniowe, sytuacja w państwach niemieckich w połowie XIX, zjednoczenie Włoch,wojna secesyjna

Wybuch powstania zaalarmował jednak dowództwo rosyjskie, które zarządziło koncentrację wojsk w większych miastach. Bitwa pod Gettysburgiem (Pensylwania) 1-3 lipca 1863 zapoczątkowała serię zwycięstw wojsk Unii, dowodzonych przez generałów: U.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

Dopiero w później­szych latach wojny liczebność wojsk brytyjskich wzrosła do stop­nia umożliwiającego odegranie istotnej roli w zmaganiach na wielu teatrach działań. wzrosła rola Dalekiego i Środkowego Wschodu, gdzie główną bazą wojsk brytyjskich stały się Indie.

KRYM - bitwy 1941-44

wojska 4 Fron­tu Ukraińskiego (dowódca gen. Przygo­towania do szturmu Sewastopola trwały przez dwa tygodnie i 5 maja wojska radzieckie rozpoczęły natar­cie, w wyniku którego rozbiły 17 armię niemiecką i zajęły miasto.

MAGINOTA LINIA - umocnienia

W czerwcu wojska Grupy Ar­mii „C" (Heeresgruppe „C") przerwały na pewnym odcinku linię Maginota między dwoma grupami warownymi, a oddziały Grup Armii „A" i „B" wyszły na jej tyły.

US ARMY - wojska lądowe Stanów Zjednoczonych

Już pierwsze miesiące działań wojennych wykazały brak odpowiedniego współdziałania róż­nych rodzajów wojsk oraz ujawniły nieporozumienia powstające mię­dzy cywilnymi zwierzchnikami ar­mii i wojskowymi.

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

Zdemoralizowa­ne, źle uzbrojone i źle dowodzone wojska na Półwyspie Apenińskim nie mogły stawić skutecznego oporu Niemcom zajmującym Włochy; ok. Wojska te, o niewielkiej wartości bojowej, roz­padły się na wiosnę 1945 r.

"Konrad Wallenrod"- streszczenie

Później doprowadził do klęski wojsk krzyżackich na Litwie.

"Kronika polska" - streszczenie

    Zaczyna się księga trzecia dziejów Bolesława III   Anonim opisuje tu oblężenie Głogowa przez wojska niemieckie, dowodzone przez cesarza Henryka IV. Bolesław Krzywousty w tym czasie nękał wojska niemieckie, nie pozwalając im zdobyć pożywienia ani odpocząć.

Krzyżacy - Streszczenie

Autor oddał na koniec hołd wielkiej i świętej przeszłości oraz w ostatnim rozdziale wyjawił, że Maćko żył jeszcze długo, a Zbyszko doczekał chwili, kiedy jedną bramą wyjeżdżał z Malborga ze łzami w oczach mistrz krzyżacki, drugą wjeżdżał na czele wojsk polskich wojewoda, aby w imieniu króla i Królestwa objąć w posiadanie miasto i całą krainę aż po siwe fale Bałtyku (236) – tymi słowami, nawiązującymi do zawartego w 1465 r.

Pan Tadeusz

Polacy z łatwością opanowaliby resztę wojska, więc wezwany do poddania Ryków, oddaje Podkomorzemu szpadę, oświadczając, że on sam nie ma nic przeciwko Polakom, zaś sprawcą bitwy jest Major. W Soplicowie stacjonowało wojsko pod wodzą generałów: Dąbrowskiego, Kniaziewicza, Małachowskiego, Giedrojcia i Grabowskiego.

Wojski

Wojski mieszka w domu Sędziego jako jego krewny i jest użyteczny, kiedy trzeba zorganizować polowanie lub spotkanie o innym charakterze.

Bizancjum - ogólna historia

jeden z władców greckich, Michał Paleolog, zdołał pokonać wojska cesarstwa łacińskiego i doprowadzić do odrodzenia pomniejszonego obszarowo Bizancjum na terenach zachodniej Azji Mniejszej i Grecji. Ale w latach 40 XIV wieku straszliwa wojna domowa pomogła nowej dynastii tureckiej, Otomanom, pokonał wojska bizantyjskie.

Francja w okresie konsulatu i cesarstwa

W tej sytuacji w następstwie wcześniejszych rozmów Aleksander I wystosował ultimatum do Napoleona żądające wycofania się wojsk Francuskich za Łabę. Wojska Napoleona kierowały się na Moskwę, stąd we wrześniu 1812 roku doszło do wielkiej bitwy pod Borodino.

POCZĄTKI PODZIEMNEGO PAŃSTWA I WOJSKA POLSKIEGO

Organizatorzy polskiego państwa i wojska podziemnego od początku okupacji ogromne ryzyko i płacili najczęściej życiem za swą pracę.

Kozacy - Pierwsze wystąpienia antypolskie

Sulimy, stłumione przez wojsko i Kozaków rejestrowych. W 1638 Sejm uchwalił antykozacką ustawę Ordynacja wojska zaporoskiego rejestrowanego w służbie Rzeczpospolitej będącego, która ograniczyła rejestr z 8 do 6 tys.