Wojna w Afganistanie (2001-)

Wojna w Afganistanie (2001-)

Wojna w Afganistanie – zespół zapoczątkowanych 7 października 2001 roku militarnych i niemilitarnych operacji wojskowych prowadzonych przez Sojusz Północnoatlantycki i niektóre państwa nie będące członkami NATO na terytorium Afganistanu, w działaniach skierowanych początkowo przeciwko kierowanemu przez Talibów i uznawanemu jedynie przez Pakistan, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie...

Czytaj Dalej

Wojna i moralność

Dla zobrazowania tej tezy warto by przytoczyć zestawienie systemu okupacyjnego III Rzeczy na terenach przez nią zdobytych w toku działań wojennych, nie wspominając nawet o Endlsung kwestii żydowskiej, i aliancką okupacje powojennych Niemiec, poprzedzoną w ostatnim etapie wojny „moralnymi bombardowaniami” miast niemieckich przez tychże aliantów zachodnich.

„Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem , nikt na świecie nie jest od niej wolny” - uczyń te słowa mottem do literatury wojny i okupacji

 Literatura wojny i okupacji poruszała przede wszystkim problem wojny. „Rozmowy z katem” Kazimierza Moczarskiego udowadniają jak hitleryzm i wojna mogą zniszczyć osobowość.

Skutki wojen polskich w XVII wieku

Wpływ wojny Rzeczypospolitej z Rosją, zapoczątkowanej z powodu przymierza szwedzko - rosyjskiego, można zaliczyć do dalekosiężnych skutków wojny trzydziestoletniej.

Wojny religijne - Informacje Ogólne

W okresie wielu przemian , które zachodziły w owym czasie w Europie ,wojen znalazły również swe miejsce wojny religijne , które zmieniły wyznaniową mapę Europy aż do dnia dzisiejszego.

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Ofiarna polska wojna obronna zniwelowała jednak niemiecki plan wojny błyskawicznej i zakończyła okres ustępstw aliantów w stosunku do III Rzeszy.

I Wojna Światowa

Francja ciągle jeszcze boleśnie odczuwała konsekwencje przegranej wojny z Prusami (1870-71), w wyniku której zmuszona została do płacenia wysokich odszkodowań wojennych. W ten sposób „wojna mająca położyć kres wojnom" została ostatecznie zakończona.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

BLITZKRIEG - (wojna błyskawiczna) doktryna

W pierwszym okresie wojny na froncie wschodnim taktyka błyska­wicznych uderzeń przyniosła Niem­com ogromne sukcesy, ale nie po­zbawiła Rosjan możliwości zmobi­lizowania rezerw ludzkich ani przeniesienia przemysłu poza zasięg działań wojennych.

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Jedna z bohaterek Iram Seidenmann, która przeżyła holocaust, uświadamia sobie po wojnie, w roku 1968, że antysemityzm nie był jedynie produktem hitleryzmu, a wojna stanowiła jego zaledwie początek.

Totalitaryzm czasów wojny i okupacji.

W czasie II wojny światowej był oddelegowany do różnych miejsc Europy, był w Grecji, Czechach, na Ukrainie, na Zakaukaziu i w Polsce. W ostatnich dniach wojny został aresztowany przez Amerykanów i przekazany jako zbrodniarz wojenny Polakom, został skazany na karę śmierci.

Wojny krzyżowe i przewaga papieży

Jedną z nich był obyczaj „wojny prywatnej”, który rozprzęgał  życie społeczne, a drugą nadmierna, nie znajdująca ujścia energia wojenna dolno-Niemców i chrześcijańskich Normanów, a w szczególności Franków i Normandów.

Konflikt izraelsko - arabski - Wojny arab.- izrael

Wynik tej wojny był następujący: a) odblokowanie portu Eilat b) brak nowych nabytków terytorialnych Izraela c) Kanał Sueski został własnością Egiptu d) wojna była wyrazem słabości arabskiej,który nie udzielił Egiptowi żadnej pomocy e) W.

ZAKAZ UŻYCIA SIŁY ZBROJNEJ W ROZWOJU HISTORYCZNYM - Doktryna wojny sprawiedliwej

przyznaje państwu nieograniczone prawo prowadzenia wojen,a wskazania wojny sprawiedliwej należy traktować jako nakazy moralne. składają się trzy zasadnicze prawa:prawo zawierania traktatów,prawo wysyłania i przyjmowania posłów i prawo do wojny.

Pierwsza Wojna Światowa (1914 - 1918)

Front Wschodni Wojna na tym obszarze miała charakter manewrowy. Po ofensywie Brusiłowa Rumunia przystąpiła w 1916 do wojny po stronie ententy, atakując węgierski Siedmiogród 27 sierpnia.

Imperializm - BAŁKAŃSKIE WOJNY (1912 - 1913)

działania wojenne przeciw Turcji rozpoczęła Czarnogóra domagając się przyznania autonomii prowincjom bałkańskim, a w 10 dni później do wojny włączyły się również armie Bułgarii, Serbii i Grecji.

Legiony i Księstwo Warszawskie

W 1814 wojna przerzuciła się na terytorium Francji i wtedy Napoleon został zmuszony do abdykacji.

Lotnictwo polsie podczas II Wojny Światowej

Pierwszy samolot w II wojnie światowej został zestrzelony już koło siódmej nad ranem w rejonie Olkusza przez podporucznika Władysława Gnysia ze 121 Eskadry Krakowskiej.

Polityka zagraniczna Jagiellonów w latach 1447 - 1572

Działania wojenne wznowiono w 1514r. Dopiero wtedy wybuchła wojna. Wobec zbliżającej się wojny z Moskwą Zygmunt musiał zgodzić się na przeniesienie praw dziedzicznych w Prusach na brandenburską linię rodu.

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

Od 7 IX 1939 w składzie zespołów brytyjskiej marynarki wojennej wykonywał zadania bojowe dywizjon niszczycieli polskich (Błyskawica, Burza, Grom),, który w przeddzień wybuchu wojny opuścił Bałtyk i dołączył do floty brytyjskiej.

PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

Jego edykty wydawane przeciw luteranom, wojny religijne nie przynosiły jednak zamierzonych skutków. Interwencja Filipa II we Francji w latach 1592 -1598 w wojnie między francuskimi katolikami i protestantami zakończyła się niepowodzeniem.