Wojna polsko-rosyjska 1577-1582

Wojna polsko-rosyjska 1577-1582

Czytaj Dalej

Polska od chrztu do rozbiorów

traktat w Wilnie, sekularyzacja zakonu, powstaje księstwo Kurylandii, Inflanty poddane Polsce, wojna: Polska + Litwa - Rosja + Szwecja 1563 r. wojna z Rosją, zdobycie Połocka 1580 r.

Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVI w.

Wyczerpują­ca i kosztowna północna wojna siedmiolet­nia 1563-70 przyniosła każdemu z czterech walczących państw zdobycze w Inflantach. Kolejna wojna z Moskwą wybu­chła za panowania Stefana Batorego.

KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU

Złe rządy, niezgoda wewnętrzna, brak skuteczności działania politycznego, rosnąca przewaga możnych, brak sprężystego rządu oraz partykularny i egoistyczny stosunek szlachty do spraw państwa, jak i wyżej wspomnieni królowie i liberum veto, to przyczyny tak licznych wojen ówczesnych czasów.

Wojna o Inflanty

zawarto w Pozwlu układ o pomocy wielkiego mistrza inflanckiego Litwie w wojnie z Moskwą. się wojna. ) Do wojny włączyła się Szwecja i Dania. Pierwszy etap wojny o Inf.

Wolne elekcje - Osiągnięcia naukowe polskiego odrodzenia

Krytykował wojny niesprawiedliwe i agresywne.

Wojna z Moskwą o Inflanty

Dodatkowo przeciw Moskwie stanęły wojska szwedzkie wykorzystując niepowodzenia rosyjskie w wojnie. Batory rozpoczął nawet działania zmierzające do wojny z Moskwą, ale szlachta w energiczny sposób przeciwstawiła się im.

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

 

W 1577 r. Batory ściągnął wojska pod Gdańsk, który nadal popierał Habsburga. Mimo sukcesów w polu wojska królewskie nie mogły zdobyć świetnie ufortyfikowanego miasta, zaopatrywanego we wszystkie potrzebne produkty drogą morską. Tymczasem Iwan Groźny zaatakował Inflanty.

Król Stefan skorzystał...

INFLANCKIE WOJNY 1558-1583

W 1583 doszło do wojny między Szwecją a Danią (zob. duńsko-szwedzka wojna 1563-1570).

NIDERLANDZKA WOJNA O NIEPODLEG­ŁOŚĆ 1568-1648

Wykorzystu­jąc zaangażowanie Hiszpanii w TRZYDZIE­STOLETNIEJ WOJNIE, w 1621 Holendrzy podjęli na nowo działania wojenne.

Sytuacja polski w XVII wieku

Do kolejnej wojny z Rosją doszło za panowania króla Zygmunta III Wazy. Ta wojna ostatecznie w porównaniu z moralnymi a także materialnymi stratami, nie pociągła za sobą żadnych korzyści dla Polski.