Wojna polsko-rosyjska 1577-1582

Wojna polsko-rosyjska 1577-1582

Wojna polsko-rosyjska 1577–1582 – konflikt zbrojny pomiędzy Rzecząpospolitą a Carstwem Rosyjskim w latach 1577–1582 o Inflanty i ziemię połocką. W wyniku nierozstrzygniętej wojny litewsko-moskiewskiej 1558–1570, na mocy zawartego w 1570 trzyletniego rozejmu Rosja zachowała niektóre swoje podboje w Inflantach. Zatrzymała Narwę, Dorpat i ziemię połocką. Iwana IV Groźnego przed ponownym...

Czytaj Dalej

Jagiellonowie czasy świetności czy upadku?

* * * * 1558 - 1582 Wojna o Inflanty. * * * * 1561 - Pojawienie się po raz pierwszy na Bałtyku polskich okrętów wojennych z banderą królewską.

Wojna z Moskwą o Inflanty

Dodatkowo przeciw Moskwie stanęły wojska szwedzkie wykorzystując niepowodzenia rosyjskie w wojnie. Batory rozpoczął nawet działania zmierzające do wojny z Moskwą, ale szlachta w energiczny sposób przeciwstawiła się im.

HISTORIA LITERATURY - Renesans

Odprawa posłów to oczywiście odprawa posłów upominających się o Helenę, która nie została wydana; rozpoczęła się wojna.

Kierunki polityki zagranicznej Jagiellonów

Syn Władysława Jagiełły - Władysław Warneńczyk został powołany na tron węgierski i jako dowódca koalicji antytureckiej zginął w wojnie z Turkami.

Polska od chrztu do rozbiorów

traktat w Wilnie, sekularyzacja zakonu, powstaje księstwo Kurylandii, Inflanty poddane Polsce, wojna: Polska + Litwa - Rosja + Szwecja 1563 r. wojna z Rosją, zdobycie Połocka 1580 r.

Wojna o Inflanty

zawarto w Pozwlu układ o pomocy wielkiego mistrza inflanckiego Litwie w wojnie z Moskwą. się wojna. ) Do wojny włączyła się Szwecja i Dania. Pierwszy etap wojny o Inf.

Wolne elekcje - Osiągnięcia naukowe polskiego odrodzenia

Krytykował wojny niesprawiedliwe i agresywne.

Wojny polsko - moskiewskie w 2. poł. XVI w.

Wyczerpują­ca i kosztowna północna wojna siedmiolet­nia 1563-70 przyniosła każdemu z czterech walczących państw zdobycze w Inflantach. Kolejna wojna z Moskwą wybu­chła za panowania Stefana Batorego.

Polityka Rzeczypospolitej wobec państw bałtyckich w 2. połowie XVI w.

Batory przygotował się do wojny bardzo starannie i poprowadził ją w nowoczesny sposób. Przeniósł ciężar wojny napadając na ziemie rosyjskie. Wojna skończyła się 10-letnim rozejmem w Jamie Zapolskim (1582).

MIĘDZY JAGIELLONAMI A WAZAMI - Wojna z Rosją o Inflanty

 

W 1577 r. Batory ściągnął wojska pod Gdańsk, który nadal popierał Habsburga. Mimo sukcesów w polu wojska królewskie nie mogły zdobyć świetnie ufortyfikowanego miasta, zaopatrywanego we wszystkie potrzebne produkty drogą morską. Tymczasem Iwan Groźny zaatakował Inflanty.

Król Stefan skorzystał...

BREWIARZ, Breviarium, Liturgia horarum

Księga liturg.Kościoła rzym., zawierająca teksty modlitwy -» godzin kanonicznych(officium divinum), przeznaczona dla duchowieństwaz wyższymi święceniami i zakonów zobowiązanych do oficjumchórowego (-> konwentualna celebra); w sensie wtórnym — modlitwagodzin kan. (stąd określenia— odmawianie b., recytacja...

INFLANCKIE WOJNY 1558-1583

W 1583 doszło do wojny między Szwecją a Danią (zob. duńsko-szwedzka wojna 1563-1570).

NIDERLANDZKA WOJNA O NIEPODLEG­ŁOŚĆ 1568-1648

Wykorzystu­jąc zaangażowanie Hiszpanii w TRZYDZIE­STOLETNIEJ WOJNIE, w 1621 Holendrzy podjęli na nowo działania wojenne.

Sytuacja polski w XVII wieku

Do kolejnej wojny z Rosją doszło za panowania króla Zygmunta III Wazy. Ta wojna ostatecznie w porównaniu z moralnymi a także materialnymi stratami, nie pociągła za sobą żadnych korzyści dla Polski.

Stefan Batory - Informacje Ogólne

na rozpoczęcie wojny z Rosją o Inflanty.

KRYZYS SZLACHECKIEGO PARLAMENTARYZMU, JEGO PRZEJAWY I KONSEKWENCJE W ŻYCIU POLITYCZNYM POLSKI W XVII I XVIII WIEKU

Złe rządy, niezgoda wewnętrzna, brak skuteczności działania politycznego, rosnąca przewaga możnych, brak sprężystego rządu oraz partykularny i egoistyczny stosunek szlachty do spraw państwa, jak i wyżej wspomnieni królowie i liberum veto, to przyczyny tak licznych wojen ówczesnych czasów.

Wolne elekcje - Wolne elekcje 1575 i 1578 r.

W roku 1577 zostały wznowione działania wojenne przez atak wojsk Rzeczypospolitej pod wodzą króla Stefan Batorego. Wojna o Inflanty z lat panowania Batorego miała trzy etapy: -w 1579 r.

BUDNY SZYMON

BUDNY SZYMON , ur. ok. 1530 w Budach (Mazowsze), zm.13 I 1593 w Wiszniowie (Litwa), myśliciel, teolog i polemistaariański. Pochodził ze szlachty zaściankowej, studiowałw Akad. Krakowskiej (1544). Początkowo zwolennik kalwinizmu,był ministrem w dobrach M. Radziwiłła Czarnego, późniejnależał do —» braci...

HEIDENSTEIN REINHOLD

Zamoyskiego, opracował pod ich bezpośrednią kontrolą dzieje wojny pol. księgi o wojnie moskiewskiej (rkps uporządkował i przygotował do druku S. Czubek (Pamiętniki o wojnie moskiewskiej w 6 księgach, Lw.

AKADEMIA

wojnie świat, na drewnianym portalu jednej z sal krakowskiego Collegium Maius, odnowionego wg projektu Karola Estreichera, 1906-84, historyka sztuki, bibliografa, dyrektora muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.