Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Wojewódzki Sztab Wojskowy (WSzW) w Olsztynie - terenowy organem Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i administracji wojskowej, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 53 w Olsztynie. Szefem WSzW jest płk dypl. Andrzej Szczołek. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie podlega Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

Czytaj Dalej

Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

Środkami odwoławczymi od orzeczeń woj. sądów adm są-skarga kasacyjna i zażalenie

Skarga kasacyjna jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez NSA. Z istoty modelu kasacyjnego wynika, że...

Urząd Wojewódzki

Organizację wojewódzkiej administracji zespolonej określa statut urzędu wojewódzkiego nadany przez wojewodę- podlega zatwierdzeniu przez Prezesa RM i i ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

W statucie określa się nazwy:

-wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu,

-delegatur...

Organy rządowej administracji niezespolonej

o administracji rządowej w województwie: dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej, dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych, dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych ...

GAULLE CHARLES de

, uzyskując Krzyż Walecznych; w grudniu 1920 powróciłdo Francji; 1921-22 wykładał historię wojskowości w Saint--Cyr; 1922-24 studiował w Ecole de G u e r r e ; 1925-39 zajmowałeksponowane stanowiska wojskowe; 1940 mianowanygen.

Przyszłość szkolnictwa wojskowego

Składa się ono z: - 4 akademii wojskowych - 4 wyższych szkół oficerskich - 10 centrów specjalistycznych,w tym 7 samodzielnych,w których funkcjonuje 11 szkół chorążych i 10 podoficerskich szkół zawodowych - 2 liceów wojskowych - 2 studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich - Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych Proponowana przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego reorganizacja strukturalna przewidywała: 1.

Rozwój sądownictwa administracyjnego w Polsce

) lub wojskowem (pisownia oryginalna – przyp. ) zostać: 1) profesor zwyczajny prawa na uniwersytecie państwowym polskim; 2) sędzia Sądu Najwyższego; 3) sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego.

Organy administracji publicznej-pojęcie. Centralne i terenowe organy administracji publicznej.

- Składania wojewodzie rocznych informacji, a na żądanie wojewody także bieżących wyjaśnień o swojej działalności na obszarze województwa Organy rządowej administracji niezespolonej: • Dowódcy Okręgów Wojskowych, Szefowie Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, Wojskowi Komendanci Uzupełnień • Dyrektorzy Izb Skarbowych, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowych • Dyrektorzy Okręgowych Urzędów Górniczych i ...

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Organami administracji niezespolonej są:  dowódcy okręgów wojskowych, szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowi komendanci uzupełnień,  dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych, inspektorzy kontroli skarbowej,  dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych,  dyrektorzy okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar,  dyrektorzy okręgowych urzędów ...

Duszpasterstwo wojskowe w świetle konkordatu z 1925r.

Osobny paragraf wymieniał osoby które obejmowała parafia wojskowa, zaliczając do nich wszystkich wojskowych zawodowych wraz z rodzinami, szeregowych wojska stałego, rezerwistów powołanych pod broń podczas mobilizacji, urzędników wojskowych, personel pełniący obowiązki w szpitalach i zakładach sanitarnych i tamże mieszkających, emerytów wojskowych, inwalidów i weteranów przebywających w szpitalach wojskowych, uczniów szkół ...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne

Na kontynencie azjatyckim 2x angażowały się w konflikty wojskowe w celu odparcia komunizmu (w Korei i Wietnamie).

Polska wobec porozumienia francusko-brytyjskiego z Saint-Malo

W uzgodnieniach tych pominięto bronie jądrowe oraz satelity wywiadu wojskowego ( gdyż Wielka Brytania współpracowała z USA, zaś Francja z Niemcami).

ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy   Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r.

BADOGLIO PIĘTRO (1871-1956) - polityk

w stopniu marsz, polnego objął funkcję szefa Sztabu Generalnego, a od roku 1928 do 1933 był gubernatorem Libii. ponownie ob­jął stanowisko szefa Sztabu Gene­ralnego. Zrezygnował ze stanowi­ska szefa sztabu w grudniu 1940 r.

BERLING ZYGMUNT (1896-1980) - generał

, po załamaniu się prób udzielenia pomocy powstańcom warszawskim, został odwołany ze stanowiska dowódcy 1 armii WP i w wyniku sporu z komunistami sprawującymi pieczę nad armią odesłany na studia do Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego im.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

System dowodzenia pozostawiał du­żą swobodę dowódcom teatrówdziałań wojennych kierujących sięgłównymi założeniami strategii pre­miera Winstona Churchilla, przygo­towanymi według rad szefa Impe­rialnego Sztabu Generalnego (kolej­no: William Edmund *Ironside,John *Dill i Alan *Brooke).

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo w roku 1935 był szefem żan­darmerii, a w 1937 szefem sztabu armii).

SUGIYAMA HAJIME (1880-1945) - wojskowy i polityk

szef sztabu sił lądowych; był zwolennikiem skierowania ja­pońskiej ekspansji na południe Azj i i rozpoczęcia wojny z mocarstwami zachodnimi.

Wzrost imperium rzymskiego

Juliusz Cezar zdobył sławę jako dowódca wojskowy w Galii, która odpowiada dzisiejszej Francji i Belgii (główne plemiona zamieszkujące ten kraj należały do tego samego celtyckiego ludu, co Gallowie, którzy przez jakiś czas zajmowali północną Italię i którzy później wtargnęli do Azji Mniejszej, gdzie osiedli pod imieniem Galatów).

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju.