Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Czytaj Dalej

ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy   Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r.

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r. późniejszy premier Japonii Hideki *Tojo w roku 1935 był szefem żan­darmerii, a w 1937 szefem sztabu armii).

SUGIYAMA HAJIME (1880-1945) - wojskowy i polityk

szef sztabu sił lądowych; był zwolennikiem skierowania ja­pońskiej ekspansji na południe Azj i i rozpoczęcia wojny z mocarstwami zachodnimi.

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju.

CZYNNIKI WOJSKOWE

Stany zjednoczone dysponowały przez kilka lat monopolem, wpłynął na sformułowanie w tym kraju doktryn polityczno-wojskowych (doktryna zmasowanego odwetu, elastycznego reagowania, ograniczonej wojny jadrowej). Większość państw nadal przeznacza ogromne sumy na zbrojenia, co dowodzi jak duże znaczenie przypisuje się ciągle sile wojskowej.

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

Członkowie linii często uważają, że członków sztabu cechują takie wady jak: 1 Sztab przekracza swoje uprawnienia. Kierownicy liniowi ponoszą ostateczną odpowiedzialność za wyniki mają zatem za złe naruszenie przez sztab ich prerogatyw.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

 

Aparat wykonawczy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – organu administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego, powoływanego i odwoływanego przez marszałka województwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia.

Do jego zadań należy:

opracowywanie...

Stronnictwo Narodu w latach okupacji, jego założenia programowe i działalność organizacyjna oraz wojskowa

Stronnictwo Narodowe staje się wielką partią opozycyjną w stosunku do rządu w okresie rozwiązania Obozu Wielkiej Polski, gdzie do SN wstępują szeregi działaczy z tego ugrupowania. Posiada unormowaną i zwartą ideologię: szczególna rola katolicyzmu w życiu społecznym, idea Polski katolickiej...

ORGANY PAŃSTWA W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH - Organy zewnętrzne - Misje wojskowe

Rodzaje misji wojskowych – misje doraźne (dla załatwienia określonej sprawy), stałe misje wojskowe w wyniku umów m.

Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego - Bazy wojskowe

Na podstawie analizy dwustronnych porozumień o bazach, można stwierdzić, że ustanawiające je państwa, w zamian za określone korzyści, uzyskują na pewien okres czasu prawo do pewnych obszarów, na których wykonują szerokie prawa i władzę w celach wojskowych.

Międzynarodowe Organizacje Rządowe poza systemem ONZ - Organizacje współpracy politycznej i wojskowej

Organy NATO 1) Rada Atlantycka podejmuje zasadnicze decyzje zarówno wojskowe jak również polityczne i organizacyjne. Obradom przewodniczy Sekretarz Generalny 2)organ wojskowy – Komitet Wojskowy- złożony z szefów państw członkowskich.

Struktura organizacyjna samorządu wojewódzkiego

Dwa piony administracji lokalnej – samorządowa i rządowa

Samorząd wojewódzki składa się z następujących organów:

Sejmik województwa – organ przedstawicielski

Zarząd województwa – organ wykonawczy, składa się z marszałka województwa, wiceprzewodniczących i...

Zadania zlecone samorządowi wojewódzkiemu

Lista zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych

Prowadzenie ośrodków dokumentacji oraz wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Administracja publiczna na szczeblu województwa - Wojewódzka administracja zespolona

Zespolenie jest nową konstrukcją wprowadzoną powtórnie w Polsce w ramach wielkiej reformy administracji z 1998 roku.

Na stopniu wojewódzkim wyraża się w nazwie zespolona (wojewódzka) administracja rządowa, a na stopniu powiatowym w nazwie powiatowa administracja zespolona, co jest...

Referendum wojewódzkie

Jest sposobem bezpośredniego sprawowania władzy w sprawach ważnych dla województwa.

W referendum mogą brać udział mieszkańcy województwa uprawnieni do głosowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są to obywatele polscy, którzy...

Istota misji wojskowych

Pojęcie „misje wojskowe" używane jest w nauce i praktyce międzynarodowej w celu określenia szeregu różniących się między sobą przypadków działania jednostek wojskowych, żołnierzy i oficerów w charakterze organu zewnętrznego państwa

Rodzaje misji wojskowych

Misje wojskowe, mające uprawnienia do ogólnej reprezen­tacji państwa, funkcjonujące niejako zamiast przedstawicielstw dyplomatycznych, oraz misje wojskowe wysyłane na podstawie umów o pomocy i współpracy wojskowej, których zadania są ograniczone, przynajmniej formalnie, do współ­pracy i reprezentacji państwa w sferze militarnej.

Dopuszczalność skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Dopuszczalność drogi postępowania przed sądem administracyjnym jest obwarowana wieloma ograniczeniami, do których należy właściwość sądu administracyjnego, co jest uzasadnione podziałem kompetencji sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe.

Zakres rozpoznawalności skargi przez wojewodzki sąd admin.

Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Nie jest związany granicami skargi.

Rozpoznanie skargi przez WSA na podstawie stanu faktycznego, istniejącego w dniu podjęcia aktu lub czynności, nie oznacza, że nie powinien on...

Postępowanie wstępne przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Przewodniczący wydziału lub wyznaczony sędzia zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpoznania sprawy. W pierwszej fazie wstępnej skompletowanie akt jest niezbędne do ustalenia dopuszczalności podjęcia postępowania w sprawie.

Po otrzymaniu skargi na akt lub czynność organu wykonującego AP i...