Zaburzenia gospodarki wodno – elektrolitowej

1. Bilans wodny organizmu Woda przyjmowana jest głównie przez przewód pokarmowy i pochodzi też z procesów przemiany materii. Podczas utleniania pokarmów (głównie tłusz¬czów) wytwarza się około 300 ml wody metabolicznej. Wydalanie wody i rozpuszczonych w niej substancji zachodzi poprzez nerki, parowanie przez skórę i płuca. W ciągu doby organizm człowieka wydala z moczem 600 do 800 mOsm substancji rozpuszczonych i osmotycznie czynnych, które może usunąć już w 500 ml ...

Gospodarka wodno-elektrolitowa i równowaga kwasowo-zasadowa

Niżej wymieniono charakterystyczne zaburzenia równowagi kwasowo-zasa-dowej i gospodarki wodno-elektrolitowej u noworodków przedwcześnie urodzonych.

1.    Tendencja do kwasicy oddechowej u noworodków niedojrzałych, niezain-tubowanych, spowodowana słabym napędem oddechowym, bezdechami, płytkim i nieregularnym...

Płazy jako kręgowce wodno - lądowe

Współcześnie żyjące płazy stanowią stosunkowo małą gromadę kręgowców, która zajmuje nieduży zasięg. Są to okolice przybrzeżne wód słodkich, miejsca podmokłe. Współczesne płazy dzielimy na bezogonowe, ogoniaste i beznogie. Do płazów bezogonowych zaliczamy żaby, ropuchy...