Woda chlorowa

Woda chlorowa – nasycony roztwór wodny chloru, zawierający ok. 7 g Cl2/dm (temp 20 °C), tj. o stężeniu ok. 0,1 M. Rozpuszczalność chloru w wodzie zależy od temperatury i spada od ok. 10 g/dm w 0 °C do 0 w 100 °C. Rozpuszczalność jest znacząco niższa w solance, np. w 25% roztworze NaCl wynosi ok. 0,5 g/dm w 20 °C, natomiast w kwasie solnym rozpuszczalność wzrasta, np. do ok. 12 g/dm w 20 °C w...

Czytaj Dalej

Zanieczyszczenia wody.

Główne rodzaje zanieczyszczeń · Zawiesiny cząstek stałych,w tym koloidy · Rozpuszczone sole nieorganiczne · Przewodnictwo · Zanieczyszczanie śladowe · pH · Rozpuszczone związki organiczne · Mikroorganizmy · Pyrogeny · Rozpuszczone gazy · Zmienność jakości wody Zawiesiny stałe Zawiesiny w wodzie składają się z zanieczyszczeń mulistych, brudu z rurociągów oraz koloidów. Cząsteczki koloidalne, które mogą być pochodzenia organicznego lub ...

Podlewanie roślin

Domowe rośliny potrzebują przede wszystkim wody.Musisz wiedzieć, kiedy jej potrzebują i jak im dostarczyć.

PO CO ROŚLINOM WODA ?

Woda przenosi składniki odżywcze z korzeni wzdłuż łodyg do liści i pączków kwiatowych. Jest niezbędnym elementem procesu fotosyntezy, podczas którego roślina...

Wody stojące - Jeziora

 

Jeśli nie liczyć zbiorników reliktowych: Kaspijskiego i Aralskiego, jeziora pokrywają ponad 1 powierzchni kontynentów. Nie są rozmieszczone ani równomiernie, ani przypadkowo, występują natomiast w większych skupiskach w tych obszarach, które dziesięć tysięcy lat temu były jeszcze pokryte lodem.

Masy...

Zwierzęta wód

Zwierzęta wodne to organizmy trwale przystosowane do wodnego trybu życia, przede wszystkim dzięki specjalnej budowie układu oddechowego umożliwiającej korzystanie z tlenu rozpuszczonego w wodzie. Nie są więc zwierzętami wodnymi sensu stricto, np. piżmak, wydra, kaczka, chociaż większość czasu...

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

Temperatura wody morskiej w jej powierzchniowej warstwie zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Najwyższa jest w strefie międzyzwrotnikowej ok. 30°C, najniższa na obszarach podbiegunowych ok. -2°C. Średnia temperatura warstwy powierzchniowej wszystkich wód oceanicznych wynosi 17,4°C. Roczne amplitudy...

Eutrofizacja Bałtyku

Eutrofizacja czyli wtórne zanieczyszczenie, to proces gromadzenia się materii organicznej (spływającej w ściekach komunalnych i przemysłowych) w tempie przekraczającym jej zasymilowanie. Proces ten powoduje wzbogacanie się zbiorników wodnych w substancje odżywcze - pierwiastki bagienne, głównie azot i...

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH

Każda woda podziemna posiada określone właściwości fizyczne, takie jak temperatura, przezroczystość, smak, zapach, barwa, przewodnictwo elektryczne, a czasami radoczynność. Właściwości te, jak już wspomniałem, zależą przede wszystkim od środowiska geologicznego, w którym woda występuje lub przez...

Zanieczyszczenia wód i oceanów

Nieoczyszczone ścieki wpuszczone do rzek, jezior i mórz zatruwają a czasami całkowicie niszczą życie biologiczne tych środowisk. Organizmy, które przystosowują się do życia w zanieczyszczonych wodach często stają się nosicielami chorób. Nieoczyszczone ścieki wpuszczone do rzek, jezior i mórz zatruwają...

Akwarium - Wybieramy osprzęt

Żadne akwarium nie obędzie się bez dodatkowego osprzętu. Są to zarówno elementy konieczne do utrzymania przy życiu organizmów w akwarium, jak i elementy przydatne przy pielęgnacji zbiornika. Oto lista sprzętu, jaki powinniśmy zakupić, w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego:

. filtr - to...

Rola wody w procesach zachodzących w organizmie

Organizm sklada sie przecietnie w 70 do 80% z wody. W cytoplazmie woda stanowi faze rozpraszajaca koloidu,a w niej zawieszona jest faza rozproszona.

Woda wystepuje w plynach tkankowych, plynach ustrojowych, w naczyniach limfatycznych i krwionosnych. Plyny te zapewniaja komorkom wlasciwe srodowisko zycia...

Układy wydalnicze u zwierząt

Wydalanie to proces pozbywania się szkodliwych produktów przemiany materii, które powstają w komórkach zwierząt. Wszystkie zwierzęta muszą pozbywać się niepotrzebnych lub szkodliwych pro­duktów przemiany materii. W prze­ciwnym razie te substancje, czyli metabolity, mogłyby uniemożliwić proces...

Delfiny i morświny

Delfiny i morświny są cudami ewolucji. Należą do ssaków, dlatego ich ciało zbudowane jest na podobnych zasa­dach jak nasze. Jednak w wyniku 50 mln lat przystosowywania się do życia w środowisku wodnym, na pierwszy rzut oka są prawie nie do odróżnienia od ryb, będących często ich ofiarami...

Wody stojące - Stawy naturalne i sztuczne

 

Stawy naturalne i sztuczne są „małymi zbiornikami pozbawionymi strefy głębinowej" - tak dość trafnie odróżniał je od jezior już na przełomie wieków jeden z twórców limnologii, F.A. Forel (1901).

Brak strefy głębinowej oznacza, że całe dno zbiornika wodnego może zostać porośnięte roślinami...

Czynniki kształtujące żyzność gleby

Wartość i przydatność gleby zależy od jej zasobności żyzności i urodzajności.. Zasobnością gleby określa się zawartość w niej składników mineralnych (makro- i mikroelementów) oraz organicznych w różnym stopniu rozkładu. Zasobność gleby zależy od składu mineralogicznego tworzywa gleby, ilości i jakości związków próchniczych, właściwości sorpcyjnych, odczynu gleby i innych. Zasobność gleb może być wynikiem procesów glebotwórczych (naturalna) lub może być ...

Gospodarka woda energia

1. Energia pierwotna- energia w postaci nie przerobionej, energia zawarta w zasobach energetycznych: ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny, energia słoneczna, energia potencjalna, woda, wiatr Energia wtórna- energia zawarta w produktach energetycznych, powstaje w wyniku działania człowieka: prąd, produkty przeróbki ropy naftowej, gazu. Energia odnawialna- e. geotermiczna wiatru, słońca, wód e.biomasy Energia nieodnawialna- energia chemiczna paliw ciekłych, gazowych i ...

Elektrownie wodne

WIADOMOŚCI OGÓLNE: Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje się pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energię mech. i elektr. przy użyciu silników wodnych (turbin wodnych) i hydrogeneratorów w siłowniach wodnych (np. w młynach) oraz elektrowniach wodnych, a także innych urządzeń (w elektrowniach maretermicznych i maremotorycznych). Energetyka wodna opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu energii wód śródlądowych (rzadziej mórz w elektrowniach ...

Korozja metali - Referat

Przez korozję rozumie się proces działania środowiska na tworzywo, a więc każdego środowiska na każde tworzywo. Ta uniwersalność zjawiska powoduje, że korozja stanowi poważny, ogólnopaństwowy problem gospodarczy. Korozji ulegają z różną szybkością i w różnej postaci wszelkie tworzywa oraz...

Czym jest Woda - Energia wodna

Woda zawsze płynie z miejsca położonego wyżej do leżącego niżej. Taki jej ruch może być wykorzystany do wytwarzania energii, przy czym może to być zarówno spokojny bieg rzeki, jak i gwałtowne spadanie wody z dużej wysokości, na przykład w wodospadzie czy zaporze. Do wytwarzania energii wykorzystuje...

Tereny ZASOBNE i UBOGIE w WODĘ na świecie i w Polsce

Woda w dużym stopniu wpływa na składniki środowiska, jak klimat, gleby, roślinność, zwierzęta, rzeźba terenu. Woda jest niezbędna we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, m.in. w gospodarstwie domowym, rolnictwie, przemyśle, komunikacji, dla rekreacji itp.

Znajomość bilansu wodnego na...

Burza, pioruny, iskra elektryczna, chmury i plazma

Burza magnetyczna, zaburzenie lokalne pola magnetycznego Ziemi trwające do kilku godzin. Zaburzenia te powodowane są przez oddziaływanie magnetyczne cząstek naładowanych pochodzących ze Słońca i przechwyconych przez magnetosferę Ziemi

Piorun, gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze...