Wnioskowanie

Czytaj Dalej

Wnioskowanie uprawdopodobniające -umiejętnośc przekonywania

Ta jedna dodana przesłanka czyni indukcję zupełną wnioskowaniem niezawodnym, a twierdzenie ogólne, wyprowadzone w tym wnioskowaniu, absolutnie prawdziwym (oczywiście pod warunkiem, że przesłanki w tym wnioskowaniu były prawdziwe).

Przyczyny nieporozumień oraz nielojalne fortele erystyczne w dowodzeniu i argumentowaniu.Wnioskowanie zawodne

Wnioskowanie redukcyjne, jako wnioskowanie z następstwa o racji, jest wnioskowaniem zawodnym, bo może być prawdziwe następstwo i przy fałszywej racji.

Wnioskowanie

Najważniejsze z nich to: • wnioskowanie redukcyjne (redukcja), • wnioskowanie przez analogię (analogia), • wnioskowanie indukcyjne (indukcja), Dedukcja (dedukcyjne wnioskowanie) – jest to rozumowanie niezawodne, polegające na wyprowadzeniu z pewnych zdań (prawdziwych przesłanek) wynikającego z nich logicznie następstwa (prawdziwego wniosku); dawniej było to przechodzenie „od ogółu do szczegółu”.

WNIOSKOWANIE

Wnioskowanie dedukcyjne jest wnioskowaniem niezawodnym, wnio­skowanie niededukcyjne (uprawdopodab-niające) — wnioskowaniem zawodnym.

Wnioskowanie dedukcyjne a wnioskowanie indukcyjne

Wnioskowanie rzeczywistości jest zawsze zgodnie z wnioskowaniem logiki. Wnioskowanie indukcyjne: od następstw do racji, nauki aposterioryczne z dołu, nauki realne- biologia, chemia, socjologia, fizyka, politologia.

Dlaczego statystyka matematyczna ma zastosowanie w planowaniu doświadczeń czynnikowych i innych badań empirycznych oraz wnioskowania na podstawie wyników z tych badań?

Statystyka służy do w miarę wiarygodnego wnioskowania o prawidłowościach zjawisk na podstawie reprezentatywnych danych z empirycznych obserwacji tych zmiennych z różnych dziedzin. Przydatna tam gdzie wnioskujemy z danych.

Przedstaw schemat wnioskowania statystycznego

Pytania na jakie można odpowiedzieć dzięki wnioskowaniu statystycznemu: czy uzyskana próbka wyników jest rzeczywiście reprezentatywna dla pewnej okreslonej populacji czy otrzymana różnica między średnimi różnych próbek jest dostatecznie duża, aby móc wyciągnąć wniosek, że próbki te są prawdopodobnie pobrane z różnych populacji czy zróżnicowanie wyników między grupami, które ...

Co to jest wnioskowanie statystyczne?

Wnioskowanie statystyczne  – to możliwość uogólnienia  uzyskanych wyników na całą populację elementów oraz  oszacowanie wielkości popełnionych przy tym błędów. Wynik wnioskowania musi być użyteczny.

Sposoby wnioskowania statystycznego

Wnioskowanie odbywa się 1 z 2grup metod: Estymacja, szacowanie parametrów rozkładów prawdopodobieństw zmiennych losowych w populacji Stawianie i weryfikacja hipotez statystycznych.

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

Takie działania nazywa się wnioskowaniem statystycznym.

Kiedy błąd wnioskowania zależny jest od decyzji badacza

Od decyzji badacza zależny jest błąd wnioskowania I rodzaju (α), czyli odmiana hipotezy .

Co wpływa na jakość wnioskowania statystycznego

Na jakość wnioskowania statystycznego wpływa: •  estymacja (szacowanie) nieznanych wartości parametrów rozkładu cechy w populacji.

Jakie są źródła błędów we wnioskowaniu statystycznym? Podać przynajmniej dwa źródła błędów we wnioskowaniu statystycznym

Źródła błędów: nieliczne lub nielosowo wybrane elementy próby wybór złego rozkładu cechy w populacji,  

Estymacja : Z uwagi na to że estymacji pewnego parametru za pomocą określonego jego estymatora Zn dokonujemy na  podstawie wyników próby losowej, istnieje możliwość popełnienia błędu. W celu...

ZMYSŁ WNIOSKOWANIA

  ZMYSŁ WNIOSKOWANIA (tłum.

JAKI JEST STATUS HIPOTEZY ZEROWEJ WE WNIOSKOWANIU STATYSTYCZNYM

Hipoteza zerowa jest weryfikowana przy założonej decyzji odnośnie postępowania po jej ewentualnym odrzuceniu. Sposób sprawdzania hipotezy zbiorowej jest zdetrminowany przez postać hipotezy alternatywnej. Hipotezę zerową weryfikuje się testem statystycznym dwustronnym lub jednostronnym. Hipotezę zerową...

Wymienić rozkłady pojawiające się we wnioskowaniu statystycznym, a związane z rozkładem normalnym

•  Rozkład Piscona

•  Rozkład Chi – kwadrat

•  Rozkład T - Studenta