Włoskie imperium kolonialne

Czytaj Dalej

Portugalskie imperium kolonialne (XVI w.)

imperium kolonialne Portugalii rozciągało się od Brazy­lii, gdzie Portugalczycy zaczęli się osiedlać w 1549 r.

Hiszpańskie imperium kolonialne

Imperium Inków przestało istnieć. Ameryka Środkowa i Południowa, z wyjątkiem terytorium Brazylii oraz Gujany, stały się częścią imperium hiszpańskiego, które na północy sięgało do dzisiejszej Kalifornii, Luizjany i Florydy.

Imperia kolonialne- podobieństwa i różnice

Największym imperium kolonialnym stało się imperium brytyjskie, które podporządkowało sobie znaczne obszary Azji i Afryki. pięciokrotnie (9,5 mln km2), jednak inwestycji przemysłowych było tu znacznie mniej niż angielskich w brytyjskim imperium kolonialnym.

REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

Włoskie siły powietrzne utworzone 23 marca 1923 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej posiadały 3296 samolotów, z których w gotowości bojowej było 1796 (783 bombowe, 594 myśliwskie, 248 obserwacyj­nych, 151 rozpoznawczych). Ich wartość bojowa nie była wysoka, gdyż prawie połowę samolotów...

REGGIA MARINA - włoska marynarka wojenna

W chwili przystąpienia Włoch do wojny 10 czerwca 1940 r. flota wo­jenna tego państwa dysponowała 274 okrętami bojowymi, w tym: 4 pancernikami (oraz 2 w budowie), 22 krążownikami (8 ciężkich, 14 lekkich), 127 niszczycielami, 121 okrętami podwodnymi. Po­chopna decyzja Mussoliniego o roz­poczęciu wojny...

WŁOSKIE WOJSKA LĄDOWE

W chwili przystąpienia do wojny 10 czerwca 1941 r. liczyły 1 678 tys. żołnierzy w 72 dywizjach (w tym m.in. 43 piechoty, 5 górskich, 3 pan­cerne, 3 szybkie), z których poważną część miała niepełną wartość bojową; stany dywizji były niepełne, żołnierze w większości źle wyszkoleni, brako­wało...

Wzrost imperium rzymskiego

Cezar odparł germański najazd na Galię i cały ten kraj przyłączył do imperium; dwukrotnie przepłynął przez kanał do Brytanii (55 i 54 przed Chr. Granice imperium rozszerzają się teraz do swej największej rozciągłości. Ekspansja imperium rzymskiego dobiegła kresu.

Nowe imperia zamorskie

W 1907 upadł rząd imperialistyczny, który ich podbił, liberałowie zajęli się kwestią Afryki Południowej; poprzednie republiki odzyskały swobodę i wraz z kolonią Przylądkową i Natalem poniekąd dobrowolnie utworzyły związek wszystkich państw Afryki Południowej, jako jedna autonomiczna rzeczpospolita pod zwierzchnictwem Korony Brytyjskiej.

Imperium brytyjskie w 1914 r.

Zwartość tego imperium zależna była z natury rzeczy od środków komunikacji; rozwój żeglugi i pojawienie się parowców między XVI a XIX wiekiem uczyniły z tego imperium możliwą i dogodną Pax — „Pax Britannica”, ale znów rozwój  lotnictwa lub szybkiej komunikacji lądowej może ją w każdej chwili uczynić niedogodną.

Proces likwidacji systemu kolonialnego i jego skutki

Rozpadły się pozostałości imperium brytyjskiego na bliskim wschodzie oraz imperium kolonialne Portugalii w Afryce.

Wiek XIX i początek XX wieku - Ekspansja kolonialna

intensywna ekspansja kolonialna; Anglia objęła zwierzchnictwo w Indiach, Birmie, Egipcie; Francja podbiła tereny Północnej i Zachodniej Afryki oraz Indochiny; Belgia objęła zwierzchnictwo w Kongo; Włochy objęły władzę w Afryce Wschodniej (Somalia i Abisynia); Chiny – po wojnie opiumowej stały się przedmiotem ekspansji gosp.

Charakterystyka konstytucji Republiki Włoskiej

22 XII 1947 r. – uchwalenie konstytucji 

- jest podzielona na 2 części: pierwsza jest poświęcona prawom i obowiązkom obywatelskim, druga reguluje ustrój republiki

- konstytucja przyjęła różne formy udziału społeczeństwa w życiu politycznym w postaci: inicjatywy ludowej, referendum ratyfikacyjnego i...

Rząd włoski i rola w nim premiera

- składa się z premiera i ministrów 

- rząd działa pod kontrolą izb i odpowiada politycznie za swoje zadania

- zadania rządu:

• kierowanie ogólną polityką państwa

• przygotowywanie i przedkładanie parlamentowi programu politycznego oraz jego realizacja

• występowanie z inicjatywą ustawodawczą

•...

Mussolini (faszyzm włoski)

Faszyzm to nie tylko doktryna polityczna, to sposób bycia, system etniczny, idea czynu. Jest dla niego światopoglądem antypozytywistycznym. Faszyzm to doktryna spirytualistyczna. Świat materialny nie jest dla niego prawdziwym światem. Faszyzm jest antykomunistyczny, antyliberalny, określony jako filozofia...

Ekspansja kolonialna w II połowie XIX i początkach XX wieku

Kiedy w roku 1895 Chiny straciły w wojnie z Japonią (1894-1895) Tajwan i zrzekły się pretensji do Korei, imperia europejskie rozpoczęły ekspansję terytorialną na terenie cesarstwa.

Kolonialna ekspansja europejska w XV i XVI wieku

W ciągu krótkiego czasu Portugalczycy stworzyli swoje imperium kolonialne. Terytoria te stanowiły trzon imperium kolonialnego Hiszpanii.

Geneza powstania imperium hiszpańskiego

Omawiając dzieje Imperium Hiszpańskiego nie sposób nie wspomnieć o instytucji Inkwizycji, jaka zaistniała w Portugalii pod presją jej potężnego sąsiada.

Historia imperium rzymskiego

"..., bo ród Juliuszów od samych bogów nieśmiertelnych pochodzi"

Gajusz Juliusz Cezar

Ze związku Anchizesa i boskiej Wenus narodził się Eneasz, który po upadku Troi musiał uciekać i tułać się po obcych krainach. Eneasz miał syna Askaniasza zwanego Julus, od którego bierze poczatek ród Juliuszów...

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Ekspansja kolonialna państw europejskich

Do połowy XIX wieku istniało tylko jedno wielkie terytorium kolonialne, należące do Wielkiej Brytanii. Następnie wchłonęły pozostałości imperium hiszpańskiego, po wygranej w 1898 roku wojnie.

Historia na przełomie XIX i XX wieku - Świat imperiów

Obok Wielkiej Brytanii największe imperium kolonialne posiadała Francja. Rozszerzenie przez Francuzów własnego imperium kolonialnego było formą kompensowania klęski wojennej zadanej im przez Niemców w 1871 roku.