Właściwość rzeczowa

Czytaj Dalej

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

Właściwość rzeczowa organów egzekucyjnych jest zróżnicowana i zależy od tego, czy przedmiotem egzekucji są obowiązki pieniężne czy też niepieniężne.

Omów właściwość rzeczową naczelnika urzędu skarbowego

Właściwość rzeczowa -odpowiada na pytanie jakimi sprawami może zajmować się dany organ- zdolność prawna organu do rozstrzygania konkretnej sprawy.

Wymień organy podatkowe i omów ich właściwość rzeczową

- organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach o których mowa wyżej Właściwość rzeczowa to kompetencja organu do rozstrzygania spraw określonego rodzaju, jest ustalana stosownie do przepisów określających zakres działalności organu podatkowego.

Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE:

podatkowe grupy kapitałowe

banki

zakłady ubezpieczeń

jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami

wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach

inwestycyjnych  (tylko...

Omów właściwość rzeczową dyrektora izby skarbowej

Nadzór nad naczelnikami urzędów skarbowych- kontrola działalności

rozstrzyganie w II instancji w sprawach należących w I instancji do naczelników urzędów skarbowych, - dyrektor izby

rozstrzyganie odwołań od decyzji dyrektorów Urzędów Kontroli Skarbowej

ustalanie i udzielanie oraz...

Złożone metody oceny inwestycji rzeczowych

Uwzględniają czynnik czasu, ponieważ wartość pieniądza zmienia się w miarę upływu czasu. Wszystkie podstawowe wielkości finansowe dotyczące projektu inwestycyjnego są realizowane w określonym czasie i mają charakter strumieni pieniężnych. W celu zapewnienia porównywalności wielkości...

Własność i prawa rzeczowe

 

Z punktu widzenia prawa cywilnego nie ma znaczenie rodzaj własności. Art. 140 KC mówi o treści własności, nawiązuje do poprzedniego systemu (okresu społeczno-gospodarczego) i formuła dziś nie ma istotnego znaczenia. Z art. 140 KC wynika triada uprawnień właściciela. Właściciel ma prawo do...

Ograniczone prawa rzeczowe

Zastaw – ograniczone prawo rzeczowe na rzeczach ruchomych, może być ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności na rzeczy ruchome (na nieruchome – hipoteka), jest to zabezpieczenie na poczet przyszłych lub warunkowych wierzytelności; potrzebna jest do tego umowa pomiędzy właścicielem i wierzycielem oraz wydanie rzeczy wierzycielowi lub osobie trzeciej na którą strony się zgadzają.

Właściwość organów podatkowych

Częścią składową właściwości rzeczowej organów podatkowych jest tzw. Przy ustalaniu właściwości rzeczowej, funkcjonalnej czy też miejscowej mogą powstawać spory kompetencyjne między organami podatkowymi.

Właściwości alkoholi monohydroksylowych.

 

Alkohole o krótkich łańcuchach węglowych są to lotne, bezbarwne ciecze o charakterystycznym, ostrym zapachu. Są palne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, ponieważ mają budowę polarną. Mają wysokie temperatury wrzenia. Alkohole o długich łańcuchach węglowych są gęstymi cieczami lub...

Budowa i właściwości alkoholi polihydroksylowych.

 

Alkohole polihydroksylowe w cząsteczkach zawierają więcej niż jedną grupę hydroksylową. Grupy te są związane z innymi węglami. 1.) Glikol i gliceryna są bezbarwnymi, syropowatymi cieczami o słodkim smaku. Są mało lotne, zapalają się dopiero po podgrzaniu. Mają wysokie temperatury wrzenia...

Budowa i właściwości aldehydów.

 

Metanal – bezbarwny gaz o ostrym drażniącym zapachu dobrze rozpuszczalny w wodzie (30% roztwór – formalina – jest silną trucizną).

Etanal – bezbarwna ciecz o ostrym, drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie.

Scharakteryzuj ujęcie organizacji w znaczeniu rzeczowym, czynnościowym i atrybutowym

  Rzeczowe – ujawnia złożoność całości organizacyjnych z części. Cechą charakterystyczną jest tu uwypuklenie struktury rzeczowej i ukazanie rzeczy, którym przypisana jest cecha „zorganizowania”.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - wymiana właściwości – communicatio i idiomatum

Idioma – znaczy przymiot. Jest to to, co się przypisuje podmiotowi, jako jego własne np. natura, jej części. Ponieważ Jezus jest podmiotem bosko ludzkim możemy przypisać obie natury i wszystkie czynności i przymioty, doznania obydwu natur. Przypisujemy Jezusowi właściwości.

W przypadku Jezusa boskie i...

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

Temperatura wody morskiej w jej powierzchniowej warstwie zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Najwyższa jest w strefie międzyzwrotnikowej ok. 30°C, najniższa na obszarach podbiegunowych ok. -2°C. Średnia temperatura warstwy powierzchniowej wszystkich wód oceanicznych wynosi 17,4°C. Roczne amplitudy...

Teorie władzy - Właściwości władzy politycznej

jej przedmiotem są dobra publiczne (np. bezpieczeństwo, wolność, zabezpieczenie egzystencji, potrzeby wyższe, takie jak religijne, medyczne, estetyczne)

wykonywanie władzy politycznej jest zawsze instytucjonalne

podmiotami władczymi są tu decydenci polityczny (rządzący) a ich partnerami...

Teorie władzy - Władza jako właściwość jej nosiciela (ujęcie bliskie psychologii)

- władza jako zespół środków do osiągnięcia przyszłych celów (siła fizyczna, umiejętności, zasoby finansowe)

- władza jako charakterystyka osobowa, grupy społecznej czy instytucji

- jest niezależna od systemu

- krytyka tego ujęcia: proces powstawania władzy determinują tu tylko warunki...

Procesy logistyczne - Przepływy rzeczowe

Procesy gospodarcze to nieustanny przepływ produktów, zapoczątkowany pozyskiwaniem dóbr materialnych z przyrody i przebiegający przez kolejne fazy przetwarzania, transportu, manipulacji itd., aż do finalnych odbiorców (konsumentów bądź inwestorów). Przepływ ten tylko wyjątkowo bywa ciągły. Regułą bowiem...