Właściwość miejscowa

Czytaj Dalej

Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego

zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscowa organu podatkowego ustala się według miejsca zamieszkania albo siedziby podatnika, płatnika lub inkasenta.

Właściwość rzeczowa i miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji obowiązków pieniężnych i niepieniężnych

Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym: -właściwym będzie organ ze względu na miejsce zamieszkania -gdy egzekucja dotyczy odebrania rzeczy, lub opróżnienia lokalu – właściwym będzie organ ze względu na miejsce wykonania obowiązku.

Właściwość miejscowa administracji według przepisów kodeksu prawa adm.

Jest to zdolność organu do realizowania swojej właściwości rzeczowej na określonym obszarze np. gminy, miasta. Ustalana na podstawie kryteriów z art. 21 kpa:

w sprawach nieruchomości-orzeka organ właściwy jej położeniu, gdy leży ona w granicach dwóch organów, to orzeka ten, gdzie leży większa...

Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE:

podatkowe grupy kapitałowe

banki

zakłady ubezpieczeń

jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami

wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach

inwestycyjnych  (tylko...

Właściwość organów podatkowych

Przy ustalaniu właściwości rzeczowej, funkcjonalnej czy też miejscowej mogą powstawać spory kompetencyjne między organami podatkowymi.

OPŁATA MIEJSCOWA

Przedmiot – fakt przebywania w określonej miejscowości Stawka – kwotowa, za każdy dzień pobytu, nie wyższa niż podana w ustawie.

Właściwości alkoholi monohydroksylowych.

 

Alkohole o krótkich łańcuchach węglowych są to lotne, bezbarwne ciecze o charakterystycznym, ostrym zapachu. Są palne. Bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie, ponieważ mają budowę polarną. Mają wysokie temperatury wrzenia. Alkohole o długich łańcuchach węglowych są gęstymi cieczami lub...

Budowa i właściwości alkoholi polihydroksylowych.

 

Alkohole polihydroksylowe w cząsteczkach zawierają więcej niż jedną grupę hydroksylową. Grupy te są związane z innymi węglami. 1.) Glikol i gliceryna są bezbarwnymi, syropowatymi cieczami o słodkim smaku. Są mało lotne, zapalają się dopiero po podgrzaniu. Mają wysokie temperatury wrzenia...

Budowa i właściwości aldehydów.

 

Metanal – bezbarwny gaz o ostrym drażniącym zapachu dobrze rozpuszczalny w wodzie (30% roztwór – formalina – jest silną trucizną).

Etanal – bezbarwna ciecz o ostrym, drażniącym zapachu, dobrze rozpuszczalna w wodzie.

Jedność moralna Jezusa Chrystusa - wymiana właściwości – communicatio i idiomatum

Idioma – znaczy przymiot. Jest to to, co się przypisuje podmiotowi, jako jego własne np. natura, jej części. Ponieważ Jezus jest podmiotem bosko ludzkim możemy przypisać obie natury i wszystkie czynności i przymioty, doznania obydwu natur. Przypisujemy Jezusowi właściwości.

W przypadku Jezusa boskie i...

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

Temperatura wody morskiej w jej powierzchniowej warstwie zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Najwyższa jest w strefie międzyzwrotnikowej ok. 30°C, najniższa na obszarach podbiegunowych ok. -2°C. Średnia temperatura warstwy powierzchniowej wszystkich wód oceanicznych wynosi 17,4°C. Roczne amplitudy...

Teorie władzy - Właściwości władzy politycznej

jej przedmiotem są dobra publiczne (np. bezpieczeństwo, wolność, zabezpieczenie egzystencji, potrzeby wyższe, takie jak religijne, medyczne, estetyczne)

wykonywanie władzy politycznej jest zawsze instytucjonalne

podmiotami władczymi są tu decydenci polityczny (rządzący) a ich partnerami...

Teorie władzy - Władza jako właściwość jej nosiciela (ujęcie bliskie psychologii)

- władza jako zespół środków do osiągnięcia przyszłych celów (siła fizyczna, umiejętności, zasoby finansowe)

- władza jako charakterystyka osobowa, grupy społecznej czy instytucji

- jest niezależna od systemu

- krytyka tego ujęcia: proces powstawania władzy determinują tu tylko warunki...

Pojęcie energii psychicznej i jej źródła (czym jest instynkt - właściwości)

Energia psychiczna wg Freuda jest ekwiwalentem procesu pobudzenia cielesnego. Źródłem energii psychicznej jest przemiana materii. Energia psychiczna nie jest tworem jednolitym, ma różne formy. Najważniejsze dla energii psychicznej jest to, że przejawia się za pomocą instynktów. Energia psychiczna ma różną...

Właściwości filozofii Oświecenia

raczej krytyka, niż konstrukcja,

raczej antropologia, niż kosmologia,

specjalizacja, a nie uniwersalne problemy,

minimalizm poznawczy, tzn. ograniczanie się z reguły do badania zjawisk, a nie do istoty wszechrzeczy,

koncentrowanie się na kwestiach historii poznania i...

Właściwości pozytywizmu

uznawanie nauk przyrodniczych za wzór poznania naukowego;

badanie faktów zamiast prowadzenia spekulacji;

położenie nacisku na pożyteczność i realność badań;

zastępowanie twierdzeń absolutnych twierdzeniami względnymi (nie mówi się o strukturze samego bytu, lecz o strukturze...

Skarga na akty prawa miejscowego

przepisów prawa miejscowego. Przesłanką dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na akty prawa miejscowego jest wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa.

Właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego

1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy;

2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

3) podejmuje uchwały zawierające...

Właściwość sygnalizacyjna sadów administracyjnych

O swojej działalności i sprawach z niej wynikających Prezes Sądu informuje Prezydenta RP i Krajową Radę Sądownictwa. Natomiast o problemach związanych z funkcjonowaniem organów administracji publ. – wiadomych sądowi z rozpatrywanych spraw Prezes Sądu informuje Prezesa RM - art. 14 NSA

Spory o właściwość organów administracji publicznej

Spór o właściwość ma miejsce wtedy, gdy rozbieżności co do zakresu działania organów państwowych występuje w odniesieniu do rozpatrzenia i rozstrzygnięcia tej samej sprawy, czyli gdy mamy do czynienia z  tożsamością sprawy, którą zajmują się co najmniej 2 organy. Spory o właściwość mogą...