Wilgotność

Czytaj Dalej

Wilgotność otoczenia

Pełne zrozumienie wymogów roślin co do wilgotnościotoczenia sprawi, że ich uprawa da wspaniałe efekty.

Stykając się bezpośrednio z suchym powietrzem, każda materia oddaje zawartą w niej wilgoć (dlatego np. schnie pranie). Rośliny nie są tu wyjątkiem, choć niektóre kaktusy, sukulenty i...

Wilgotność powietrza a chmury

Zawartość pary wodnej w atmosferze wyrażona w gramach w jednostce objętości powietrza nazywa się – wilgotnością bezwzględną

Miarą stopnia nasycenia powietrza parą wodną jest wilgotność względna. Wyraża ona stosunek aktualnej wilgotności do wilgotności , która nasyciłaby powietrze w danej...

Wilgotność powietrza atmosferycznego

Krążenie powietrza oraz jego temperatura wpływają na obieg wody w atmosferze. Pod wpływem temperatury paruje woda z powierzchni mórz, jezior, rzek, gleby, organizmów żywych i dostaje się do atmosfery w postaci pary wodnej. Zawartość pary wodnej w powietrzu określa się jako jego wilgotność, przy czym...

Wilgotność gleby

W i l g o t n o i ć g l e b y — zawartość wodyw glebie ustala sic przez suszenie próbki glebyw temperaturze 105—110", aż do otrzymanianiezmieniającego się ciężaru; wyraża się ją w procentachw stosunku do ciężaru gleby w staniesuchym (wilgotność wagowo) lub rzadziej w stosunkudo objętości gleby o...

Wilgotność powietrza i rozkład opadów na świecie

Wilgotność powietrza - zawartość pary wodnej w określonej objętości powietrza.

Wilgotność bezwzględna - zawartość pary wodnej w jednostce objętości wyrażona w gramach/1m3.

Wilgotność względna - wyrażona w procentach stosunek aktualnej ilości pary wodnej do ilości, która by nasyciła...

Optymalna wilgotność uprawowa

Wilg. gleby,przy której element roboczy narzędzia czymaszyny uprawowej napotyka na najmniejsze opory gleby, a efekt jego działania jest najlepszy.Na glebach ciężkich mieści się ona wwąskich granicach wilg., a na lekkich – w szerokich.