Wiktor Janukowicz (syn)

Czytaj Dalej

Portrety matek w literaturze.

Portrety matek w literaturze.

 

Niewątpliwie najważniejszą rolą, jaką może spełniać kobieta jest rola matki, która wychowuje swe dzieci na szlachetnych i uczciwych ludzi, prawych obywateli, szczerych patriotów. To matka w głównej mierze kształtuje osobowość dziecka, wpływając na to, jakim będzie...

Portrety matek w literaturze

Niewątpliwie najważniejszą rolą, jaką może spełniać kobieta jest rola matki, która wychowuje swe dzieci na szlachetnych i uczciwych ludzi, prawych obywateli, szczerych patriotów. To matka w głównej mierze kształtuje osobowość dziecka, wpływając na to, jakim będzie człowiekiem w dorosłym życiu...

BIBLIA – NOWY TESTAMENT

Wprowadzenie

 

Pismo święte Starego i Nowego Testamentu to księga o podstawowym znaczeniu dla wyznawców judaizmu (pierwsza część) i chrześcijaństwa (całość). Stanowi także wielką skarbnicę gatunków, motywów, symboli, które odżywają ciągle na nowo jako inspiracja lub tworzywo literackie w...

PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszyło poczucie winy. Ludzie bali się, że osiągany majątek będzie przeszkodą do życia wiecznego - zbawienia...

ARIANIZM

Do 475 (z krótką przerwą) trwało krwawe prześladowanie, opisane przez Wiktora z Wity (PL 58, 179-216); po śmierci Genzeryka (477) nastąpił okres wytchnienia wykorzystany przez katolików na reorganizację Kościoła, lecz szybkie odrodzenie wiary zaniepokoiło nowego króla Huneryka, który chcąc mieć religię nar.

FRANKOWIE, Państwo Franków

Zespół plemion germ.(—» G e r m a n i e ) , zamieszkujących w V w. po Chr. ziemie poobu brzegach dolnego Renu i całego dorzecza Mozy i Mozeli,dzielących się na F. Rypuarskich - Środkowych (nadśrodk. Renem) i F. Salickich - Dolnych (nad dolnym Renem),k t ó r e po podbiciu Galii i podporządkowaniu wielu ludów...

Wpływ rodziców na motywację dzieci do nauki

OMÓWIENIE ZAGADNIENIA W OPARCIU O LITERATURĘ Nikt nie rodzi się prymusem. Umiejętności i postawy potrzebne do osiągania sukcesów w szkole dziecko opanowuje (lub ich nie opanowuje) już w pierwszych latach życia. Przygotowanie do roli ucznia rozpoczyna się bardzo wcześnie, a pierwszymi nauczycielami są ro-dzice, rodzeństwo, dziadkowie, niania. Każde dziecko ma naturalną motywację do uczenia się i czerpie radość z opanowywania no-wych umiejętności. Jest ciekawe świata,

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

Od Karusi do Jacka Soplicy w utworach A. Mickiewicza przemiany bohatera romantycznego

WSTĘP: Każde dzieło literackie jest autonomiczną strukturą artystyczną. Także każdy bohater ma własne, indywidualne cechy, którymi obdarzył go kreator - pisarz. Istnieje jednak również pojęcie bohatera epoki, jako...

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Maryja, Matka Jezusa w literaturze

Kocha ją każdy Chrześcijanin. Nawet człowiek niewierzący wie, kim Ona jest i jakimi czynami się wsławiła. Nie można o Niej zapominać, lecz trzeba stale wzmacniać naszą wiarę w Jej nieograniczoną moc. Najdroższy klejnot na świcie nie wzbudzi naszej uwagi, jeśli...

Bohaterowie utworów S. Żeromskiego. Ocena.

Jednym z najwybitniejzych twórców doby Młodej Polski był Stefan Zeromski. Urodził się w 1864r. Jako młody chłopiec uczęstrzał do gimnazjum w Kielcach, następnie rozpoczął studia, których nie ukończył. Był w Paryżu, Szwajcarii i we Włoszech.

Swoją tworczość rozpoczął od nowel i szkiców...

Motywy patriotyczne w literaturze polskiej

Patriotyzm to wielkie słowo, wielkie a zarazem bliskie sercu każdego człowieka i obywatela. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, rodzinnej ziemi, a także gotowość poświęcenia się dla własnego narodu.

Prawdziwą szkołą patriotycznych uczuć jest literatura polska, która niemal od samego początku...

Żydzi w literaturze

Żydzi stanowią nieodłączny element literatury polskiej od końca XIX w. do czasów II wojny światowej. Są częścią polskiego krajobrazu.

„W realistycznych powieściach XIX i XX w. Żydzi nie byli nigdy pomijani, ponieważ odgrywali istotną rolę w życiu społeczeństwa polskiego.”

Historia

Losy...

"Przedwiośnie" - streszczenie

Część I

Szklane domy W momencie wybuchu I wojny światowej Seweryn zostaje powołany do wojska carskiego i wyrusza na front żegnany przez zrozpaczoną małżonkę i po raz pierwszy przeżywającego chwilę rozłąki z ojcem - czternastoletniego Cezarego. Dla pani Jadwigi nadchodzi...

„BOGURODZICA”

Jest to najstarsza ze znanych polskich pieśni religijnych, ale zapisana, wraz z nutami, dopiero w wieku XV.

Najstarszy rękopiśmienny zapis tekstu odnaleziono na wklejce tylnej okładki rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Kodeks ów zawiera łacińskie kazania przepisane w 1407 r., a zapis pieśni...

"GRANICA" Zofia Nałkowska

Zenon Ziembiewicz, syn Waleriana, zubożałego szlachcica, rządcy majątku hrabiów Tczewskich w Boleborzy, uczy się w gimnazjum w pobliskim mieście i kocha się miłością chłopięcą, idealną, ale bez wzajemności, w Elżbiecie Bieckiej, koleżance z klasy, którą wychowuje ciotka Cecylia Kolichowska, z...

20 lecie międzywojenne. Zagadnienia

Ogólna charakterystyka okresu 20 lecia.

 

20 lecie międzywojenne to okres między pierwszą i drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie...

Wiktor Judym

Wiktor Judym, brat Tomasza, także nie może pogodzić się z rzeczywistością.

''Pan Tadeusz'' główne wątki

Na początku utworu czytelnik poznaje tytułowego bohatera, Tadeusza, który wrócił po dłuższym pobycie w mieście, gdzie pobierał nauki pod opieką surowego księdza, aby – na życzenie stryja – przejąć gospodarstwo. Jest to postać wiodąca w wątku miłosnym, który jednakże najpierw ustępuje miejsca...

Poetyckie wizerunki Matki Boskiej i Jej Syna w „Bogurodzicy” i „Lamencie świętokrzyskim”.

 

„Bogurodzica” to pieśń narodowa, tzw. „carmen patrium” („pieśń ojczysta”) i zarazem najdawniejsza polska pieśń religijna. Jej powstanie datuje się na przełom XII i XIII wieku. Utwór ten jest modlitwą i hymnem na cześć Matki Bożej, określanej licznymi mianami: „Bogurodzica”, „Bogiem sławiena...

Imiona Jezusa Chrystusa - Syn Boży

Termin Syn Boży znany jest ze Starego Testamentu. Jest on tam nadawany aniołom (Pwt 32,8; Job 1,6), Ludowi Wybranemu (Wj 4,22; Os 11,1; Jr 3,19), dzieciom Izraela (Pwt 14,1; Os 2,1) a przede wszystkim królom Izraelskim (2Sm 7,14; Ps 82,6). Oznaczał on bowiem przybrane synostwo Boże albo inaczej szczególną i...