Wieża Piastowska

Wieża Piastowska

Czytaj Dalej

Pojęcie więzi społecznej

Termin więź społeczna jest terminem, który przeniknął do socjologii z języka potocznego. w Polsce rozpowszechnił je L. Krzywicki pod koniec XIX wieku ("Pierwociny więzi społecznych"), który uważał, że to właśnie dzięki więzi społecznej społeczeństwo tkwi niejako całą swą treścią w jednostce...

Teoretycy socjologii, grupy społeczne, więzi społeczne, konflikt, kultura zaufania, nowoczesność, ponowoczesność, globalizacja

Auguste Comte Pozytywizm oparty na: - wierze w wiedze - badaniu faktów - pozytywnej wizji pokonania kryzysu Hierarchia nauk: - matematyka, astronomia, fizyka, chemia, biologia, socjologia Podział socjologii: a) statyka społeczna (teoria struktury społecznej) - rodzina (stanowi rzeczywistość każdego z nas, jest najtrwalsza, formułuje wzorce zachowań) - własność i praca (poczucie bezpieczeństwa i potrzeby) - język (komunikacja) - państwo (łączy rodzinę) - religia ...

Więź społeczna – ujęcia klasyczne (koncepcja „woli” u F. Tonnies i „solidarności u E. Durkheima), płaszczyzny objawiania się więzi, rodzaje więzi, jej przejawy oraz rozkład.

Pojęcie więzi społecznej: W socjologii funkcjonują dwie znane typologie: Tonniesa Gemeinschaft und Gesellschaft Durkheima przeciwstawienie społeczeństw o solidarności mechanicznej i solidarności organicznej Obie odwołują się do dwu rodzajów więzi społecznej, przypisują im różne podstawy, różny charakter, odmiennego rodzaju manifestacje i wytwory. Termin więzi społeczne nie jest jednoznacznie rozumiany. Posługujemy się terminem zbiorowości społecznej dla określenia ...

Więzi organizacyjne

To silne powiązania o charakterze władczym, koordynacyjnym i kontrolnym zachodzące w strukturze organizacji. Rozróżnia się więzi:

liniową (służbową),

funkcjonalną,

informacyjną

techniczną.

Więź liniowa jest więzią pionowego podporządkowania. Określa ona służbowy...

Zasady negocjacji

 

 

Negocjowanie obejmuje następujące obszary:

Cena

Data wygaśnięcia kontraktu

Jakość oferowanych dóbr i usług

Wielkość zamówienia

Źródła finansowania

Ryzyko

Promocja

Ubezpieczenie produktu

Ogólnie można powiedzieć, że liczba zagadnień poddawanych...

Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka

Jakość wczesnych więzi uczuciowych dziecka i ich konsekwencje dla późniejszego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego to problem ważny dla rozumienia różnorodnych nieprawidłowości występujących w zachowaniu dzieci i adolescentów. W chwili obecnej coraz większym problemem społecznym stają się...

Wczesne więzi społeczne

W swojej pracy na temat zdrowia psychicznego dzieci w odniesieniu do opieki macierzyńskiej Bowlby stwierdził że, „osiągnięcie zdrowia psychicznego wymaga aby niemowlę i małe dziecko doświadczyło ciepłej, intymnej i nieprzerwanej relacji z matką (lub jej stałym substytutem” (Bowlby, 1951, s.13, za...

Jakość wczesnych relacji z opiekunem a dalszy rozwój

Zgodnie z teorią Bowlby’ego „w trakcie zdrowego rozwoju zachowanie przywiązaniowe prowadzi do rozwoju więzi uczuciowych lub przywiązań, początkowo pomiędzy dzieckiem a rodzicem a później pomiędzy dorosłym a dorosłym. Formy zachowań i więzi, do których to prowadzi, są obecne i aktywne w ciągu...

Patologia więzi moralnej

Bywa jednak i odwrotnie. Są sytuacje, gdy więź moralna ulega osłabieniu i zawężeniu. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy odczuwane zagrożenia mają charakter indywidualny, a nie kolektywny, gdy niepewność dotyczy losu jednostkowego, a nie zbiorowego, gdy realizacja własnych interesów może dokonywać...

SYTUACJA DZIECKA I OBRAZ JEGO DZIECIŃSTWA W RODZINACH ZDEZORGANIZOWANYCH W SFERZE WIĘZI EMOCJONALNYCH

Zaburzona funkcja socjopsychologiczna: socjalizacyjna, kulturalna, towarzysko – rekreacyjna, opiekuńcz. Dziecko ma niezaspokojone potrzeby bezpieczeństwa, przynależności i miłości, dążenie do przezwyciężenia samotności, obcości, opieki, oparcia, prestiżu, uznania, samoaktualizacji. Dziecko jest...

GŁÓWNE POJĘCIA SOCJOLOGII MIASTA

PRZESTRZEŃ FIZYCZNA - to przestrzeń mierzona trzema wymiarami :długość, szerokość, wysokość.

PRZESTRZEŃ SPOŁECZNA - to przestrzeń fizyczna która została zmieniona przez ludzi i zagospodarowana zajęta, przekształcona. To przestrzeń interesuje socjologów.

- przyroda odgrywa rolę uspokajającą

-...

Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

Stało się jednak tak, że władca piastowski nie wywiązał się z umowy, co spowodowało kolejny konflikt.

Społeczeństwo feudalne - Więzi wasalne

Niekiedy więzi wasalne były tak silne że zastępowały więzi rodzinne. Nie wszędzie jednak w Europie więzi wasalne mogły zakorzenić się tak głęboko w strukturach społecznych. Tam gdzie istniały silne więzi rodzinne i sąsiedzkie, a stosunki wasalne i lenne dotarły późno i tylko częściowo, nigdy...

Śląsk w polityce Piastów i Jagiellonów

Dla młodego, prężnego państwa piastowskiego pod wodzą Mieszka I, naturalnym było dążenie do opanowania śląskiej ziemi. Od tego czasu Śląsk stał się integralną częścią państwa piastowskiego.

Co oznaczają terminy styczność i łączność psychiczna jako składnik więzi społecznej

Wzajemnego zainteresowania się pewnymi cechami osób pozostających w styczności przestrzennej. Osoby te widząc wzajemnie u siebie cechy pozwalające im zaspokoić różne potrzeby, interesują się sobą i zacieśniają powstającą więź. Styczność psychiczna powstała na gruncie styczność przestrzennej...

Opisać działanie wzorów działań społecznych w procesie tworzenia się więzi społecznej

Skuteczność działań społecznych w poważnym stopniu zależy od zastosowania właściwych wzorów, które są w pełni zrozumiałe w takiej kulturze, w jakiej zostały wytworzone. W jednym społeczeństwie patrzenie w oczy swojemu rozmówcy jest wskaźnikiem życzliwej postawy, w innym natomiast uważa się je za...

TWORZENIE SIĘ WIĘZI SPOŁECZNEJ

W dzisiejszym społeczeństwie jednostka należy do kilku kategorii socjologicznych, gdzieś mieszka, pracuje, ma jakąś płeć, wiek itp. Wśród danej zbiorowości powstają wspólne interesy.

Występuje więc pewien stopień solidarności, lojalności, a zarazem dystans względem innych. Członkowie danej...

TYPY WIĘZI SPOŁECZNEJ

WIĘŻ SPOŁECZNA - TO OGÓŁ STOSUNKÓW,POŁĄCZEŃ I ZALEŻNOŚCI SKUPIAJĄCYCH JEDN.W ZBIOROWOŚCI LUDZKIEJ.

TYPY WIĘZI SPOŁ.

1.W UJĘCIU GENETYCZNYM (OKREŚLENIE PODSTAW, NA KTÓRYCH SIĘ OPIERA)

A) WIĘŹ NATURALNA, DANA CZŁOWIEK., PRZEZ SPOŁECZNE WARUNKI URODZENIA.

B) WIĘŹ STANOWIONA, WYNIKAJĄCA...

DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA I ROZPAD WIĘZI

DEZORGANIZACJA SPOŁ.- JEST ZESPOŁEM PROCESÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z WIELKOŚCI ZJAWISK SPOŁ. I ZACHOWAŃ ANORMALNYCH KTÓRYCH WYSTĘPOWANIE I INTENSYWNOŚĆ ZAGRAŻA KONTYNUACJI PROCESÓW ŻYCIOWYCH.

NA DEZORGANIZACJĘ WPŁYWAJĄ NASTĘPUJĄCE ZJAWISKA:

- ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

- WZROST...

Proces tworzenia się więzi społecznej

Proces tworzenia się więzi społecznej i mechanizmy towarzyszące temu procesowi jest równoznaczny z procesem tworzenia się społeczeństwa. śledzenie tego procesu jest oczywiście zabiegiem czysto analitycznym, w kt6rym nie można jednak przeciwstawić zdecydowanie subiektywnych czynników i elementów -...