Wietrzenie chemiczne

Wietrzenie chemiczne, dekompozycja – procesy chemicznego rozkładu, w trakcie których dochodzi do rozpuszczania i uwalniania składników oraz syntezy nowych minerałów bądź pozostawiania trwałych produktów końcowych rozpadu. Wietrzenie chemiczne jest głównie spowodowane procesami rozpuszczania, hydratacji, hydrolizy, utleniania, redukcji i uwęglanowienia (karbonatyzacji) przebiegającymi głównie...

Czytaj Dalej

Co to jest wietrzenie chemiczne?

Wietrzenie chemiczne odbywa się za pośred­nictwem wody, transportującej minerały i związ­ki chemiczne, które wraz z nią wnikają w głąb skaty lub ją omywają. Efektem takiego wietrzenia jest imponujący krajobraz krasowy z charakterystycznymi jaskiniami.

Wietrzenie skał

I tak w klimacie: • polarnym - dominuje wietrzenie fizyczne, głównie zamróz • umiarkowanym - występują wszystkie typy wietrzenia • gorącym pustynnym - przeważa wietrzenie mechaniczne • gorącym wilgotnym - dominuje wietrzenie chemiczne.

Cząsteczki

Związek chemiczny jest zbiorem cząsteczek. Pierwiastek chemiczny - substancja prosta nie ulegająca reakcji analizy i nie powstająca w reakcji syntezy.

Podstawowe wiadomości z chemii

) Związek chemiczny od mieszaniny odróżnia głównie to, że związek chemiczny ma ściśle określony skład chemiczny niezależnie od tego, w jaki sposób powstał: czy został otrzymany w laboratorium, czy też występuje w przyrodzie.

Szybkość reakcji chemicznych

a - stężenie początkowe x - ubytek stężenia substratu t - czas reakcji (a - x) - stężenie substratu w czasie t k - współczynnik proporcjonalności /stała szybkości reakcji/ Reakcja chemiczna Reakcje chemiczne opisuje się podając ich równania stechiometryczne.

Wietrzenie i ruchy masowe

Na powierzchni Ziemi wyróżnia się następujące rodzaje wietrzenia: -wietrzenie fizyczne -wietrzenie chemiczne -wietrzenie biologiczne.

Pierwiastki i związki chemiczne

Skorupa ziem­ska zbudowana jest w 46,6% z tlenu, 27,72% krzemu, 8,13% glinu (aluminium), 5% żelaza, 3,63% wapnia, 2,83% sodu, 2,59% potasu, 2,09% magnezu i zaledwie 1% innych pierwiastków chemicznych. Większość znanych nam substancji to związki l chemiczne, czyli powiązane chemicznie dwa lub = więcej pierwiastki.

Jaki wpływ na tereny pustynne ma wietrzenie?

Zjawiskiem równie niebezpiecznym dla skał jest wietrzenie chemiczne. Zarówno wietrzenie chemiczne jak i mecha­niczne prowadzi do oddzielania się kolejnych wierzchnich warstw skały.

Chemicznie o miłości

Naukowcy odkryli, że gdy człowiek jest zakochany, gdy czuje, że go porywa, że gotów jest wzbić się w górę, to dlatego, ze go zalewa - niby powódź - substancja chemiczna, zwana fenyloetyloaminą. Ten stan wielu nazwałoby euforią lecz niestety i tutaj naukowcy rzucają nazwami chemicznymi.

Materiały ceramiczne stosowane w pojazdach samochodowych

Ze względu na skład chemiczny oraz temperaturę wypalania rozróżnia się dwa rodzaje porcelany, twardą oraz miękką. Badania prowadzone nad zastosowaniem elementów ceramicznych ze względu na swoje wartości chemiczne, fizyczne i metalurgiczne prowadzone na skalę globalną.

WIETRZENIE SKAŁ

WIETRZENIE SKAŁ — zmiany zachodzącew skałach pod wpływem działania zespołu czynnikówfizycznych, chemicznych i biologicznych;skały wystawione na działanie tych czynników'ulegają powolnemu rozkruszaniu i coraz dalejidącemu rozda^bnicniu, a co za tym idzie i zmianomchemicznym, które zachodzą na powierzchnidrobnych okruchów; wietrzenie skał stanowipoczątek tworzenia się gleb.

Chemiczne utrwalanie żywności

W Polsce chemiczne konserwowanie żywności jest regulowane aktualnie ustawami o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia i wydanym na ich podstawie Rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz.

Budowa atomu i wiązania chemiczne

pierwiastka chemicznego stosuje się skalę Paulinga. pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego decydują o typie wiązania.

Powierzchnia Ziemi

RODZAJE WIETRZENIA-Chemiczne,Biologiczne,Fizyczne(zmiany wilgotności,zamróz, krystalizacja soli,nasłonecznienie).

Broń chemiczna i broń biologiczna

BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE:grupa związków chemicznych,które przez bezpośrednie dzialanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska mogą spowodować masowe porażenie ludzi,zwierząt, roślin.

Broń biologiczna i chemiczna

 

Broń biologiczna jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt żywności i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie. Szczególne niebezpieczne choroby zakaźne wywołane środkami biologicznymi to: cholera, dur brzuszny i plamisty, kleszczowe...

Mszaki

przewodzącą Skład łodygi : tkanki wzmacniającej koncentrycznej wiązki przewodzącej, skórki, miękiszu, Przegląd gromady mszaków Dzielą się na 2 klasy :-mchy -wątrobowce gametofit ZNACZENIE W PRZYRODZIE -rośliny pionierskie z porostami zamieszkują nowe terytoria -powoduje wietrzenie chemiczne skał -przygotowuje glebę -gromadzą duże ilości wody -stwarzją środowiska dla pewnych roślin bagiennych Paprotniki Cykl rozwojowy: Gametofit-przedrośle ...

Skład chemiczny atmosfery ziemskiej

Atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów zwanych powietrzem atmosferycz­nym oraz zawieszonych w nim cząstek stałych i ciekłych zwanych aerozolami. W składzie powietrza atmosferycznego wyróżniamy składniki stale, tzn. zachowujące stały udział w objętości atmosfery i składniki zmienne, tj. takie, których...

Minerały i skały

Minerały mogą powstawać w czasie krzepnięcia magmy, wytrą­cać się z roztworów zawierających rozpuszczone substancje, tworzyć się w wyniku procesu wietrzenia chemicznego lub przekształceń zachodzących pod wpływem wysokich temperatur i ciśnienia.

Charakter chemiczny kwasów

Definicja i wzór ogólny kwasów: Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych HnRn 2.