Wietrzenie chemiczne

Czytaj Dalej

Co to jest wietrzenie chemiczne?

Wietrzenie chemiczne odbywa się za pośred­nictwem wody, transportującej minerały i związ­ki chemiczne, które wraz z nią wnikają w głąb skaty lub ją omywają. Efektem takiego wietrzenia jest imponujący krajobraz krasowy z charakterystycznymi jaskiniami.

Budowa atomu i wiązania chemiczne

pierwiastka chemicznego stosuje się skalę Paulinga. pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego decydują o typie wiązania.

Broń chemiczna i broń biologiczna

BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE:grupa związków chemicznych,które przez bezpośrednie dzialanie na organizm człowieka lub przez skażenie środowiska mogą spowodować masowe porażenie ludzi,zwierząt, roślin.

Broń biologiczna i chemiczna

 

Broń biologiczna jest środkiem masowego zakażenia ludzi, zwierząt żywności i wody poprzez wykorzystanie chorobotwórczych drobnoustrojów oraz toksyn wytwarzanych przez bakterie. Szczególne niebezpieczne choroby zakaźne wywołane środkami biologicznymi to: cholera, dur brzuszny i plamisty, kleszczowe...

Skład chemiczny atmosfery ziemskiej

Atmosfera ziemska jest mieszaniną gazów zwanych powietrzem atmosferycz­nym oraz zawieszonych w nim cząstek stałych i ciekłych zwanych aerozolami. W składzie powietrza atmosferycznego wyróżniamy składniki stale, tzn. zachowujące stały udział w objętości atmosfery i składniki zmienne, tj. takie, których...

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

Temperatura wody morskiej w jej powierzchniowej warstwie zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Najwyższa jest w strefie międzyzwrotnikowej ok. 30°C, najniższa na obszarach podbiegunowych ok. -2°C. Średnia temperatura warstwy powierzchniowej wszystkich wód oceanicznych wynosi 17,4°C. Roczne amplitudy...

Wietrzenie skał

I tak w klimacie: • polarnym - dominuje wietrzenie fizyczne, głównie zamróz • umiarkowanym - występują wszystkie typy wietrzenia • gorącym pustynnym - przeważa wietrzenie mechaniczne • gorącym wilgotnym - dominuje wietrzenie chemiczne.

Charakter chemiczny kwasów

Definicja i wzór ogólny kwasów: Kwasy to związki chemiczne składające się z atomów wodoru i reszt kwasowych HnRn 2.

Charakter chemiczny tlenków

TLENKI ZASADOWE- tlenki metali reagujące z kwasami, nie reagują z zasadami, do rozpuszczalnych w wodzie należą tylko tlenki metali z I A, II A z wyjątkiem BeO.

Tlenek zasadowy + kwas = sól + woda

Tlenek zasadowy + zasada = reakcja nie zachodzi

Tlenek zasadowy + woda = zasada

TLENKI KWASOWE- (bezwodniki...

Mieszaniny chemiczne

Mogą być utowrzone z pierwiastków związków chemicznych lub z pierwiastków i związków, są zawsze niejednorodne chemicznie, bo są złożone z różnego rodzaju indywiduów chemicznych.

Nikiel (Ni, łac. niccolum) - pierwiastek chemiczny

Właściwości chemiczne: Nikiel jest pierwiastkiem dwu-, trój- i czterowartościowym.

Węgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziem. - POCHODZENIE I SKŁAD CHEMICZNY

WĘGIEL KAMIENNY jest najcenniejszym surowcem energetyczno - chemicznym pochodzenia naturalnego.

Reakcje chemiczne

Reakcje egzotermiczne:

2Mg + O2 = 2MgO

CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O

Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2

Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2

2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O

KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O

Reakcje endotermiczne:

2HgO Ž 2Hg + O2

Cu(OH)2 Ž CuO + H2O

N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C

H2 + J2 Ž 2HJ

CaCO3...

Szybkość reakcji chemicznych

a - stężenie początkowe x - ubytek stężenia substratu t - czas reakcji (a - x) - stężenie substratu w czasie t k - współczynnik proporcjonalności /stała szybkości reakcji/ Reakcja chemiczna Reakcje chemiczne opisuje się podając ich równania stechiometryczne.

Właściwości fizyczne i chemiczne wody

Woda w przyrodzie Woda w przyrodzie nigdy nie jest czysta, lecz zawiera pewną ilość zawiesin, rozpuszczonych związków chemicznych i gazów.

Właściwości wiązań chemicznych w teorii Lewisa i Kossela

Wiązania chemiczne różnią się siłą wiązania. W układach biologicznych zasadniczą rolę odgrywa kilka typów wiązań chemicznych.

TWORZENIE WIĄZAŃ CHEMICZNYCH

Wiązania jonowe tworzą:

a)pierwiastki gr. 1 i 2 oprócz H i Be z pierwiastkami gr. 16 i 17;

b) większość soli między metalem a resztą kwasową.

Wiązania atomowe (niespolaryzowane) tworzą:

- H, N, O, F, Cl, Br, I

- oraz w związkach atomy różnych pierwiastków o równych elektroujemnościach...

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

WODORKI (1H> K1)

1. wodorek litu (3Li> K2L1) LiH wiązanie atomowe spolaryzowane do H

2. wodorek berylu (4Be> K2L2) BeH2 w. at. spol. do H

3. wodorek boru (5B> K2L3) BH3 w. at. spol. do H

4. węglowodór (metan) (6C> K2L4) CH4 w. at. spol. do C

5. azotowodór (amoniak) (7N> K2L5) NH3 w. at. spol. do N

7...

MOLE, OBLICZENIA CHEMICZNE

Atomowa jednostka masy jest to 1/12 masy atomu węgla izotopu 12C i wynosi w gramach 0.166*10-23 g.

>

>

>

>

>

>

----------------------------------------------------------------------------------------

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Budowa i skład chemiczny atmosfery

skład chemiczny atmosfery Stałymi składnikami powietrza atmosferycznego, tzn.