Wierzytelność

Czytaj Dalej

Wierzytelność

Pojęcie

Regulacje dotyczące wierzytelności znajdują się w Księdze Trzeciej Kodeksu Cywilnego, zatutułowanej Zobowiązania.

Według artykułu 353 tej ustawy, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Zgodnie z nim...

Specyficzna forma komercjalizacji z konwersją wierzytelności

Jej celem jest oddłużenie pp, stanowi formę pomocy dla zadłużonych pp

W związku z komercjalizacją pp połączona z konwersją wierzytelności pp przekształca się w sp. z o.o. z udziałem Skarbu Państwa i wierzycieli jeżeli zgodę na objęcie udziałów wyrażą wierzyciele posiadający powyżej...

Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i praw majątkowych

Polega to na wezwaniu dłużnika zajętej wierzytelności lub prawa, aby wypłacił należne świadczenie z kosztami egzekucyjnymi łącznie organowi egzekucyjnemu. Zobowiązany nie może rozporządzać zabezpieczeniem ani środkami pieniężnymi. Zajęcie wierzytelności lub prawa następuje przez doręczenie...

Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie i sposób jej zaspokojenia

Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności tylko pieniężnych, o ściśle oznaczonej wysokości. Wyjątkiem jest hipoteka kaucyjna, która zabezpiecza wierzytelności nieustalonej do oznaczonej sumy pieniężnej najwyższej.

Hipoteka zabezpiecza również roszczenia o odsetki nie przedawnione oraz przyznane...

Hipoteka na wierzytelności hipotecznie zabezpieczonej

Przedmiotem hipoteki może być wierzytelność zabezpieczona hipoteką, gdyż ustawodawca reaktywował instytucję tzw. Subintabulatu, inaczej prawa podzastawu. Subintabulat polega na tym, że dłużnik gwarantuje swoją wierzytelnością zabezpieczoną hipotecznie realizację zobowiązań jakie zaciąga. W...

Cesja (przelew) wierzytelności jako zabezpieczenie spłaty kredytu

Wierzytelność wobec swojego dłużnika kredytobiorca może przenieść bez jego zgody na bank w celu zabezpieczenia zwrotu kredytu, chyba że sprzeciwiło by się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W takim przypadku przeniesienie wierzytelności ma charakter powierniczy. Nie...

Wierzytelność, dług i odpowiedzialność

Odpowiedzialność za niewykonanie długu pierwotnie oznaczało możność uwięzienia dłużnika, później z jego majątku (lub poręczyciela). Oba te elementy łączą się ze sobą w sytuacji prawnej dłużnika, często zlewa się (niesłusznie) w jedno. Pierwotnie dług ciążył na dłużniku...