Wierzchowo (jezioro)

Wierzchowo (jezioro)

Wierzchowo (niem. Virchowsee) - jezioro w woj. zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Szczecinek, leżące na terenie Pojezierza Drawskiego. Urozmaicona linia brzegowa, długie, piaszczyste plaże. W jeziorze można złowić m.in. takie ryby jak: węgorz, sieja, sielawa, leszcz, lin, płoć.

Czytaj Dalej

Typy jezior na świecie

Jeziorem jest naturalny zbiornik śródlądowy stanowiący wypełnione wodą zagłębienie terenu o brzegach ukształtowanych pod wpływem działania falowania i prądów wodnych, charakteryzujący się stosunkowo powolną wymianą wody.

Powstanie jeziora zależy od procesów rzeźbiących powierzchnię Ziemi...

GENETYCZNA KLASYFIKACJA JEZIOR

Jeziora słone występują przede wszystkim w klimacie suchym. Zasolenie jezior wzrasta w miarę ubytku wody w skutek parowania. Największe zasolenie (260-) ma Morze Martwe. Jeziora zasilane są wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi. Jeziora, które nie odprowadzają...

Wody stojące - Jeziora

 

Jeśli nie liczyć zbiorników reliktowych: Kaspijskiego i Aralskiego, jeziora pokrywają ponad 1 powierzchni kontynentów. Nie są rozmieszczone ani równomiernie, ani przypadkowo, występują natomiast w większych skupiskach w tych obszarach, które dziesięć tysięcy lat temu były jeszcze pokryte lodem.

Masy...

Co to są jeziora tektoniczne?

Uskoki tektoniczne oraz ruchy skorupy ziemskiej przyczyniły się do powstania największego je­ziora na świecie, Morza Kaspijskiego, oraz naj­głębszego na kuli ziemskiej, leżącego na Syberii, jeziora Bajkał. Morze Kaspijskie leży w depresji, z zachodu ograniczonej pasmem Kaukazu, zaś ze wschodu...

Co to są słone jeziora?

Większość jezior wypełnionych jest wodą słodką, stale dostarczaną przez źródła i strumienie. Jednakże jeśli dopływ i odpływ słodkiej wody jest ograniczony, staje się ona coraz bardziej nasycona związkami mineralnymi, pochodzącymi z erozji otaczających jezioro skał. Jednocześ­nie w wyniku...

Wody stojące - Słone jeziora śródlądowe

 

Wody „słodkie" zawierają od 0,01 do 1 g soli na litr. Zawartość soli w wodzie morskiej wynosi przeciętnie 35 g/l. Mieszaninę wody morskiej i słodkiej u ujścia rzek i w zatokach przymorskich określamy mianem wód słona-wych.

Zawartość soli mieści się w nich między wartościami właściwymi dla wody...

Rodzaje metamorfizmu,skały,minerały...

ANDEZYTY- możemy spotkać w Pienińskim Pasie Skałkowym Góra Wżar (pirokseny, amfibole, skalenie). Występują w formie pokryw lawowych lub przypowierzchniowych płytek- intruzje. Skały jasno- lub ciemnoszare. Prakryształy tworzą pirokseny lub amfibole. Na odcinku 18 km biegnącym od tej góry występuje 30 żył i kominów wulkanicznych zbudowanych z andezytów. BAZALTY-(skalenie, pirokseny, czasami oliwiny, amfibole). Bazalt wieku wczesnopaleozoicznego to diabaz-ma grubszą ...

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Województwo Zachodnio-Pomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Graniczy z Niemcami oraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Powierzchnia wynosi 22902 km2 (7,3% powierzchni kraju) a liczba mieszkańców - 1730 tys. (4,5% ludności Polski). Dzieli się ono na 17 powiatów, 3 miasta są na prawach powiatu oraz 114 gmin. Na terenie województwa znajduje się 61 miast. Stolicą - ośrodek administracyjny województwa jest Szczecin. Główne miasta ...

Jeziora - ich klasyfikacja i ewolucja

Jezioro to naturalny śródlądowy zbiornik wody tworzący się w zagłę­bieniach terenu. Z uwagi na różny sposób powstawania zagłębień, w któ­rych mogą gromadzić się wody, wyróżniamy następujące typy jezior:

tektoniczne - wypełniające zagłębienia powstałe w wyniku ruchów skoru­py ziemskiej, tj...

Jeziora

Jezioro to naturalny zbiornik wody, zajmujący zagłębienie na powierzchni ziemi i nie mający bezpośredniego położenia z morzem. Jeziora są głównym dostawcą pary wodnej na lądach.

Jeziora są zasilane wodami uchodzących do nich rzek, wodami opadowymi oraz niekiedy wodami podziemnymi.

Aby jeziora mogły...

JEZIORA i sztuczne zbiorniki wodne, ich przyrodnicza i gospodarcza rola

Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają ok. 2,7 mln km², tj. ok. 1,8% powierzchni lądów.

Lokalne jeziora odgrywają bardzo dużą rolę w przyrodzie i w życiu gospodarczym. Są one ważnymi zbiornikami...

Brazylia - Rzeki i jeziora

Gęsta sieć rzeczna należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego. Główne rzeki: Amazonka (odwadnia ok. 57% powierzchni kraju), Parana, Sao Francisco. Na rzekach liczne, potężne wodospady, m.in. Igacu. Liczne jeziora (gł. lagunowe): Patos, Mirim.

Geneza i ewolucja jezior świata

Śródlądowe naturalne zbiorniki wodne, których woda nie podlega swobodnej wymianie z wodami wszechoceanu nazywają się jeziorami. Jeziora pokrywają około 2,7 miliona kilometrów kwadratowych, to jest około 1,8 % powierzchni lądów i stanowią 0,019 % ogólnych zasobów atmosfery, lokalnie jeziora odgrywają...

Mazury

GIŻYCKO

Miasto leży na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno, w regionie zwanym Krainą Tysiąca Jezior.

Miasto powstało na miejscu pruskiej osady, która istniała przed podbojem Krzyżaków. W pierwszej połowie XIV wieku Krzyżacy zbudowali tu zamek, spalony w 1365 roku przez Litwinów, następnie...

Rzeki i jeziora na kuli ziemskiej

1. Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.

2. Typy genetyczne jezior

a) polodowcowe - powstałe na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodów i lodowców górskich.

b) morenowe - powstałe na skutek wypełnienia wodą zagłębień na...

Typy jezior polskich

Jezioro - obszar wodny ograniczony lądem.

Najwięcej jezior znajduje się w Polsce na Pojezierzach: Pomorskim, Suwalskim, Wielkopolskim, na Polesiu Lubelskim i w Tatrach.

Jeziora zajmują 1% powierzchni kraju.

Jezior o powierzchni większej od 1 ha jest ponad 9 000, a większej od 1000 ha, 28.

Jeziora...

Wyspa Wolin - Regulacja stosunków wodnych

Uwarunkowania

Wyspa Wolin położona jest w obrębie Pobrzeża Szczecińskiego otaczającego obszar ujścia Odry i Zalew Szczeciński. Wyspę Wolin (powierzchnia 265 km2) oplątują ujściowe ramiona Odry prowadzące wody Zalewu Szczecińskiego do Bałtyku - Dziwna i Świna. Zasadniczy trzon wyspy stanowią...

OCHRONA ŻYWNOŚCI I WODY PRZED SKAŻENIAMI

Ekologia jest to nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem żywej przyrody. Obejmuje ona całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności między organizmami a ich żywym i martwym środowiskiem.

Człowiek ma prawo do:

1. picia czystej wody

2. zdrowego pożywienia

3. oddychania świeżym...

Warzęcha

Wygląd: Charakterystyczny, nie do pomylenia dziób; u ptaków w pierwszym roku życia jest różowy i miękki, z latami ciemnieje, także tęczówki nabierają z czasem koloru krwistoczerwonego. Nogi czarniawe, u młodych jaśniejsze. Dorosłe ptaki w szacie godowej mają żółtawy czub z piór zwisający z tyłu...

Markaczka

Wygląd: Długość ciała ok. 48 cm. Kaczor w szacie godowej jednolicie czarny z charakterystyczną plamą na dziobie i naroślą. Upierzenie spoczynkowe kaczora i upierzenie samicy ciemnobrązowe z jaśniejszymi bokami głowy i szyi. Skrzydła są jednolicie ciemne, W czasie pływania markaczka trzyma dziób...