Wiersz sylabotoniczny

Czytaj Dalej

WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego

WIERSZ SYLABOTONICZNY, rodzaj wiersza regularnego (—> wiersz), opartego na zasadach systemu wersyfikacyjnego zw. Wiersz ten bowiem stabilizuje więcej elementów językowych w funkcjach wierszotwórczych niż in.

"Ból to radość, co jeszcze twarzy nie odkryła", napisał L. Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia.

Staff w wiersz „O słodyczy cierpienia”, określając jedną z podstawowych zasad naszego istnienia. Średniowiecze Lament świętokrzyski (żale matki Boskiej pod krzyżem) wiersz ma charakter monologu lirycznego.

TEORIA LITERATURY - Wiersz

Wiersz toniczny wyodrębnił się jako samodzielna forma wierszowania w XX wieku.

LIRYCY STAROŻYTNEJ HELLADY - TEMATYKA WIERSZY TYRTEUSZA (LIRYKA TYRTEŃSKA)

Tworzył w VII w.p.n.e. Pisał patriotyczne elegie. Od imienia poety wywodzi się termin tyrteizm. Poezja tyrtejska - patriotyczna, nawiązująca do walki. Porzucenie ziemi ojczystej uważał za rzecz niegodną.

Napisał pięć ksiąg zawierających pieśni wojskowe, marszowe i elegie o charakterze politycznym...

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

Wiersz kończy się pytaniem co stanie się z tyranem, gdy lud zechce się wyzwolić.

HUMANIZM I DEMOKRATYZM W WIERSZU „DO OBYWATELA JOHNA BROWNA”

Wiersz ten napisany jest w formie listu. Wiersz kończy puenta.

Kunsztowność dworskiej poezji barokowej na przykładzie wierszy Jana Andrzeja Morsztyna

Zgodnie z modą epoki wiersz musiał być kunsztowny, zadziwiać konceptem – niezwykłym pomysłem. Przykładem takiego szokującego pomysłu jest wiersz Bierzmowanie.

Analiza wiersza Tadeusza Różewicza pt. „Ocalony”

Dalsze wersy wiersza wskazują jednak, że od doświadczeń wojny nikt nie jest „ocalony”. Wymowa tego wiersza jest pesymistyczna.

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Mówi o tym wiersz pt. Szczególnie wyraźnie dramat pokolenia poety ukazuje wiersz pt. Nieco inny charakter ma wiersz pt.

Jak napisać interpretację wierszy?

Odczytanie sensu wiersza jest sprawą indywidualną ale nabierze charakteru uniwersalnego jeśli zdołasz: - umiejscowić wiersz w kontekście całej twórczości poety, którą znasz, - odwołać się do tradycji literackiej, w którą utwór się wpisuje (prąd literacki, gatunek), - wydobyć związek sensu wiersza z tzw.

Adam Asnyk - "Wiersze" - streszczenie

Wiersz ten nazywany jest manifestem pokolenia pozytywistów, i z tego powodu często porównywany jest do mickiewiczowskiej „Ody do młodości”. Wiersz mówi o konieczności kształcenia najniższych warstw społecznych.

Cyprian Kamil Norwid - "Wiersze" - streszczenie

Utwór powstał kilka miesięcy po zgonie wielkiego generała, kolejny wiersz poświęcony pamięci wielkiego człowieka.

Daniel Naborowski - "Wiersze" - streszczenie

Głównym środkiem stylistycznym zastosowanym w tym wierszu jest anafora (struktura, w której zespół wersów zaczyna się od tego samego wyrazu lub grupy wyrazów).

Jan Kasprowicz - "Wiersze" - streszczenie

U poety jednak wiersz wolny składa się z przeplatających się tradycyjnych systemów wersyfikacyjnych: sylabicznego, sylabotonicznego i tonicznego. Świadczy to o sylabotonicznym charakterze tego fragmentu.

Kazimierz Przerwa-Tetmajer - "Wiersze" - streszczenie

Przesłaniem tego wiersza jest pogłębiające się poczucie przygnębienia życiem i przemijaniem. Tło wiersza stanowi wieczorne bicie dzwonów, a krajobraz to smętne moczary, trzęsawiska, groby, płynąca woda.

Maria Konopnicka - "Wiersze" - streszczenie

W wierszach Konopnickiej nie brak też patriotyzmu. Wiersz pt. Wiersz jest apelem, odezwą, alarmuje cały świat. W wierszu występują motywy historyczne takie, jak Gopło, Piast, Gniezno, Orzeł Biały.

Mikołaj Sęp-Szarzyński - "Wiersze" - streszczenie

W swoich sonetach wykorzystuje on przestawność szyku (inwersję), pytania retoryczne, antytezy (przeciwstawienia), ciągi epitetów, paradoksy, parentezy (zdania wtrącone w nawias) - a wszystko to współgra z dramatycznym, przerzutniowym tokiem wiersza.

Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

Wacław Potocki należał do nurtu ziemiańskiego, zwanego sarmackim albo swojskim. Literatura ta opanowała polskie szlacheckie dworki i charakteryzowała się przykładaniem ogromnej wagi do rodzimych tradycji, wręcz tworząc własną szlachecką ideologię. Jednocześnie uznawała ona swój polski rodowód za...

Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Historia".

  Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości.