Wieprzyce (Gorzów Wielkopolski)

Wieprzyce (Gorzów Wielkopolski)

Wieprzyce – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego, położona w zachodniej części miasta. W latach 70. część podgorzowskiej wsi Wieprzyce (Górne) włączono w granice administracyjne Gorzowa. W Wieprzycach mieścił się tartak, siedziba Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego (MZK Gorzów), duży zakład mleczarski „Rolmlecz”, spółdzielnia pracy „Piast”, wiele składów, hurtowni, serwisy mechaniczne, zakład...

Czytaj Dalej

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

Wstęp.

Urodziłem się 19 lat temu w Śremie, tradycyjnie w szpitalu. Mieścił się on wówczas na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Rodzice przez długi czas mieszkali ze mną na tej samej ulicy. Tam stawiałem pierwsze kroki. Każdego pierwszego listopada zapalałem świeczkę na naszym cmentarzu pod pomnikiem...

Euroregiony Polski - EUROREGION "PRO EUROPA VIADRINA"

Euroregion powstał w grudniu 1993 r. na mocy umowy podpisanej przez Stowarzyszenie Gmin Lubuskich, Związek Gmin Gorzowskich i Niemieckie Stowarzyszenie Środkowa Odra".

Euroregion "Pro Europa Viadrina" obejmuje po stronie polskiej 33 gminy z terenu dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego...

Przemysł drzewny i papierniczy w Polsce

Przemysł drzewny

Rozmieszczenie przemysłu drzewnego, w skład którego wchodzą przemysł tartaczny, płyt i sklejek, stolarki budowlanej, meblarski, opakowań drewnianych i zapałczany, charakteryzuje znaczny stopień rozproszenia. Wynika to przede wszystkim z dużego uzależnienia lokalizacji większości...

Stan przemysłu polskiego oraz perspektywy jego rozwoju

Przemysł polski, obejmujący wiele gałęzi, jest zjawiskiem bardzo szerokim i skomplikowanym do opracowania, pozwalającym jednak na bliższe poznanie problemów naszego kraju jak i jego dobrych stron, umożliwiających szybki rozwój Polski oraz dorównanie przemysłom krajów Europy Zachodniej. Stanu przemysłu...

Powstanie Wielkopolskie - Informacje Ogólne

Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią . W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszcze sporo niemieckich urzędników. Polacy nie mieli pewności, czy Wielkopolska zostanie przyznana do Polski. Postanowili nie czekać, a sami rozstrzygnąć o przynależności do...

DOWGIELEWICZ IRENA

DOWGIELEWICZ IRENA, ur. 31 XII 1920 w Kijowie, poetkai prozaiczka. Studiowała na wydz. architektury PolitechnikiWarsz., w 1936 red. czasopisma młodzieży ziem zach. „NaszePrace" (tu debiutowała 1935 jako poetka). Od 1957 zajmuje siępracą lit., mieszka w Gorzowie Wielkopolskim. Wydała zbiorywierszy lirycznych...

LUBUSKA ZIEMIA i jej związki z literaturą polską

LUBUSKA ZIEMIA, hist. dzielnica Polski położona po obu stronach środkowej Odry; nazwa pochodzi od grodu Lubusz (zach. brzeg Odry); obecnie terytorium wchodzące w skład woj. zielonogórskiego i gorzowskiego. W państwie piastowskim do 1249-50, kiedy to przeszła w ręce Brandenburgii, rozpoczynając długie...

Powstanie Wielkopolskie 1918 roku - geneza i znaczenie

 

Mimo kapitulacji na froncie zachodnim Niemcy nie zamierzały ustępować z Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska.

3-5 XII 1918 obradował Sejm Dzielnicowy zaboru pruskiego, który postanowił, że w sprawie przynależności państwowej Wielkopolski, należy czekać na werdykt konferencji pokojowej z Niemcami...

ALBA MARITIMA (Biograd w Jugosławii)

Bpstwo istniejące od XI w. do 1126 w metropolii Salona (Split) ; obecnie bpstwo tytularne; 1960-72 bpem tytularnym A. był Ignacy Jeż, sufragan z Gorzowa Wielkopolskiego.

GORZOWSKA DIECEZJA

Powstała 1972 w związku znormalizacją organizacji kośc. w Polsce na Ziemiach Odzyskanychpo II wojnie świat., z części terytorium administracjiapost. kamieńskiej, lubuskiej i p r a ł a t u r y pilskiej, i włączonaj a k o sufr. do —» wrocławskiej metropolii.

1. Po zakończeniu II wojny świat, prymas...

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto, stolica diecezji—> gorzowskiej, ważny ośrodek życia rei. i kościelnego.

G. wczesnośredniow. gród i osada handlowa w kasztelaniisantockiej, włączony 1250 do Marchii Brandenburskiej,1257 został lokowany j a k o miasto (niem. Landsberg an derW a r t h e ) ; 1329 Wincenty z Szamotuł w imieniu króla...

Historia gospodarcza

Po śmierci Józefa Stalina co nastąpiło w marcu 1953 roku w Polsce stopniowo zaczęto odchodzić od stalinizmu – systemu, który utożsamiany był z terrorem, nachalną kontrolą nad całym życiem zarówno społecznym, jak i publicznym, ingerencją w życie prywatne, pogardą, niszczeniem tradycji narodowych, wszelkiego rodzaju wyrzeczeniami i biedą, poniżającą uległością wobec „Ruskich” i rezygnacją z suwerenności państwa. Świadomość niewydolności gospodarki państwa ...

Projekt gospodarki magazynowej firmy handlowo- usługowej

Spis Treści: 1. Charakterystyka firmy 2. Łańcuch logistyczny w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym 3. Forma własności magazynów oraz ich charakterystyka 4. Techniczne wyposażenie magazynów 5. Struktura organizacyjna magazynów 6. Podstawowy układ magazynu 7. Wyszczególnienie operacji magazynowych 7.1. Przyjmowanie dostaw 7.2. Odbiór ilościowo – jakościowy 7.3. Składowanie 7.4. Kompletowanie i wysyłka 7.5. Załadunek 1. Charakterystyka ...

Powstanie Wielkopolskie

Spis Treści: 1. Wstęp. 2. Przyczyny wybuchu powstania. 3. Przebieg powstania. 4. Między rozejmem a zjednoczeniem. 5. Zakończenie. 6. Literatura. 1. Wstęp Wielkopolanie w czasach zaborów nie pogodzili się z utratą niepodległości. Świadczy o tym, trwające około jednego miesiąca powstanie w 1806 r. –jedyne zwycięskie w XIX wieku, ponadto powstanie w roku 1848, a także masowe poparcie, mimo kordonu granicznego – udzielane powstaniom Listopadowemu i ...

Euroregiony

Euroregiony Polski EUROREGION "POMERANIA" 15 grudnia 1995 r. w Szczecinie powołano do życia Euroregion Pomerania". Stronami Umowy o utworzeniu Euroregionu Pomerania" są: Komunalny Związek Celowy Gmin Pomorza Zachodniego Pomerania" ze strony polskiej, a Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania" ze strony niemieckiej. Z dniem 26 lutego 1998 roku przystąpił do Euroregionu szwedzki związek gmin - Kommunfrbundet Skane. Euroregion "Pomerania" obejmuje po stronie polskiej 47 gmin ...

Region turystyczny Wielkopolska

Wielkopolska Wielkopolska jest to makroregion fizyczno geograficzny w zachodniej i środkowej Polsce, obejmuje część podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego, obszar pomiędzy Odra, a Wisłą oraz południowym zasięgiem jezior. Powierzchnia ok. 15,7 tys. km2. Wielkopolska obejmuje trzy wielkie regiony: Pojezierze Wielkopolskie na północy, Pojezierze Leszczyńskie i Nizinę Wielkopolską na południu, ponadto południową część Pojezierza Pomorskiego, środkową część ...

Tworzywa sztuczne - jakośc, zastosowanie i regulacje prawne

1. Historia produkcji tworzyw sztucznych w Polsce i na świecie: Tworzywa sztuczne odgrywają coraz ważniejszą rolę w przemyśle i życiu codziennym. Stosowanie ich staje się coraz bardziej powszechne i przestano już uważać tworzywa za materiały zastępcze, zaś w niektórych przypadkach są one materiałami niezastąpionymi. Związek organiczny na podstawie reakcji chemicznej otrzymał po raz pierwszy uczony niemiecki Wohler w 1828r. Substancją tą był mocznik. Pomimo że ...

Województwo lubuskie

Powierzchnia 13 984 km2, 1,0 mln mieszkańców. Gęstość zaludnienia prawie o połowę niższa od średniej krajowej. Północna i środkowa część województwa leży na terenie Pojezierzy Południowobałtyc-kich, część pd.-zach. na Nizinach Środkowopolskich, krańce południowe na Nizinach...

Gorzów Wielkoppolski

Miasto nad Wartą na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Doliny Gorzowskiej, siedziba wojewody lubuskiego. 125,4 tys. mieszkań­ców. Osada istniała tu we wczesnym śred­niowieczu. Prawa miejskie 1257. Przez kilka wieków jeden z ważniejszych ośrodków  gospodarczych Marchii Brandenburskiej. Dziś miasto jest...

Województwo wielkopolskie

Powierzchnia 29 826 km2, 3,3 mln mieszkańców. Północna i środkowa część województwa stanowi fragment Pojezierzy Południowobał-tyckich, a południowa Nizin Środkowopolskich. Urozmaicony krajobraz został ukształto­wany przez lodowiec skandynawski, który z pn. części regionu ustąpił ok. 10-12 tys...