Wielka Loża Narodowa Polski

Wielka Loża Narodowa Polski [WLNP] – zakon-stowarzyszenie wolnomularskie nurtu regularnego (dogmatycznego, "angielskiego") działające w Polsce. Poza WWP i "Le Droit Humain", jedna z trzech polskich obediencji masońskich. Stosuje rytuały Obrządku Szkockiego Dawnego i Uznanego. WLNP swój patent (wolnomularską licencję tzw. regularności) opiera na Wielkiej Loży...

Czytaj Dalej

WIELKI

Wielka buława, laska, pieczęć w dawnej Polsce atrybuty władzy (także: godność, władza) hetmana wielkiego, kanclerza wielkiego i in.

Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje

) Napoleońscy dowódcy wprowadzili do polskich szeregów francuskie wzorce uzbrojenia, sprawdzone już podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej i w czasie wojny obronnej z Austrią.

MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU

MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU, placówka powst. 1938; Wykaz rękopisów zachowanych po zniszczeniach wojennych ze zbiorów Biblioteki Raperswilskiej, w: Katalog rękopisów Biblioteki Narodowej, t.

Oceń politykę Napoleona wobec sprawy polskiej.

Blokada kontynentalna przyniosła wprawdzie ruinę polskiego rolnictwa, ale równocześnie rozpowszechnienie wielu wynalazków technicznych i nowych upraw, które umożliwiły szybki rozwój Królestwa Polskiego czy Wielkiego Księstwa Poznańskiego po 1815 r.

Geneza hymnu polskiego

Już Mickiewicz w „Księgach Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego dał wyraz przekonaniu, że Polska może odzyskać wolność w wyniku wojny powszechnej.

Idea ojczyzny jako najwyższego dobra (na podstawie wybranych utworów literatury polskiej)

Tuwim Modlitwa z Kwiatów polskich - poeta nawiązuje do wzorów romantycznych - znowu trzeba się modlić o wolną Polskę, o „chleb z polskiego pola" i o „trumny z polskiej sosny".

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Kazimierz Wieki w celu zwiększenia się świadomości narodowej Polaków, rozpowrzechniał termin Korony królestwa Polskiego zamiast dotychczasowej nazwy Królestwa Polskiego.

HISTORIA LITERATURY - Dwudziestolecie Międzywojenne

Zderzenie marzeń o niepodległej Polsce z surowymi realiami społecznymi i politycznymi, w jakich przyszło egzystować narodowi polskiemu, następuje również w Przedwiośniu (1924) Stefana Żeromskiego.

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

Od średniowiecza wielu polskich pisarzy dane te zaczęło traktować bardzo poważnie ; już Jan Długosz w swej Historii Polski utożsamiał Polaków z Sarmatami.

Charakterystyka Kultury Polskiej Średniowiecza

Kazimierz Wieki w celu zwiększenia się świadomości narodowej Polaków, rozpowrzechniał termin Korony królestwa Polskiego zamiast dotychczasowej nazwy Królestwa Polskiego.

"Krzyżacy" - streszczenie

W związku z tym Zyndram z Maszkowic, Powała z Taczewa oraz Zbyszko mieli towarzyszyć wielkiemu mistrzowi do Malborka jako posłowie ze strony Polski. Odnalezione też zostaje ciało Ulryka von Jungingen, które król polski nakazuje pochować z wszelkimi honorami przynależnymi wielkiemu rycerzowi.

Typy bohaterów romantycznych

Polscy spiskowcy musieli nie tylko działać podstępem i kłamstwem, ale także złamać przysięgę składaną na wierność carowi, który był koronowanym królem Polski.

Romantyzm pytania

Ta przemiana polskiego bohatera romantycznego obserwowana na przykładzie Jacka jest znamienna dla całego pokolenia polskich rewolucjonistów, którzy po klęsce powstania listopadowego zrozumieli jak wielkim błędem była idea samotnej walki szlachty, która nie zdecydowała się szukać poparcia i pomocy wśród polskiego ludu.

Folwark zwierzęcy streszczenie

Argumenty cieszącego się wielkim autorytetem starego knura wydały się zwierzętom oczywiste. Squealer odczytywał im zestawienia liczbowe, z których wynikało, że folwark osiągnął wielkie sukcesy w produkcji żywności.

Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

został zawarty z Czechami pokój w Namysłowie, mocą którego potwierdzono przynależność Śląska do Korony Czeskiej, zaś Luksemburgowie ponownie zrzekli się pretensji do korony polskiej i Mazowsza, które częściowo zostało włączone do Polski częściowo stało się lennem.

Kazimierz Wielki (1333 - 1370) - Polityka wew. i zagraniczna

został zawarty z Czechami pokój w Namysłowie, mocą którego potwierdzono przynależność Śląska do Korony Czeskiej, zaś Luksemburgowie ponownie zrzekli się pretensji do korony polskiej i Mazowsza, które częściowo zostało włączone do Polski częściowo stało się lennem.

Legiony polskie - geneza, działalność i upadek

Wtedy to przybył do Włoch Józef Wybicki i wzruszony nastrojem legionistów, widokiem odrodzonego wojska polskiego, ułożył pieśń poświęconą Dąbrowskiemu i jego wojsku - Jeszcze Polska nie umarła - która obecnie jest hymnem polskim.

Charakterystyka Kazimierza Wielkiego

Kazimierz Wielki był jedynym synem Władysława Łokietka i Jadwigi, księżnej wielkopolskiej. W polityce międzynarodowej Kazimierz Wielki odnosił wielkie sukcesy.

Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

Pozytywiści w początkach lat osiemdziesiątych, w warunkach wzrostu ucisku narodowego, nie wierząc w możliwość poruszenia sprawy polskiej na arenie międzynarodowej, nie utożsamiając legalizmu z ugodą ani lojalizmem, zaczęli kłaść nacisk na rozwój gospodarczy i kulturalny, połączony z demokratyzacją społeczeństwa.

Rewolucja 1905 - 1907 w Królestwie Polskim

"Starzy" przygotowywali się do powstania narodowego, a utworzoną Organizację Bojową PPS traktowali jako zalążek przyszłej armii polskiej.