Wieczna zmarzlina

Wieczna zmarzlina

Czytaj Dalej

Motyw Żyda - Wiecznego Tułacza w Literaturze Polskiej

Koncert Jankiela to potwierdzenie troski i miłości do tego kraju, w którym on “wieczny tułacz” znalazł dom. Żyd zawsze pojawiał się jako wieczny tułacz”, który nigdzie nie jest witany z otwartymi ramionami.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Obrazowi XVII wiecznej Polski przeciwstawiał czasy dawne, wychwalając odwagę, patriotyzm i cnotę przodków.

Portrety XVIII-wiecznych Polaków w utworach pisarzy oświecenia

Literatura oświecenia w Polsce jest w przeważającej części realistyczna, a ponieważ postawiła przed sobą cel, by bawiąc i ucząc poprawiać świat, więc często pisarze malują słowami portrety ludzi, których pragną ośmieszyć oraz bohaterów, którzy mają być wzorami do naśladowania.

w...

MOTYW ŻYDA - WIECZNEGO TUŁACZA W LITERATURZE POLSKIEJ

Koncert Jankiela to potwierdzenie troski i miłości do tego kraju, w którym on “wieczny tułacz” znalazł dom. Żyd zawsze pojawiał się jako wieczny tułacz”, który nigdzie nie jest witany z otwartymi ramionami.

XVII-wieczna kultura plebejska jako wyraz opozycji wobec uprzywilejowanej pozycji szlachcica-Sarmaty

W XVII wieku bujnie rozwijala sie literatura plebejska. Jej twórcami byli ludzie spoza stanów uprzywilejowanych (magnaterii, szlachty). Byli to protoplasci dzisiejszej inteligencji. Srodki do zycia czerpali z pracy umyslowej, czesto zwiazani byli z Kosciolem. Nie posiadali majatków, wywodzili sie najczesciej z...

„Sami przedajni te ziemię zamieszkują”. Czy zgadzasz się z opinią Weycherta Wrzeszczowicza o polskim XVII-wiecznym społeczeństwie wypowiedzianą w „Potopie”?

Sienkiewicza ukazane zostały wszystkie warstwy społeczne XVII-wiecznej Rzeczypospolitej oraz ich reakcja na groźbę utraty niezawisłości.

XIX- wieczne manifesty ideowe i artystyczne („Oda do młodości”, „Do młodych”, „Confiteor”, „Evviva l’arte!”. Co je łączy, a co je dzieli? (temat przekrojowy).

 

Rozwój literatury odbywa się na zasadzie ścierania się różnorodnych, najczęściej przeciwstawnych poglądów, postaw. Od wieków każde młode pokolenie w sposób mniej lub bardziej świadomy rozpoczyna od buntu przeciwko swym poprzednikom, od zanegowania uznawanych przez nich wartości. W romantyzmie za...

Polskie XV-wieczne wiersze obyczajowe

 

- przerabiane w szkole wiersze, które można zaliczyć do tego działu, są właściwie tylko trzy, z czego właściwie tylko jeden ściśle odnosi się do obyczajowości;

- Przecław Słota „O zachowaniu się przy stole" jest poradnikiem towarzyskim, pouczającym o zachowaniu się podczas jedzenia, gdyż...

Przedstawienie głównej cechy powiści realistycznej na wybranym przykładzie XIX wiecznej powiści polskiej

Na podstawie "Chłopów" W. REYMONTA:

- realistyczny obraz stosunków społecznoekonomicznych panujących na wsi

- szczegóły życia wiejskiego 

- obyczajowość w "Chłopach"

- hierarchia społeczna na wsi; stosunki dwór - wieś

- sytuacja ekonomiczna chłopów, 

- obserwacja ludzkiej psychiki

- realizm życia...

Analiza XV wiecznych wierszy świeckich

Niewiele zachowało się wierszy świeckich. Z tematyki miłosnej wyróżnić można List miłosny żaka krakowskiego, w którym autor przesyła pozdrowienia i "pokłoninie na obedwie kolanie / aż dp samej ziemie", opisuje ogrom uczucia i pozostaje anonimowy. Wiersze te podatne były na wpływy obce np. wiersz...

Obraz XVIII - wiecznego polskiego spoleczenstwa w powiesciach historycznych Sienkiewicza

a). magnateria

Reprezentuja ta warstwe Janusz Radziwill, Boguslaw Radziwill, Krzysztof i Lukasz Opalinscy, Hieronim Radziejowski, Jerzy Lubomirski, Jan Zamoyski, Pawel Sapiecha i Michal Radziwill. Pisarz nie ukrywa swojego negatywnego stosunku do polskich magnatow. Oskarza ich o zdrade narodowa o swiadome...

Wieloletnia zmarzlina

wewnątrz warstwy wiecznie zamarzniętej znajdują się obszary nie zamarzniętego gruntu. Wieczna zmarzlina sięga bardzo dużych głębokości, np.

Znaczenie i rola Franciszka Bacona w XVI – wiecznej filozofii

Franciszek Bacon (1561-1626) jest uważany, obok Kartezjusza za pierwszego nowożytnego filozofa. Nie stworzył on jednak żadnego systemu filozoficznego, ale jako pierwszy wyłożył w sposób jasny i przystępny idee jego poprzedników. Jest typowym reprezentantem swej epoki – jej pragnienia i dążenia stają się...

Administracja centralna i terytorialna w XVIII wiecznych Prusach

Głównymi autorami reformy administracyjnej państwa byli kolejni władcy Prus :Fryderyk Wilhelm I (1713-1740)oraz jego syn Fryderyk II wielki (1740-1780). Administracja oparta na nowej zawodowej kaście urzędników , rekrutowanych także z poza stanu szlacheckiego , zorganizowana została zgodnie z założeniami...

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasada resortowości i zasada hierarchicznego podporządkowania

Zasada resortowości- zgodnie z jej założeniem wykonywanie administracji państwa podzielono pomiędzy niezależne od siebie struktury organizacyjne zwane resortami.

Do najważniejszych resortów należały:

-sprawy zagraniczne -skarbowość -wojskowość

-sprawy wewnętrzne - wymiar...

Cechy charakterystyczne XIX wiecznej administracji – zasady centralizacji i decentralizacji, koncentracji i dekoncentracji, kolegialności i jednoosobowego kierownictwa

Zasada centralizacji oznacza skupienie decyzji w organach centralnych i naczelnych

Na pojęcie centr składa się zależność osobowa i służbowa. Zależnośc osobowa związana z decydowaniem o przyjęciu do służby, dysponowaniem osobą pełniącą funkcję w organie administracyjnym. Zależność służbowa...

Sekwoja wiecznie zielona

Znaczna część ich naturalnego obszaru występowania została wydzielona jako Park Narodowy Sekwoja i tym samym objęta ochroną, W Ameryce sekwoja wiecznie zielona jest nazywana „redwood".

MALARSTWO XVIII-WIECZNE

Poszczególne części ciała przedstawianych zwierząt oddane są z realistyczną dbałością o szczegół, chociaż, podobnie jak w przypadku Gainsborough, krajobraz i sposób ujęcia tematu sugeruje, że XVIII-wieczna Anglia to rodzaj wiejskiego raju.

XIX-wieczni pisarze francuscy - Stendhal, Balzac, Hugo, Flaubert, Zola, Dumas, Maupassant i inni

Ich moralizatorski ton nie odpowiadał jednak czytelnikom w XIX-wiecznej Francji, choć trzeba przyznać, że sławę zyskał sobie właśnie dzięki jednej z nich, Damie kameliowej (1852), która cztery lata wcześniej została opublikowana jako powieść.

WIECZNY

Wieczne odpoczywanie (wieczny odpoczynek) modlitwa za zmarłych rozpoczynająca się od tych słów. (To, co) wiecznie kobiece, pociąga nas wzwyż (ku niebu), nm. Wieczny ogień zob.