Wiązki przewodzące

Wiązki przewodzące

Czytaj Dalej

WIĄZKA PRZEWODZĄCA

Inaczej wiązka waskularna, wytworzona przez tkanki przewodzące (ksylem i floem) struktura, służąca w roślinach naczyniowych do transportu wody wraz z solami mineralnymi w kierunku od korzenia do liści oraz produktów fotosyntezy odbywającej się w zielonych częściach rośliny (asymilatów) w kierunku...

Tkanki przewodzące

TKANKI PRZEWODZĄCE SĄ 'KRWIOBIEGIEM' ROŚLINY

Dla życia rośliny niezwykle istotne jest, aby uzupełnianie wyparowanej wody i dostarczanie substancji budulcowych z jednych organów do innych odbywało się jak najsprawniej. U niewielkich roślin transport może odbywać się przez przenikanie związków...

Tkanki roślinne - PRZEWODZĄCA

Odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi subst. do wszystkich części rośliny, zbud. z niejednorodnych kom.

a) łyko (floem)

- zawiera:

k.sitowe + k.towarzyszące = zawsze nad sobą

- brak jądra kom.

- perforacje

- na jedną kom. s. przypadają 2 kom. towarzyszące

Funkcja:

- przewodzenie...

UKŁAD PRZEWODZĄCY SERCA

W mięśniu sercowym oprócz mięśniówki właściwej wykonującej całą pracę występuje drugi swoisty układ mięśniowy, tzw. układ przewodzący bodźce ; reguluje on rytmiczne ruchy serca, prawidłową kolejność skurczów przedsionków i komór. Jeżeli układ ten w doświadczeniu na zwierzętach zostanie...

Na czym polega naprowadzanie pocisku wiązką radarową?

W systemach naprowadzania wiązką radarową wy­magany jest tylko jeden radar. Najpierw wiązka radarowa wysyłana z nadajnika musi wykryć cel. Następnie wystrzeliwany jest pocisk, którego tor lotu przebiega wzdłuż wiązki prosto do celu. Jakie­kolwiek odchylenie od właściwego toru lotu jest wykrywane...

Na czym polega spawanie wiązką elektronową?

Spawanie wiązką elektronową jest technologią bar­dzo zaawansowaną. Cały proces odbywa się w ko­morze próżniowej. W tych warunkach oczywiście nie może powstać łuk elektryczny. Zamiast tego, ze specjalnego działa elektronowego emitowana jest wiązka elektronów. Elektrony wysyłane są z kato­dy i...

Na czym polega spawanie wiązką lasera?

Specjalne spawy można wykonywać za pomocą lasera rubinowego. Laser taki wysyła impulsy czer­wonego światła. Moc szczytowa w impulsie może wynosić nawet dziesiątki megawatów, impulsy są jednak niezmiernie krótkie. Lasery tego typu wyko­rzystuje się do precyzyjnego spawania miniaturo­wych elementów...

TEORIA STELARNA FILOGENEZY TKANEK PRZEWODZĄCYCH

 

Stela to walec osiowy czyli środek organów osiowych- korzenia i łodygi.

Ciągłej kolumny złożonej z drewna i łyka oraz ewentualnych obszarów międzywiązkowych, wewnętrznego rdzenia i zewnętrznej okolnicy.

Najprostsza forma walca osiowego-protosteli, występuje tylko u paprotników prymitywnych i poza...

Przedsiębiorstwo jako wiązka kontraktów

Podejście takie nawiązuje do teorii kosztów transakcyjnych R. Coase, a wśród prekursorów można wyróżnić A. Alchiana i H. Demsetza, którzy przedstawili swoją koncepcję min. w artykule pt. Production, Information Costs and Economic Organization [1]. Ujęcie przedsiębiorstwa jako zbiorowości kontraktów...

Teoria wiązki celów

Charakterystyka

Głównym celem firmy jest najczęściej utrzymanie stanu równowagi i rozwój, ale występują także cele szczegółowe, które dostosowane są do założeń organizacji oraz zewnętrznej sytuacji, w jakiej ona się znajduje, a dotyczącej takich obszarów funkcjonowania jak prawo, rynek, zasoby...

WIĄZKA

Są wiązki i wiązki (drewek), fr. il y a fagots et fagots, jest różnica między towarem a towarem; przen. różne bywają gatunki rzeczy o tej samej nazwie; z Lekarza mimo woli, 1,6, Moliera; słowa drwala Sganarela.

Wiązka chrustu. W średniowieczu często palono heretyków na stosie wiązek chrustu; dlatego...

Materiałoznawstwo - Materiały przewodzące

Materiały przewodzące-MIEDZ: przewody nawojowe, kable energetyczne - ALUMINIUM: przewody instalacyjne, przewody linii napowietrznych, ścieżki w mikroukładach –ZŁOTO: powloki i cienkie druty w mikroelektronice. Dosc duza konduktywność bardzo mala wytrzymałość mechaniczna, odporne na utlenianie i korozje.Materialy stykowe-odporne na korozje i utlenianie wysoka temp. topnienia odporność na scieranie, zdolność do trwałego laczenia się z innymi materiałami Styki ...

NEUROFIBRYLE, wiązki neurofilamentów

Włókienek białkowych i mikrotubui, które występują w cytoplazmie perykarionu tworząc sieć, a w wypustkach komórki nerwowe układają się w równolegle biegnącą wiązkę. Neurofibryle spełniają funkcję podporową (cytoszkielet) i transportową (transportują pęcherzyki z neuroprzekaźni-kami od i do...

Układ przewodzący przedsionkowo - komorowy

Układ przewodzący serca zbudowany jest z włókien mięśniowych wyspecjalizowanych w wytwarzaniu i przewodzeniu bodźców skurczowych dla mięśnia sercowego. Układ ten pełni rolę podobną do układu nerwowego, posiadając jednocześnie cechy budowy tkanki mięśniowej. Włókna tego układu posiadają...

Układ bodźco - przewodzący serca

Serce może wykonywać rytmiczną czynność skurczową bez udziału zewnętrznego czynnika stymulującego. Za autonomiczną funkcję skurczową jest odpowiedzialna grupa wyspecjalizowanych komórek mięśniowych tworzących skupisko zwane węzłem zatokowo-przedsionkowych.

Jest on zlokalizowany w miejscu...

Układ przewodzący serca

W mięśniu sercowmy obok komórek mięśniówki roboczej występują komórki mięśniowe bogate w glikogen i zawierające mało miofibryli, a dużo mitochondriów, tworzących układ przewodzący serca. Charakteryzują się one powolną depolaryzacją spoczynkową, będącą podstawą automatyzmu sercowego.

Układ...