Wiadomości Wojskowe

Wiadomości Wojskowe – polskie czasopismo wojskowe wydawane w 1917 roku, najpierw w Kijowie, a następnie w Mińsku . Czasopismo w założeniu było tygodnikiem. Wydawało je Towarzystwo Polskiej Wiedzy Wojskowej, od 16 kwietnia 1917 roku w Kijowie, a od 2 października 1917 roku – w Mińsku. Jego redaktorem był Henryk Bagiński. Skierowane było przede wszystkim do polskich oficerów, a według założeń...

Czytaj Dalej

Zasady budowania programu nauczania w ujęciu S. Nalaskowskiego

Dobór treści nauczania można oprzeć na:

a) Tradycji

b) Zasadach racjonalnych

c) Syntezie zasad racjonalnych i tradycji

A) Program tradycyjny:

Treści nauczania mogą być wyznaczone przez tradycję

Punktem wyjścia jest wtedy suma wiedzy ukształtowana historycznie

Przydatność tych treści jest mierzona...

GAULLE CHARLES de

, uzyskując Krzyż Walecznych; w grudniu 1920 powróciłdo Francji; 1921-22 wykładał historię wojskowości w Saint--Cyr; 1922-24 studiował w Ecole de G u e r r e ; 1925-39 zajmowałeksponowane stanowiska wojskowe; 1940 mianowanygen.

Przyszłość szkolnictwa wojskowego

Składa się ono z: - 4 akademii wojskowych - 4 wyższych szkół oficerskich - 10 centrów specjalistycznych,w tym 7 samodzielnych,w których funkcjonuje 11 szkół chorążych i 10 podoficerskich szkół zawodowych - 2 liceów wojskowych - 2 studiów wojskowych w wyższych szkołach morskich - Wojskowego Studium Nauczania Języków Obcych Proponowana przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego reorganizacja strukturalna przewidywała: 1.

Elastyczna teoria ogniw

Cechy nowoczesnego modelu nauczania – uczenia się Taki model powinien umożliwić wyposażenie uczniów w usystematyzowaną operatywną wiedzę, zapewnić warunki sprzyjające realizacji znanego nam postulatu, aby nauczyć uczniów uczyć się samodzielnie. Cechy postulowanego modelu: • dialektyczna jedność uczenia się i nauczania zazębiająca się i warunkujące współwystępowanie obu tych procesów Nabywana przez uczniów wiedza pełni nie tylko funkcje poznawcze i ...

Duszpasterstwo wojskowe w świetle konkordatu z 1925r.

Osobny paragraf wymieniał osoby które obejmowała parafia wojskowa, zaliczając do nich wszystkich wojskowych zawodowych wraz z rodzinami, szeregowych wojska stałego, rezerwistów powołanych pod broń podczas mobilizacji, urzędników wojskowych, personel pełniący obowiązki w szpitalach i zakładach sanitarnych i tamże mieszkających, emerytów wojskowych, inwalidów i weteranów przebywających w szpitalach wojskowych, uczniów szkół ...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze i społeczne

· Płatności związane z utrzymaniem placówek dyplomatycznych za granicą · Wydatki wojskowe · Dochody danego kraju z patentów i licencji · Dochody z pracy obywateli danego kraju za granicą · Transfery nieodpłatne (rządowe składki do organizacji międzyn.

Polska wobec porozumienia francusko-brytyjskiego z Saint-Malo

W uzgodnieniach tych pominięto bronie jądrowe oraz satelity wywiadu wojskowego ( gdyż Wielka Brytania współpracowała z USA, zaś Francja z Niemcami).

ABWEHRA (Abwehr) - wywiad i kontrwywiad wojskowy

ABWEHRA (Abwehr) wywiad i kontrwywiad wojskowy   Niemiecki wywiad wojskowy za­czął się odradzać tuż po zakończe­niu I wojny światowej, choć traktat wersalski z 1919 r.

BERLING ZYGMUNT (1896-1980) - generał

, po załamaniu się prób udzielenia pomocy powstańcom warszawskim, został odwołany ze stanowiska dowódcy 1 armii WP i w wyniku sporu z komunistami sprawującymi pieczę nad armią odesłany na studia do Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego im.

BRITISH ARMY - brytyjskie wojska lądowe

W wielu kolo­niach stacjonowały niewielkie od­działy wojskowe (np.

CZECHOSŁOWACJA - okupacja 1939 r.

Republika zamieszkała w 1938 r. przez ponad 14 min ludzi (10 min Czechów i Słowaków, 3 min Niem­ców oraz inne mniejszości: Węgrzy, Ukraińcy, Polacy), znalazła się w tymże roku wśród państw, wobec których Niemcy zgłaszały roszcze­nia terytorialne. 21 kwietnia 1938 r. Adolf Hitler wydał szefowi...

KWANTUŃSKA ARMIA - japońskie oddziały wojskowe

Japońskie oddziały wojskowe utwo­rzone w 1907 r.

"Chłopi" - streszczenie

Tom I - Jesień

Powieść rozpoczyna się pozdrowieniem księdza przez Agatę, krewniaczkę Kłębów, udającą się na żebry. Oto bowiem zbliża się czas, w którym może być ciężarem dla całej rodziny. W „świecie” wyżywi się i być może coś użebrze. Z czterech pierwszych rozdziałów tworzących...

Pan Wołodyjowski

Utwór poprzedza wstęp nawiązujący do Potopu. Narrator wyjaśnia, że powieściowe losy pana Jerzego Michała Wołodyjowskiego, nie ułożyły się tak, jak to sugerowało zakończenie drugiej części Trylogii. Narzeczeni nie zawarli od razu związku małżeńskiego, ponieważ przyszły znaczne mitręgi, które...

Wzrost imperium rzymskiego

Juliusz Cezar zdobył sławę jako dowódca wojskowy w Galii, która odpowiada dzisiejszej Francji i Belgii (główne plemiona zamieszkujące ten kraj należały do tego samego celtyckiego ludu, co Gallowie, którzy przez jakiś czas zajmowali północną Italię i którzy później wtargnęli do Azji Mniejszej, gdzie osiedli pod imieniem Galatów).

Wymiar sprawiedliwości RP - Sądy wojskowe

Utrzymanie sądownictwa wojskowego uzasadniane jest w doktrynie koniecznością posiadania przez armię sądownictwa gotowego do działania w czasie wojny, specjalizacją sędziów w zakresie życia wojskowego oraz w sprawach objętych tajemnicą wojskową dotyczącą ważnych interesów obronności kraju.

CZYNNIKI WOJSKOWE

Stany zjednoczone dysponowały przez kilka lat monopolem, wpłynął na sformułowanie w tym kraju doktryn polityczno-wojskowych (doktryna zmasowanego odwetu, elastycznego reagowania, ograniczonej wojny jadrowej). Większość państw nadal przeznacza ogromne sumy na zbrojenia, co dowodzi jak duże znaczenie przypisuje się ciągle sile wojskowej.

BLISKI I ŚRODKOWY WSCHÓD W STOSUNKACH MIĘDZY NARODOWYCH - LIBAN

EFEKT - Palestyńczycy zostali zmuszeni do ewakuacji wojskowych ośrodków palestyńskich z Libanu i przeniesienia władzy OWP do Tunisu. Syria utrzymuje na terenie Libanu znaczne siły wojskowe, które maja chronić integralność terytorialną tego kraju.

ŚRODKI BUDOWY ZAUFANIA W EUROPIE – PIERWSZA GENERACJA

doroczna wymiana informacji wojskowych; a) informacja o siłach zbrojnych; b) informacja o planach rozmieszczenia głównych systemów uzbrojenia i sprzętu; c) informacje o budżetach wojskowych II.

Formy organizacyjne handlu hurtowego - Przetarg

Jest to zinstytucjonalizowana forma zakupu przez jednostki gospodarcze lub inne instytucje większych ilości towarów lub dóbr i robót inwestycyjnych. Celem przetargu jest wybór dostawcy, który najbardziej odpowiada warunkom przetargu oraz proponuje najniższą cenę. Taka forma zakupów znajduje szczególne...