Wiadomości Brukowe

Czytaj Dalej

Renesansowy charakter fraszek J. Kochanowskiego (w odpowiedzi należy odwołać się do własnych wiadomości o humanizmie i znajomości fraszek).

 

Humanizm to prąd umysłowy i kulturalny renesansu, przeciwstawiający teocentrycznej kulturze średniowiecznej zainteresowanie człowiekiem, akcentujący możliwości ludzkiego rozumu. Głosił antropocentryzm, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem świata, a wszystko w przyrodzie dzieje się ze...

Podstawowe wiadomości z chemii

Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w następujących stosunkach:

H : Cl= 1 : 1 (HCl)

H :...

Podstawowe wiadomości o Liverpoolu

Liverpool, miasto w Wielkiej Brytanii, położone na zachodnim wybrzeżu środkowej Anglii, na prawym brzegu estuarium rzeki Mersey. 474 tys. mieszkańców (1994).

Historia

Prawa miejskie w 1207, od średniowiecza miasto portowe specjalizujące się w przeładunku ryb, win, wełny, wyrobów rzemieślniczych, z...

Stany Zjednoczone Ameryki - Wiadomości ogólne

Państwo związkowe w Ameryce Północnej, nad Oceanem Spokojnym, Oceanem Atlantyckim oraz Zatoką Meksykańską, między Kanadą na północy, a Meksykiem na południu. Powierzchnia Stanów zjednoczonych wynosi: 9,4 mln km2. Mieszka tam 268 mln mieszkańców. Stolicą jest Waszyngton.

Państwo podzielone jest na 50...

OGÓLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM

Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym

Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny umieszczony w tym polu działa siła zwrócona w...

Alkohol i cukrzyca - wiadomości dla nastolatków

Po wypiciu alkoholu wzrasta zagrożenie niedocukrzeniem, stąd pamiętaj o regularnym przyjmowaniu posiłków.

pij alkohol z umiarem

nigdy nie pij alkoholu bez jedzenia

kiedy pijesz alkohol, zwłaszcza gdy jest to alkohol wysokoprocentowy, lub gdy piciu towarzyszy taniec, to zjadaj lub wypijaj...

Drzewa - Wiadomości ogólne

Pod względem występujących gatunków rodzima flora drzewiasta jest właściwie bardzo skromna i łatwa do poznania, gdyż krzewy i drzewa stanowią zaledwie pięć procent dziko rosnących gatunków roślin. Epoki lodowcowe pozostawiły bowiem w środkowej Europie niewiele z bogactwa gatunków występujących w...

UNIA EUROPEJSKA - Wiadomości ogólne

Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej...

Ogólne wiadomości o odpowiedzialności pracowniczej, stosunek KC do PP

Przez odpowiedzialność prawna należy rozumieć obowiązek ponoszenia przewidzianych przez prawo, niekorzystnych skutków zachowania własnego lub innych osób. Wyróżniamy odpowiedzialność karna, dyscyplinarna i cywilna. W prawie pracy związek przyczynowy jest przesłanką, która ogranicza odpowiedzialność...

Wiedza, wiadomości, umiejętności, sprawności jako cel kształcenia

a) Wiadomości: są to treści naszych myśli.

- Mogą one być potoczne, gdy odnoszą się do poszczególnych faktów, zdarzeń, przedmiotów lub stosunków wziętych z codziennego naszego doświadczenia i życia

- rzadko są przedmiotem nauczania, a jeśli już to raczej obocznie, raczej jako materiał do...

BRUKOWA LITERATURA

obiegu trywialnymlub brukowym, z którym sąsiaduje z jednej strony obiegwysokoartyst. Książka kramarska i brukowaw Polsce, Łódź 1974; tenże, K.

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych

MAGAZYN WARSZAWSKI Pięknych Nauk, Kunsztów i Różnych Wiadomości Dawnych i Nowych dla Zabawy i Pożytku Osób Obojej Płci, Wszelkiego Stanu i Smaku, kwartalnik popularny, wyd. w Warszawie 1784-85 przez P. Świtkowskiego (zapewne przy wsparciu finansowym J.L. Chreptowicza), red. przez tegoż. Pismo...

MŁODA POLSKA. Wiadomości historyczne i literackie

MŁODA POLSKA. Wiadomości historyczne i literackie, czasopismo polit., wyd. dekadami, wraz z dodatkiem lit., 1838-40 w Paryżu, red. przez E. Januszkiewicza przy współpracy E. Jourdaina. Nie związane z żadnym ugrupowaniem polit. emigracji, „półśrodkowe", manifestowało ortodoksyjny katolicyzm, narzucony...

PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk.

PRZYJACIEL LUDU, czyli Tygodnik Potrzebnych i Pożytecznych Wiadomości, tygodnik popularnonauk., wyd. w Lesznie 1834—49, dzięki inicjatywie A. i J. Poplińskich i J. Łukaszewicza. pod ideowym i finansowym patronatem E. Raczyńskiego. Był konserwatywnym pismem wielkopol. organiczników, jednym z pierwszych w...

WIADOMOŚCI BRUKOWE, tygodnik satyr.

WIADOMOŚCI BRUKOWE, tygodnik satyr.

„WIADOMOŚCI BRUKOWE"

Polskie pismo satyryczne wydawane w Wilnie w łatach 1816-22, początkowo nieperiodycznie pod redakcją Ignacego Emanuela Lachnickiego, od grudnia 1816 jako tygodnik pod red. Kazimierza Kontryma, później Jana Bogusława Rychtera.

Od 1817 organ Towarzystwa (zob.) Szubrawców, walczący z sarmatyzmem, kontynuujący...

Przemysł - wiadomości ogólne.

Przemysł jest działem produkcji, który zajmuje się wydobywaniem i przetwarzaniem surowców przy użyciu maszyn i zastosowani podziału pracy. Celem tej działalności jest wytworzenie przedmiotów służących zaspokojeniu potrzeb społeczeństwa. Wywiera on wpływ na inne dziedziny gospodarki narodowej i na ogólny rozwój kraju. Przemysł spełnia kilka najważniejszych funkcji:  Ekonomiczne - tworzy dochód narodowy i pobudza inne dziedziny gospodarki np.: rolnictwo,

Zarządzanie-wiadomości ogólne

Zarządzenie to szczególny sposób kierowania działalnością ludzi zatrudnionych w podmiotach gosp., obejmujących tworzenie, kontrolę oraz ciągłe dostosowywanie reguł postępowania w danym przedsiębiorstwie do aktualnych potrzeb. Sterowanie – oddziaływanie na określony układ, służące do zapewnienia jego zachowania się w sposób żądany. Kierowanie- działanie kierującego zmierzające do spowodowania zachowania ludzi zgodnie z wolą kierującego lub tez zgodnie z celami ...

Podstawowe wiadomości o alkoholizmie

1. Podstawowe wiadomości o alkoholu 1.1 Historia alkoholu Słowo alkohol pochodzi najprawdopodobniej od któregoś z dwóch słów arabskich; al-kuhl ( antymon, delikatny, drobny proszek) lub al-ghul ( zły duch). Zdaniem antropologów alkohol towarzyszy człowiekowi praktycznie od zarania jego dziejów pełniąc początkowo funkcje fizjologiczne ( np. redukcja bólu, zmęczenia), psychologiczne ( np. redukcja lęku, odprężenie, odhamowanie) i społeczne ( np. ułatwianie ...