Wewnętrzna linia zasilająca

Czytaj Dalej

Wydzielanie wewnętrzne

 

HORMONY:Cechy hormonów:substancje chemiczne o różnorodnej budowie,większość z nich to białka;regulują i koordynują czynności różnych narządów;utrzymują stałość składu środowiska wewnętrznego organizmu;są czynne w bardzo małych stężeniach;jakakolwiek zmiana ich ilości we krwi zakłóca...

FFI (Forces Francaises de 1'lnterieur) - francuskie siły wewnętrzne

Francuskie siły zbrojne utworzone w lutym 1944 r. pod dowództwem gen. Marie Pierre *Koeniga objęły niemalże wszystkie grupy ruchu oporu. Początkowo liczyły ok. 30 tys. lekko uzbrojonych żołnierzy. W czerwcu 1944 r. ich liczebność wzrosła do ok. 200 tys. żołnierzy. Okazały się przydatne działając na...

GOTÓW LINIA (Goten-Stellung) - umocnienia

Niemiecka linia umocnień obron­nych o długości ok. Plan przełamania tej linii opracował gen. Walki o przełamanie linii trwały w sierpniu i wrześniu 1944 r.

GUSTAWA LINIA - umocnienia

linia została przełamana w wyniku wspólnego działania 2 Korpusu Polskiego, francuskiego korpusu ekspedycyjnego i II korpu­su amerykańskiego wraz z brytyj­skim XIII korpusem.

MAGINOTA LINIA - umocnienia

W całym pasie linii Maginota wybudowano 5800 schronów, w tym 246 tradyto-rów międzypola, 52 tradytory arty­leryjskie, ok.

MANNERHEIMA LINIA - umocnienia

wojska radzieckie uderzyły na Finlandię, po kilku dniach zosta­ły zatrzymane na linii Mannerheima. uderzenie przeważających sił radzieckich do­prowadziło do przełamania linii na odcinku Summa.

MARETH LINIA - umocnienia

Linia umocnień zbudowana przez Francuzów na południowo-wscho­dniej granicy Tunezji w celu osłony terytorium protektoratu przed ude­rzeniem wojsk włoskich z Trypoli-tanii.

METAKSASA LINIA - umocnienia

Na całej linii było 41 grup warownych ukrytych pod ziemią.

NKWD - (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Dieł - Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych)

Ludowy Komisariat Spraw Wewnę­trznych, utworzony w lipcu 1934 r., kontynuował działalność OGPL) (Zjednoczony Państwowy Zarząd Polityczny) i był aparatem masowe­go terroru wobec ludności Związku Radzieckiego. Instytucji tej podlega­ła milicja, służba bezpieczeństwa, straż graniczna, wywiad wewnętrzny...

STALINA LINIA - umocnienia

System umocnień rozciągający się od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego wzdłuż zachodniej grani­cy Związku Radzieckiego składał się z 13 umocnionych rejonów. Po zajęciu wschodnich obszarów *Pol-ski we wrześniu 1939 r. wojska ra­dzieckie przystąpiły do demontażu uzbrojenia, które przerzucały na...

ZYGFRYFA LINIA - umocnienia

Linia Zygfryda miała ok. W skład linii (od 1944 r. Linia Zygfryfa została na jednym odcinku przełamana przez wojska amerykańskie w październiku 1944 r.

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Literatura Romantyzmu była wyrazem protestu przeciwko kultowi rozumu, jakim charakteryzowało się Oświecenie. Nic więc dziwnego, że bohater romantyczny w swym postępowaniu kierował się tylko uczuciami. Był wielkim indywidualistą, marzycielem o bardzo bogatym życiu wewnętrznym. W jego życiu dużą...

Prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe

Poza wewnętrznymi porządkami prawnymi i systemami prawa poszczególnych państw istnieją także inne porządki prawne. Współcześnie charakterystyka prawa jako wieloaspektowego zjawiska kulturowego byłaby niepełna bez uwzględnienia cech charakterystycznych owych innych porządków prawnych, w tym przede...

Otoczenie wewnętrzne

Tworzą warunki i siły wewnątrz organizacji. Podstawowymi elementami tego otoczenia są: zarząd, pracownicy i kultura organizacyjna.

Wyróżnienie otoczenia wewnętrznego wydaje się dość kontrowersyjne. Samo pojęcie „otoczenia" oznacza coś, co znajduje się na zewnątrz, znajduje się dookoła, otacza, a...

Kontrola wewnętrzna

Podmioty w niej uczestniczące są wewnętrznymi częściami organizacji. Przedmiotem jej jest sprawdzenie przestrzegania norm szczególnie ważnych z punktu widzenia sprawności zarządzania organizacją.

Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)

Jeżeli NPV jest ujemna, IRR znajduje się między tym poziomem stopy dyskontowej a poziomem, przy którym NPV jest dodatnia, jeżeli ujemne i dodatnie zaktualizowane wartości netto, obliczone dla różnych poziomów stopy dyskontowej są zbliżone do zera, można precyzyjnie ustalić wartość wewnętrznej stopy zwrotu wykorzystując następującą formułę interpolacji liniowej Wewnętrzną stopę zwrotu można również wyznaczyć metodą ...

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu jest to stopa dyskontowa, która zrównuje wartość bieżącą wydatków inwestycyjnych z wartością bieżącą wartości końcowej projektu. W porównaniu do IRR modyfikacja polega na tym, że wpierw nie dyskontujemy dodatnich przepływów pieniężnych ale obliczamy ich...

Wewnętrzne i Zewnętrzne Uwarunkowania Polityki Zagranicznej

Czynnik wewnętrzny,to głównie uwaga kierowana na rozwój,porządkowanie gospodarki,jej nowoczesność i rozwój cywilizacyjny kraju.Nie można w życiu wewnętrznym kraju głównej uwagi kierować ku przeszłości, matrylologii, nieustannym obchodom rocznic,szczególnie przegranych bitew,zamiast koncentrować się na...

Prawo wewnętrznie obowiązujące

 

Prawo wewnętrznie obowiązujące - normują zachowania adresatów, usytuowanych wewnątrz układu organizacyjnego administracji publicznej - adresatów podporządkowanych służbowo i organizacyjnie.

Akty obowiązują tylko te jednostki, które podległe są organowi wydającemu te akty. Nie mogą one regulować...

Kontekst wewnętrzny

 

1. Wiek i wielkość organizacji. Wpływ tych uwarunkowań wydaje się być oczywisty: inaczej wyglądają struktury organizacji starych i wielkich, a inaczej młodych, o małych rozmiarach. Nie można bezkrytycznie przenosić rozwiązań strukturalnych sprawdzających się w małych organizacjach, np. ... na...