Wewnętrzna linia zasilająca

Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – linia elektryczna służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem a rozdzielnicą główną w budynku. WLZ zwykle są realizowane w postaci linii kablowej, a ich parametry zależą od wielu czynników jak: odległość przyłącza od rozdzielnicy, wielkość zamówionej mocy przesyłowej, wartość zabezpieczenia przedlicznikowego, a także od...

Czytaj Dalej

Narodowy przewoźnik PLL LOT i interpretacja tanich linii lotniczych

Wzrost liczby połączeń i linii lotniczych wykonujących rejsy z Warszawy były jednym z powodów oddania do użytku dodatkowego terminala, przeznaczonego według władz portu dla tanich linii, choć jak wiadomo jednoznaczna definicja taniej linii nie istnieje.

Omów ogólne problemy funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach Europejskiego Rynku Wewnętrznego (ERW)

Stworzenie Europejskiego Rynku Wewnętrznego w 1993 roku doprowadziło do powstania jednolitego europejskiego rynku towarów, usług i kapitału, co umożliwiło działalność gospodarczą pozbawioną utrudnień, barier i biurokratyzmu, pozostawiając jednocześnie stosunkowo duży protekcjonalizm zewnętrzny...

Plan marketingowy

• Nakłady inwestycyjne • Kredyt inwestycyjny przeznaczony na sfinansowanie w 2004 zakupu linii produkcyjnej, pozostałe inwestycje finansowane są ze środków własnych • Środki pieniężne: konieczny stan gotówki w kasie i na rachunku bankowym zapewniający bezawaryjne realizowanie wszelkich płatności wynosi 50.

Rozmnażanie

Wirus żyje w płynach ciała ludzkiego - krwi, spermie, czasem w ślinie.

Tradycyjne i współczesne poglądy na temat konfliktu oraz przyczyny i metody rozwiązywania konfliktów między linią i sztabem oraz kierowaniem a robotnikiem.

Schlech i inni autorzy zaproponowali niektóre sposoby ograniczenia konfliktów między linią i sztabem: - wyraźnie określić obowiązki linii i sztabu; członkowie linii powinni zachować odpowiedzialność za operacyjne decyzje organizacji; członkowie sztabu powinni móc udzielać rad wtedy kiedy uważają je za potrzebne, a nie jedynie wówczas gdy kierownicy liniowi o nie proszą.

Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne

MONIZM A DUALIZM

Teorie określające wzajemne relacje PM do wewnętrznego:

Teoria monistyczna – PM i prawo wewnętrzne tworzą jeden system prawny, w którym normy pozostają względem siebie w porządku hierarchicznym.

monizm z prymatem prawa wewnętrznego,

monizm z prymatem prawa...

Morza i oceany kształtujące oblicza lądu

Tego typu zmiany linii brzegowej występowa-ły wielokrotnie w dziejach Ziemi. Na kształt linii brzegowej ma również wpływ ruch płyt tektonicznych tworzących dno oceanu, na których spoczywają kontynenty.

Pion kontrolny

Kontrola to:

ustalenie stanu obowiązującego (wyznaczenie)

ustalenie stanu rzeczywistego

porównanie tych stanów

wyjaśnienie przyczyn rozbieżności

ocena kontrolowanej działalności i formułowanie wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych rozbieżności.

Należy...

Mięsień skośny wewnętrzny brzucha

Rozcięgno to na swej drodze do linii pośrodkowej w swych górnych dwóch trzecich częściach dzieli się na dwie blaszki, z których jedna biegnie do przodu, druga do tyłu od m.

Oznaki napięcia na linii Wschód - Zachód w latach 1958 - 1962

1962 postawiono w stan gotowości lotnictwo USA i 180 rakiet dalekiego zasiegu,objęto Kube kwarantanna -poslanie ZSRR ultimatum-postawienie swiata na krawędzi wojny nuklearnej -reakcja na ultimatum było odplyniecie 12 okretow sowieckich z czescia instalacji wojskowych -w zamian za to, USA musialo zadeklarowac niemieszanie się w sprawy Kuby -od tej pory goraca linia Waszyngton-Moskwa

Ogólna charakterystyka ryb - Skóra i łuski

80-98 8-10 17-20 Wzór łuskowy okonia informuje, że u tego gatunku występuje wzdłuż linii bocznej od 80 do 98, między linią boczną a płetwą grzbietową od 8 do 10, natomiast między linią boczną a krawędzią brzucha od 17 do 20 łusek.

Żyła biodrowa wewnętrzna

Ż. biodrowa wewnętrzna (v. iliaca interna) jest grubym i krótkim pniem naczyniowym, który powstaje z połączenia żył odprowadzających krew ze ściany miednicy oraz narządów w niej zawartych. Żyły też. nasienna zewnętrzna (v. spermatica exUrna) noszą nazwę odpowiadających im tętnic, lub też...

Decyzja o modernizacji linii

Powstaje pytanie czy ulepszać elementy linii po kolei, czy też wszystkie naraz. Nie powinna ona nastąpić zbyt wcześnie (i obniżyć sprzedaży obecnej linii) i nie za późno (firma utraci image nowoczesności na rzecz konkurenta).

Audyt wewnętrzny

Definicja

Audyt wewnętrzny - według definicji podanej przez The Institute of Internal Auditors (IIA) - jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Audyt wewnętrzny pomaga organizacji w osiąganiu...

Linia budżetowa

Charakterystyka Linia budżetowa to linia obrazująca maksymalne kombinacje ilościowe dwóch dóbr, które przy danych cenach może nabyć konsument dysponujący danym dochodem.

Metoda wewnętrznych ratingów

Charakterystyka

Metoda wewnętrznych ratingów (ang. Internal Ratings-Based Approach - IRB) stanowi obok metody standardowej jedną z dwóch metod, jakie banki mogą stosować do oceny rozmiarów ryzyka kredytowego w Nowej Umowie Kapitałowej. O ile jednak w metodzie standardowej pomiaru ryzyka kredytowego waga...

Metody komunikacji wewnętrznej w organizacji

Przedstawił on cztery warianty sieci komunikacyjnej w różnych układach: w kształcie koła, linii prostej, litery X i Y.

Proces benchmarkingu

Cele procesu

Cele istnienia procesu:

Uczenie się od najlepszych i wykorzystywanie ich doświadczenia. Zidentyfikowanie silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Wykorzystanie najlepszych praktyk. Ciągłe zarządzanie procesami poprawy i zmian.

Cele usprawniające:

Powołanie do zespołu...

Przedsiębiorstwo wobec globalizacji

przygotowania maszyn (urządzeń oraz linii produkcyjnych) dla potrzeb wytwarzania określonego asortymentu produkcji. Wprowadzony jest system pracy bezawaryjnej, a z wykorzystaniem metody SMED przezbrajane są stanowiska pracy, urządzenia oraz linie produkcyjne.

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Polskie linie kolejowe Wśród linii kolejowych eksploatowanych na terenie naszego kraju wyróżniono linie normalnotorowe, wśród których wskazano jeszcze linie normalnotorowe. Wśród linii normalnotorowych wyróżniono linie zelektryfikowane.