Wektor jednostkowy

Wersor – wektor jednostkowy (także unormowany). Niech będzie przestrzenią unormowaną. Wersorem niezerowego wektora nazywamy wektor taki, że W przestrzeniach współrzędnych wersor danego wektora zachowuje oczywiście jego kierunek oraz zwrot. Wersor osi to wersor o kierunku i zwrocie zgodnymi z pewną dodatnią półosią prostokątnego układu współrzędnych. Dla osi oznacza się je tradycyjnie na...

Czytaj Dalej

Dialektyka - Spór o uniwersalia (Paryż)

SERMONIZM (Abelard) pojęcia ogólne (uniwersalia) nie są tylko „głosami”, bo dźwięk jest jednostkowy tak samo jak każda realna rzecz; uniwersalia są wyrazami – należą do mowy, ale nie jako czyste dźwięki, lecz jako dźwięki mające znaczenie; ogólny jest nie wyraz (znak), tylko jego znaczenie rzeczy jednostkowe posiadają pewną formę wspólną – to jest podstawą do nadawania im wspólnej nazwy (za ...

Znaki na opakowaniach jednostkowych

Norma PN-90/79251 określa takie znaki, jak: -    materiały wybuchowe, -    materiały ciekłe zapalne, -    materiały stałe zapalne, -    materiał promieniotwórczy, -    materiały żrące, -    upośledzenie sprawności psychofizycznej (stosowany na opakowaniach jednostkowych leków), -    środek odurzający - znak w postaci podwójnego czerwonego ...

Pisarze drugiej polowy XIX w. próbuja realizowac zasade typowosci "wcielajac to co ogólne w to co jednostkowe"

Powiedzial o nich, ze "wcielaja to co ogólne, w to, co jednostkowe". Zasade wcielania rzeczy ogólnych, w rzeczy jednostkowe realizuja tez polscy nowelisci, z Sienkiewiczem na czele.

Amortyzacja jednostkowa

  Amortyzacja jednostkowa – metoda oparta na liczbie usług wykonywanych, obliczana jako iloraz wartości do zamortyzowania i czasu życia środka trwałego, aby obliczyć wartość amortyzacji należy obliczyć iloczyn amortyzacji jednostkowej i rzeczywistego wykorzystania środka trwałego

Opakowanie produktu

Funkcję promocyjną spełniają raczej opakowania jednostkowe, a także pojemniki i stojaki do eksponowania towaruw sklepach.

Charakterystyka przedsiębiorstwa jednostkowego

    Przedsiębiorstwa jednostkowe powoływane są na mocy ustawy gospodarczej i funkcjonują na mocy Kodeksu Cywilnego.

Wektor wejścia i wyjścia

Proces konwersji - przetwarzanie wektora wejścia w wyjścia (proces produkcyjny).

ABELARD I SPÓR O UNIWERSALIA

I ta teoria zakłada, że nie ma przedmiotów innych niż jednostkowe, a nawet, że natura każdej rzeczy jest na wskroś jednostkowa.

Na czym polega koncepcja szczęścia i złotego środka wg Arystotelesa

Arystoteles pisze: "Byt jest jednostkowy, a ogólność przysługuje wiedzy"wynika z tego, że wszelkie uogólnienia dokonują się na poziomie intelektu, którego narzędziami jest logika i wiedza, a nie dzięki, powiedzmy platońskim ideom.

METODY FENOMENOLOGICZNE

Wówczas intencja naszego aktu poznawczego odrywa się niejako od tego jednostkowego przedmiotu i jego jednostkowej cechy (mianowicie czerwieni) i zmierza do istoty czerwieni, do czerwieni czy czerwoności jako takiej,  in specie (niejako gatunkowo wziętej).

Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Gnoseologia

Zasada ta głosi,  że byty rzeczywisty i myślany są tożsame, różnią się tylko tym, iż rzeczywistość przedstawia się jednostkowo, a myśl ogólnie.

Trzeci poziom rzeczywistości społecznej

Tak więc każde empirycznie uchwytne zjawisko społeczne, każdy fakt socjologiczny, jest z konieczności nierozdzielnym stopem czynnika jednostkowego i czynnika strukturalnego, wycinkiem pola jednostkowo-strukturalnego.

Przedstaw jednostkowe (przeciętne): koszty stałe, zmienne, całkowite

Jeżeli koszty całkowite podzielimy przez ilość wyprodukowanych wyrobów Q otrzymamy koszt jednostkowy inaczej koszt przeciętny przypadający na jednostkę wyrobu.

Wyjaśnij pojęcia: koszty jednostki gospodarczej, koszty wytworzenia produktów, koszty całkowite i koszty jednostkowe

Koszt jednostkowy jest pieniężną wartością wszystkich nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej (a więc sumą kosztów) poniesionych na określoną działalność w przeliczeniu na jednostkę produkcji tzn.

Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego

Sposób obliczania kosztu jednostkowego Przeciętny koszt jednostkowy jest to suma przeciętnego kosztu stałego i przeciętnego kosztu zmiennego, przypadająca na jednostkę produktu.

Produkcja jednostkowa

Zalety i wady Zalety : możliwość wykonania unikalnego wyrobu w niewielkiej ilości wysokie kwalifikacje załogi możliwość dopasowania poziomu zatrudnienia do fluktuacji ekonomicznych, zatrzymując w ciężkich czasach tylko majstrów i trzon załogi, ludzi najwyżej wykwalifikowanych, gdyż inne umiejętności można z reguły znaleźć na rynku pracy elastyczność produkcyjna Wady : długi czas wykonania z uwagi na najczęściej stosowany cykl szeregowy duże koszty ...

ABSTRAKCJA

Zabieg taki miałby prowadzić do utworzenia transcendentalnego pojęcia bytu przez pomijanie wszelkich jego okre­śleń — zarówno jednostkowych, jak i ka-tegorialnych, dosłowne jednak wykonanie tej operacji dałoby w rezultacie pojęcie by­tu niczym nie różruącego się od nicości.

FAKT

To, co jednostkowe i niepowtarzalne,w odróżnieniu od zjawiska, mającego ce­chę powtarzalności.

OSOBA

Klasy­czna definicja osoby pochodzi od Boecjusza: „niepodzielona (jednostkowa) sub­stancja natury rozumnej" {rationalis naturae individua substantia). W ujęciu Tomasza z Akwinu osobę stano­wi akt istnienia urealniający rozumną for­mę substancji jednostkowej.

Mleko i przetwory z mleka

Proces technologiczny tych deserów polega na wymieszaniu twarogu z dodatkami, rozlaniu do opakowań jednostkowych i pozostawieniu do stężenia masy.