Weksel

Należą do nich: Weksel Własny miejsce wystawienia weksla, data wystawienia weksla, suma wekslowa cyfrowo, oznaczenie terminu płatności (szerzej o tym dalej), bezwarunkowe przyrzeczenie zapłacenia oznaczonej sumy pienięznej, oznaczenie rodzaju weksla (sola, własny, suchy, prosty), nazwa "weksel" w samym tekście dokumentu, remitent, suma wekslowa słownie, domicyliat, miejsce płatności weksla (domicyl), podpis ...

Weksel; papiery wartościowe

Zasadnicze różnice konstrukcyjne pomiędzy wekslem trasowanym i własnym sprowadzają się do czterech kwestii: - braku trasata przy wekslu własnym; - innego ukształtowania obowiązku zapłaty sumy wekslowej (polecenie trasatowi bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej na rzecz remitenta lub na jego zlecenie przy wekslu trasowanym i przyrzeczenie bezwarunkowej zapłaty sumy wekslowej na rzecz remitenta lub na jego zlecenie w zakresie w.

Weksle

Weksel spełnia następujące funkcje: · kredytowa - ze względu na odroczony termin płatności weksla, · płatnicza - wręczony jest przy zakupie towarów i usług, · gwarancyjna - odpowiedzialność wszystkich uczestników stosunku wekslowego, podpisanych na wekslu , · obiegowa - łatwość przenoszenia weksla przez indos, · refinansowa - możliwość złożenia weksla do dyskonta.

Weksel

Charakterystyka Weksel - rodzaj papieru wartościowego, o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, imienny lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy weksla (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniężnej(weksel trasowany), albo sam przyrzeka, że zapłaci sumę wekslową odbiorcy weksla (weksel własny, sola weksel).

Weksel

W obrotach zagranicznych weksle występują w krótkoterminowych transakcjach kredytowych, a typowy przebieg operacji jest następujący: a) eksporter otrzymuje za dostarczony towar tratę zaakceptowaną przez importera (nazywaną wówczas także akceptem) lub jego własny weksel (sola); b) eksporter zazwyczaj dyskontuje otrzymany weksel w banku i otrzymuje należność pomniejszoną przez bank o odsetki dyskonta; c) bank, który zdyskontował ...

Elementy ustawowe weksla

1 prawa wekslowego weksel trasowany zawiera : nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej sumy pieniężnej nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata) oznaczenie terminu płatności oznaczenie miejsca płatności nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana (remitenta) – jest to ...

RODZAJE WEKSLI

Weksel ten powinien być podpisany w celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego i powinien być uzupełniony o niezbędne elementy wekslowe co najmniej w momencie złożenia do protestu albo w chwili dochodzenia praw z weksla.

Na czym polega finansowanie poprzez weksel?

Jeśli weksel jest dyskontowany przez stronę trzecią, stopa dyskonta będzie oparta na ocenie zdolności kredytowej akceptanta (banku lub innej instytucji dyskontowej) z tego powodu może być ona korzystniejsza niż przy normalnych wekslach handlowych.

WEKSEL

Prawo wekslowe rozróżnia dwa rodzaje weksli : weksel własny (suchy, prosty, sola)- jest to papier wartościowy sporządzony w formie ściśle określonej przez przepisy prawa wekslowego, zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy zapłacenia określonej sumy pieniężnej we wskazanym miejscu i czasie i stwarzający bezwarunkową odpowiedzialność osób na nim podpisanych weksel trasowany (ciągniony, trata) – jest to papier ...

FUNKCJE WEKSLI

Odpowiedni dobór dłużników wekslowych, którzy swoją wypłacalnością zapewniają dochodzenia sumy wekslowej oraz surowa odpowiedzialność weksla i łatwość dochodzenia roszczeń wekslowych sprawiają, że weksle stanowią często formę zabezpieczenia bankowego.

Komercyjny weksel inwestycyjno-terminowy

W drugim przypadku inwestor może fizycznie odebrać weksel i złożyć go na rachunku powierniczym w ING Banku lub też weksel może być przekazany na rachunek w innym banku lub w innej instytucji na terenie Polski.

Weksel – istota i elementy składowe

Weksel potwierdza istnienie zobowiązania osób, które go podpisały, a jedyną osobą uprawnioną do realizacji praw majątkowych wskazanych na wekslu, jest prawny posiadacz weksla.

Czym się różni weksel własny od trasowanego?

Różnica pomiędzy wekslem własnym, a trasowanym polega na tym, że: - w przypadku weksla własnego (sola) wystawca zobowiązuje się do zapłaty; - w wekslu trasowanym, zwanym również ciągnionym (trata), wystawca zleca wskazanej osobie zapłacenie określonej kwoty.

Funkcje weksla

  Funkcje weksla : funkcja płatnicza – wręczany jest zamiast zapłaty przy zakupie towarów bądź usługę, wręczenie go nie może być uważane za równoznaczne z zapłatą funkcja kredytowa – wyraża się w odroczonym terminie płatności należności za zakupione towary lub usługi od daty oznaczonej na wekslu.

Przenoszenie praw z czeku i weksla

Przenoszenie prawa z weksla (czeku) – czyli odstąpienie weksla (czeku) na inną osobę wymaga indosowania. Indosowanie weksla (czeku) polega na umieszczeniu na odwrocie weksla (czeku) odpowiedniej formuły.

CZYM RÓŻNI SIĘ WEKSEL OD CZEKU

W naszych warunkach społeczno – gospodarczych weksle nie mają tego znaczenia, co w stosunkach kapitalistycznych. W obrocie wewnątrz krajowym występują w postaci weksli własnych, podczas gdy weksle trasowane znajdują zastosowania niemal wyłącznie w obrocie międzynarodowym.

EMITENT WEKSLA

Wystawca weksla, osoba zobowiązująca się do bezwarunkowej zapłaty określonej osobie, w oznaczonym terminie i miejscu, wymienionej na wekslu sumy pieniężnej. wskazuje osobę (trasata), która po akceptacji weksla trasowanego staje się głównym dłużnikiem wekslowym, e.

Komercyjne Weksle Inwestycyjno-Terminowe

W ślad za nim poszedł Polski Bank Rozwoju SA, za którego pośrednictwem kilka naszych przedsiębiorstw wyemitowało takie weksle oraz podobne do nich bony komercyjne.

Obligacje, weksel, poręczenia i gwarancje udzielane przez skarb państwa

- kwity składowe – czeki, obligacje - kwity załadowcze – weksle, akcje - konosamenty – bony skarbowe Skarbowe papiery wartościowe zgodnie z art.

Finanse w eurologistyce - Weksle handlowe

Wprowadzenie takich weksli musi być dokonywane albo w formie bieżących transakcji, albo też drogą uzgodnienia z bankiem, co do uruchomienia linii dyskontowej.