Węgierskie Siły Powietrzne

Węgierskie Siły Powietrzne

Węgierskie Siły Powietrzne (Magyar Légierő) – powstały w 1918 roku. Początki węgierskich sił powietrznych sięgają roku 1918, gdy po rozpadzie Austro-Węgier i zakończeniu I wojny światowej Węgry uzyskały całkowitą samodzielność. Nowo powstała Węgierska Republika Rad utworzyła Armię Czerwoną w ramach której przewidywano działalność lotnictwa wojskowego, jednak dysponowała ona resztkami...

Czytaj Dalej

ARMEE DE L'AIR - francuskie siły powietrzne

Po zakończeniu I wojny światowej flota powietrzna Francji stanowiła znaczącą siłę, lecz nieprzeprowadze-nie koniecznej modernizacji sprzętu sprawiło, że w połowie lat trzydzie­stych jej wartość bojowa była znacz­nie niższa niż sił powietrznych Wiel­kiej Brytanii, Włoch czy Niemiec.

RAF (Royal Air Force) - brytyjskie siły powietrzne

W okresie między­wojennym siły powietrzne otrzyma­ły bardzo dobre samoloty myśliwskie *Spitfire i *Hurricane; wprowadzono też nowoczesny sy-tem obrony Wysp Brytyjskich wy­korzystujący sieć *radarową.

FLEET AIR ARM - Powietrzna Broń Floty

RNAS i Royal Flying Corps połączono w jeden orga­nizm: Królewskie Siły Powietrzne (Royal Air Force, *RAF), w którym uprzywilejowana pozycja przypadła lotnictwu lądowemu.

JAPOŃSKIE SIŁY POWIETRZNE

) wykazało, że Japonia nie dysponuje odpowiednim sprzętem: myśliwcami przechwytującymi, nocnymi myśliwcami, radarem a dodatkowo kraj osłabia niewłaści­wa organizacja obrony powietrznej.

LUFTWAFFE - niemieckie siły powietrzne

Niemieckie siły powietrzne powołał do życia tajny rozkaz Adolfa Hitle­ra z 1 marca 1935 r. Organizacyjnie Luftwaffe dzieliła się na floty powietrzne (Luftflotten). Do agresji na Polskę skierowano 2093 samolo­ty dwóch flot powietrznych.

REGGIA AERONAUTICA - włoskie siły powietrzne

Głównym terenem działania był rejon Morza Śródziemnego, gdzie lotnictwo włoskie mimo wa­leczności pilotów nie odniosło spek­takularnych sukcesów; działania w Afryce Północnej, w Grecji, ofen­sywa powietrzna przeciwko *Mal~ cie zakończyły się niepowodzenia­mi.

USAAF - United States Army Air Forces - si­ły powietrzne armii Stanów Zjedno­ czonych

połą­czyła się z jednostkami *RAF two­rząc Północno-Zachodnie Afry­kańskie Siły Powietrzne (North­west African Air Forces); na Wyspach Brytyjskich powstała 8 armia lotnicza (część jednostek odesłano do Afryki Północnej jako Middle East Air Forces i wkrótce -po wzmocnieniu przez 23 samolo­ty *B-24 - przekształciły się one w 9 armię lotniczą); w październi­ku 1943 r.

WOJENNO-WOZDUSZNYJE SIŁY - siły powietrzne Związku Radzieckiego

NaczelneDowództwo dokonało reorganizacji sił powietrznych polegającej na for­mowaniu armii lotniczych w skła­dzie Frontów.

Bitwa o Wielką Brytanie

Uderzali nocą małymi formacjami powietrznymi. Niemcy utracili jednak swych czołowych asów lotnictwa i ich flota powietrzna nigdy nie odzyskała swej wcześniejszej siły i świetności.

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

W czasie wojny obronnej Polski 1939 oblężona Warszawa stawiała przez 3 tygodnie opór Niemcom. Warszawa była od pierwszego dnia wojny jednym z głównych celów uderzeń niemieckiego lotnictwa. Czynną OPL miasta stanowiła brygada pościgowa (54 samoloty myśl. P-7 i P-11; dowódca płk pilot S. Pawlikowski)...

Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

PSZ miały się składać z wojsk lądowych, morskich i powietrznych. Siły powietrzne w liczbie 14 dywizjonów wraz z ośrodkami szkoleniowymi liczyły ok.

Poruszanie się zwierząt

Ruch jest jedną z głównych cech charakteryzujących organizmy zwierzęce: jeśli zwierzę się rusza to znaczy, że żyje, Ruch niektórych zwierząt ogranicza się do wykony­wania minimalnych skurczów, inne zaś wykształciły mechanizmy ruchu, dzięki którym mogą przemieszczać się niezwykle szybko i...

Intaegracja militarna w UE.

Do roku 1998 drugą formacją brytyjskich wojsk posiadającą zdolność rażenia poci-skami nuklearnymi było brytyjskie RAF czyli siły powietrzne Wielkiej Brytanii (Royal Air Force).

System wyborczy i prtie polityczne Republiki Węgierskiej

Węgierski system wyborczy Na podstawie ustawy nr XXXIV/1989 system wyborczy Węgier jest systemem mieszanym - łączącym elementy proporcjonalne i większościowe. Jednoizbowy parlament Zgromadzenie Narodowe Republiki Węgierskiej liczące 386 posłów. 152 mandaty rozdzielane są systemem proporcjonalnym z użyciem systemu Hagenbacha-Bischoffa na podstawie wyników głosowania na: - regionalne listy wyborcze w 20 okręgach (19 komitatów (żupach)+stolica), - ogólnokrajowe listy ...

Rehabilitacja kompleksowa w Reumatoidalnym Zapaleniu Stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów, w skrócie RZS. Potocznie chorobę tę nazywa się artretyzmem lub gośćcem przewlekłym postępującym. Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą systemu immunologicznego, który "przez pomyłkę” zamiast bronić organizm przed zagrażającymi czynnikami z zewnątrz, zwraca się przeciwko własnym tkankom. Jest to więc choroba autoagresyjna, autoimmunologiczna. Reumatoidalne zapalenie stawów, jest przewlekłą chorobą całego organizmu, z okresami ...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

 

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

 

Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i politycznych. Z perspektywy losów Polski okres ten był szczególny, wymagający wyjątkowego...

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Władza – zaszczyt, zobowiązanie, siła niszcząca. Do jakich refleksji na ten temat skłania cię literatura i film?

Każdy człowiek stawia sobie jakieś cele w życiu, do czegoś dąży, pragnie coś osiągnąć, do czegoś dojść. Często wśród tych pożądań znajduje się władza i związane z nią...

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

BUNT I OFIARA – KONIECZNOŚĆ, PRZEJAW SZALEŃSTWA, ŚWIADECTWO WRAŻLIWOŚCI...MÓJ SĄD O BOHATERACH ROMANTYCZNYCH I ICH SPADKOBIERCACH.

 

W psychice ludzkiej zakodowane jest dążenie do prawdy, dobra i piękna. Często ten ideał jestnieosiągalny, możemy jedynie „dotykać” poszczególnych wartości...

AIRCOBRA P-39, Bell - samolot

Pierw­sze samoloty zostały zamówione przez francuskie siły powietrzne, ale te nie odebrały ich z powo­du klęski Francji i zakłady do­starczyły myśliwce Brytyjczykom.