Wartościowanie

Czytaj Dalej

Przechodzenie z wartościowania na płace

Kodeks pracy pozostawia przedsiębiorstwom swobodę co do kształtowania systemu płac, utrzymuje jednak w mocy zasadę bezpośredniego związku płacy z pracą. Artykuł 18c KP mówi o dyskryminacji płacowej, która ma miejsce również wtedy, gdy pracodawca nie jest w stanie uzasadnić powiązania pomiędzy...

Wartościowanie jakości

Charakterystyka

Wartościowanie jakości początkowo było metodą oceny jakości produktów, jednak można ją zastosować jako metodę rozwiązywania problemów decyzyjnych.

Z samej definicji jakości można wyprowadzić prosty wskaźnik będący ilorazem zestawu parametrów oraz wymagań lub idąc nieco...

Wartościowanie kapitału intelektualnego

Charakterystyka

Jest to pewna grupa narzędzi pozwalająca na księgowe ujęcie i pomiar wielkości posiadanych zasobów kapitału intelektualnego.

W szczególności są one wykorzystywane podczas procesu wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa w przypadku różnego rodzaju fuzji i przejęć.

W zakresie...

Wartościowanie pracy

Podział pracy oraz związane z tym znaczne zróżnicowanie trudności wykonywanych przez pracowników zadań spowodowały, że konieczne stało się określenie wartości pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach. Działanie to służy nie tylko określeniu wysokości płac pracowników, ale także...

Historyczno-kultuiowe i społeczne uwarunkowania opieki, edukacji, rehabilitacji: wartościowania życia osób niepełnosprawnych

W historycznej ewolucji myślenia o rozwoju, opiece i edukacji społecznej osób niepełnosprawnych widoczne są różnorodne przejawy transformacji postaw społecznych wobec tych jednostek. Postawy te ewoluowały w następujących kierunkach:

od dzieciobójstwa, przymusu i zniewolenia do grupowego...