Wartości autoteliczne

Wartość autoteliczna – wartość sama w sobie, naczelna, centralna, zajmujące najważniejsze miejsce w hierarchii wartości. Realizacja tych wartości jest dobrem samym w sobie. Wartości autotelicznej nie ocenia się z punktu widzenia prakseologii, ponieważ jest ona już wartością z powodu swego istnienia. Podwyższanie samooceny daje satysfakcję autoteliczną, sprawia nam przyjemność gdy inni nas...

Czytaj Dalej

Środki trwałe i metody ich amortyzacji

1. Pojecie środków trwałych i ich klasyfikacja. Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi zasoby jednostki spełniające równocześnie trzy następujące warunki: - przewidywany okres ich ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, - są kompletne i zdatne do użytku, - przeznaczone są na potrzeby jednostki. Zalicz się do nich w szczególności: a) nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, a także ...

Wartości niematerialne i prawne

Charakterystyka

Wartości niematerialne i prawne są to zakupione przez dana jednostkę prawa majątkowe przeznaczone do wykorzystania zgodnie z potrzebami danej jednostki, których okres użytkowania będzie dłuższy niż 12 miesięcy. Ponieważ zaliczane są one do aktywów trwałych to w sprawozdaniu finansowym...

AMORTYZACJA

Rozumiana jest przede wszystkim jako proces stopniowego odtwarzania wartości obiektów majątku trwałego. Zużywanie się tych obiektów następuje zarówno w aspekcie fizycznym, jak i ekonomicznym. W pierwszym przypadku dotyczy ono zużywania realnej substancji, z której wykonano określone części danego obiektu;...

Metoda aktualnej wartości netto (NPV)

Do obliczenia zaktualizowanej wartości przyszłych wpływów i wydatków służy dyskonto. Jest ono odwrotnością procentu składanego (1 + r)n, służącego do obliczenia wartości przyszłej (S) po n latach zainwestowanego kapitału (P). Dyskontowanie polega na mnożeniu wartości pieniężnej (S) przez czynnik...

Określenie wartości i sposoby ich istnienia - Sposoby istnienia wartości

W rozumieniu wartości — także na użytek teorii wychowania — może dopomóc uświadomienie sobie różnych sposobów ich istnie­nia. Na ten temat mówi się w dwóch przeciwstawnych teoriach war­tości: obiektywistycznej i subiektywistycznej (por. J. Mariański, 1989, s. 163-168).

Zgodnie z założeniami teorii...

Wartość informacji

Charakterystyka

Potrzeba pomiaru wartości informacji wynika z następujących jej własności:

informacja jest jednym z czynników wytwórczych T Dziuba, 2007, s.19-23, informacja jest nabywana za określony mierzalny koszt, który może być znaczny, dostępne są substytuty do każdej specyficznej cząstki...

Zarządzanie przez wartości

Charakterystyka

Model zarządzania przez wartości (ang. Managing by Values - MBV) tworzy ramę dla współczesnych liderów i menedżerów. MBV jest ważny w procesie zarządzania organizacjami w złożonym środowisku. Zagadnienie wartości dawniej uznawane za "zbyt miękkie", by mogło być włączone w poważne...

Paradygmat etyki biznesu w polskich przedsiębiorstwach

Uwagi wstępne Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku zaznaczyły się poszukiwaniem nowego paradygmatu zarządzania przedsiębiorstwami. Poszukiwania szły w kierunku zasad etycznej odpowiedzialności życia gospodarczego. Powstał więc paradygmat etycznego zarządzania przedsiębiorstwem. Globalne przedsiębiorstwa uznały go za podstawę nowoczesnego zarządzania biznesem. Polskie przedsiębiorstwa w okresie transformacji gospodarczej niestety marginalnie traktują etyczny wymiar ...

Wartości nadające sens ludzkiemu życiu

Wartości to dobra, które stanowią cel ludzkich działań, którym człowiek służy, których respektowanie decyduje o tym, że postępowanie człowieka jest dobre. Takimi wartościami są np. : dobro, prawda, rodzina, miłość, sprawiedliwość, wolność. Wartości te dotyczą wszystkich ludzi niezależnie od wyznawanej religii. Wartości są przedmiotami najgłębszych dążeń i pragnień, dzięki którym realizuje się ludzka egzystencja, określają one styl jego funkcjonowania,

Socjologia ekonomiczna

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA I WYKŁAD 25.IX.2004r. Egzamin – ustny Literatura: 1. J. Bogdanienko „Innowacyjność przedsiębiorstw” UMK Toruń 2004 2. Goodman „Wstęp do socjologii” ZYSK i sp. Poznań 1997 3. Piotrkowski, Koźmiński „Zarządzanie. Teoria. Praktyka” 4. J. Tuner „Socjologia” ZYSK i sp. Poznań 1998 5. H. Januszek i J. Sikora „Socjologia pracy” AE Poznań 2000 6. E Mastyk – Musiał „Społeczeństwo i organizacje. Socjol. Organ. I ...

Wykłady z zarzadzanie jakoscia usług turystycznych

MARKETING – proces społeczna y zarządczy, dzięki któremu jednostki i grupy uzyskują to, czego potrzebują i pragną przez tworzenie oraz wzajemną wymianę produktów i wartości. Punktem wyjścia wszelkich działań i weryfikatorem działalności podmiotów gospodarczych są potrzeby i wymagania ostatecznych odbiorców oraz pobudzenie intencji zakupów konsumentów. MARKETING OBEJMUJE – produkt i jego wycenę, promocję i dystrybucję idei dóbr lub usług w celu stworzenia ...

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Możliwe do określenia niepieniężne składniki aktywów, niemające postaci fizycznej, posiadane przez jednostkę w celu wykorzystania do produkcji dóbr, świadczenia usług lub oddania do używania osobom trzecim. Do w.n.p. zalicza się możliwe do identyfikacji aktywa w przypadku, gdy istnieje...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

  „Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

„Człowiek nie urodził się sobie". Jakie wartości proponują czytelnikowi twórcy literatury średniowiecza i renesansu?

 

Średniowiecze i renesans to sąsiadujące ze sobą, ale bardzo różne epoki. Pierwsza z nich trwała bardzo długo - od V do XV w., renesans przypada na koniec wieku XV, cały XVI i...

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

Praca jako najważniejsza wartość człowieka.

 

Człowiek jest istotą twórczą i nie potrafi być biernym obserwatorem otaczającego świata. Aktywność jest bowiem nieodzownym warunkiem zaspokojenia potrzeb, chcemy być czynnymi emocjonalnie, fizycznie i umysłowo. Każdy z nas jest świadomy, że dla...

Trwałe wartości epoki staropollskiej (co dzisiaj przetrwało a co straciło aktualność).

Żyjemy w okresie w fermentującym ciągłymi zmianami. W przerażająco szybkim tempie przegrupowują się, odwracają i ustawiają na nowo w innym porządku wobec rzeczywistości wszystkie niemal rzeczy i sprawy, z którymi jesteśmy związani. Przerażeni tą nieustanną zmiennością, nie przygotowani na nią...

“Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok”

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku , a...

PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN

 

To podatek:

Bezpośredni;

Majątkowy;

O charakterze osobistym (wiążą się z tym określone rozwiązania właściwe tylko dla tego podatku tzn. grupy podatkowe);

Przy którym nie da się ustalić czasu, w którym on się zamyka.

Ustawodawca obciąża tym podatkiem, co do zasady...

Wizja człowieka i świata w epoce średniowiecza

 

Wzorce ascety - podobieństwo:

zarówno dla św. Aleksego jak i dla św. Franciszka podstawą systemu wartości była żarliwa wiara

obaj dążyli do naśladowania Chrystusa choć każdy z nich inaczej to naśladownictwo rozumiał

obaj porzucili swe rodzinne domy, zrezygnowali z dostatku, aby...