Walentynowo (województwo kujawsko-pomorskie)

Walentynowo (województwo kujawsko-pomorskie)

Walentynowo – wieś w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie inowrocławskim, w gminie Dąbrowa Biskupia. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa bydgoskiego. Zobacz też: Walentynowo, Walentynów

Czytaj Dalej

Województwo Kujawsko- Pomorskie

Województwo Kujawsko- Pomorskie Region ten zajmuje powierzchnie 17,9 tyś km2 i liczy 2,1 mln mieszkańców. Swym zasięgiem obejmuje fragmenty Pojezierzy Pomorskich- Południowo-pomorskie, Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Pojezierzy Wielkopolskich- Wielkopolsko-Kujawskie, pradolinę Toruńsko- Eberswaldzką oraz Dolinę Dolnej Wisły. Część regionu jest dobrze uprzemysłowiona. Przez ten region przebiega zasadnicza część Szlaku Piastowskiego. Istnieją tutaj 2 sztuczne zbiorniki wodne: ...

Województwo kujawsko pomorskie

Województwo Kujawsko-pomorskie położone jest w środkowo-północnej części Polski na obszarze Pojezierza Południowobałtyckiego, które Dolina Dolnej Wisły i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka dzieli na: Pojezierze Poludniowopomorskie, Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie oraz Pojezierze Wielkopolskie. Województwo to zamieszkuje 2067,8 tyś. osób w tym 998,6 tyś. mężczyzn i 1069,2 tyś. kobiet. W miastach mieszka 1275,6 tyś. osób, a na wsi 792,2 tyś osób. Wskaźnik ...

Województwo Zachodnio-Pomorskie

Województwo Zachodnio-Pomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski. Graniczy z Niemcami oraz z województwami: pomorskim, wielkopolskim i lubuskim. Powierzchnia wynosi 22902 km2 (7,3% powierzchni kraju) a liczba mieszkańców - 1730 tys. (4,5% ludności Polski). Dzieli się ono na 17 powiatów, 3 miasta są na prawach powiatu oraz 114 gmin. Na terenie województwa znajduje się 61 miast. Stolicą - ośrodek administracyjny województwa jest Szczecin. Główne miasta ...

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Powierzchnia 17 970 km2, 2,1 mln. mieszkańców. Siedzibą wojewody jest Bydgoszcz, a sejmiku województwa — Toruń. Województwo kujawsko-pomorskie znajduje się w równoleżnikowym pasie przejściowym między pa­górkami pojezierzy nadbałtyckich, a nizinami środkowoeuropejskiej Krainy Wielkich Dolin. Dzieli je...

Najwyższa Izba Kontroli - zakres działania

 

Zadania i zakres działania

Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności.]

Najwyższa Izba Kontroli:

- kontroluje działalność: *organów administracji rządowej...

POJĘCIE WOJEWÓDZTWA

Województwo jest jednostką samorządu terytorialnego, przewidzianą w art. 164 Konstytucji, zgodnie z którym ustawa określa inne niż gmina jednostki samorządu regionalnego lub lokalnego.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi w art. 1, że województwo oznacza:...

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE - Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi oraz pozaoświatowymi: Współpraca z zagranicą

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że w okresie sprawozdawczym specjaliści poradni, w znacznie szerszym zakresie, nawiązali współpracę z zagranicznymi partnerami, współuczestnicząc w różnych międzynarodowych programach, projektach oraz konferencjach. Próby te zostały potraktowane w sprawozdaniach...

Podział terytorialny (obowiązująca regulacja)

Z dn. 01.01.1999r. wprowadzono zasadniczy trójstopniowy podział terytorialny z mocy ustawy z 24 lipca 1198r.

Jednostkami zasadniczego podziału terytorialnego są: gminy, powiaty, województwa. Ustawa utworzyła 16, ustalając ich siedziby wojewodów i sejmików województwa. W dwóch województwach siedziba wojewodów...

Bezrobocie

Problematyka bezrobocia i zatrudnienia od dawna przyciąga uwagę teoretyków i polityków gospodarczych. w okresie kryzyzsu lat trzydziestych naszego stulecia w wielu rozwiniętych krajach kapitalistycznych bezrobocie przekroczyło 25% ogólnych zasobów siły roboczej, a w niektórych grupach siły roboczej było ono jeszcze wyższe. Stało się jasne, że zjawisko to jest poważnym problemem społecznym i ekonomicznym, o wielu negatywnych konsekwencjach dla gospodarki jako całości siły ...

Powoływanie senatora

Spis treści: 1.Zasady ogólne. 2.Zgłaszanie kandydatów na senatorów. 3. Okręgi wyborcze. 4.Kampania wyborcza. 5.Wybór senatora- ustalenie wyników. 6.Niepołączalność mandatu. 7.Wygaśnięcie mandatu senatora 1. Zasady ogólne. Pierwsze wybory do Senatu III Rzeczypospolitej odbyły się 4 czerwca 1989 r., drugie miały miejsce 27 października 1991 r., trzecie - 19 września 1993 r., czwarte - 21 września 1997 r., a ostatnie - 23 września 2001 r. Kolejność wyborów ...

Jak zrobić stowarzyszenie

Stowarzyszenie ?organizacja społeczna(zrzeszenie) powoływana przez grupę osób mających wspólne cele lub zainteresowania. W Polsce do stowarzyszeń nie zalicza się partii politycznych, komitetów wyborczych związków wyznaniowych i branżowych organizacji zawodowych (związków zawodowych), takich jak np. cechy rzemieślnicze Stowarzyszenie należy zarejestrować w krajowym rejestrze sadowym Krajowy rejestr sadowy mieści się w Toruniu na ul. Młodzieżowej 31 Nazwa: FENIKS Nasze ...

Wymień i uzasadnij, jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury, które składają się na centrum kultury polskiej.Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana przez instytuty kulturalno – oświatowe i artystyczne a także organizacje spo

Ad1. Niezmienną część kultury Polskiej stanowi jej centrum, czyli jądro, którego nie można zmienić, np: jeżeli zburzyłoby się Wawel to zmieniłaby się struktura jądra, czyli struktura kultury. Każde społeczeństwo posiada takie centrum kultury także społeczeństwo Polskie. Centrum kultury określa specyfikę danego społeczeństwa, stanowi podstawę jego integracji, trwania i rozwoju. Wyznacza swoiste widzenie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości ...

Przykładowa analiza metodologiczna do ankiety tudzież kwestionariusza

Niniejsze badanie ma na celu sprawdzenie sytuacji osób bezrobotnych na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. W kwestionariuszu tym chcieli byśmy się dowiedzieć jaki wpływ ma poziom wykształcenia na sytuację bezrobotnych. Naszym zdaniem osoby im dłużej pozostają bez pracy tym trudniej jest się im pozbyć statusu bezrobotnego. Znamy wiele przypadków, kiedy ludzie pozostający przez dłuższy okres na bezrobociu mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracy. Wpadają w ...

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej. Kultura (z łac. cultura mentis = "uprawa ziemi") to termin wieloznaczny, interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Kultura najczęściej rozumiana jest jako całokształt ...

Urządzenie turystyczne i rekreacyjne

Urządzenia turystyczne i rekreacyjne, ich stan i rola w rozwoju turystyki aktywnego wypoczynku i rekreacji Urządzenia turystyczne i rekreacyjne to urządzenia i instytucje służące celom: usługowym, rozrywkowym, kulturowym, handlowym, sportowym, które są wykorzystywane dla potrzeb turystów, co może stwarzać dodatkowe walory turystyczne, lub też umożliwiające korzystanie z walorów podstawowych. Urządzenia te można podzielić na: · urządzenia turystyczne; · urządzenia ...

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Województwo położone w północno-wschodniej części Polski. Graniczy z Rosją oraz z województwami: pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i podlaskim. Powierzchnia - 24203 km2 (7,7% powierzchni kraju). Liczba mieszkańców - 1460 tys. (3,8% ludności Polski). Dzieli się na 17 powiatów, 2 miasta na prawach powiatu oraz 116 gmin. Na terenie województwa znajduje się 47 miast. Stolicą - ośrodkiem administracyjnym województwa jest Olsztyn. Nazywają tę ziemię Krainą Tysiąca ...

Brodnicki Park Krajobrazoowy.

Brodnicki Park Krajobrazowy utworzony został na mocy uchwały WRN w Toruniu w 1985 roku, jako pierwszy park krajobrazowy w ówczesnym województwie toruńskim, a dwudziesty piąty w Polsce. Celem utworzenia parku jest ochrona walorów przyrodniczych, a także wartości historycznych i kulturowych danego obszaru z jednoczesnym racjonalnym, ekologicznym gospodarowaniem zasobami, a także upowszechnianiem niezwykłego bogactwa przyrody tego terenu. Brodnicki Park Krajobrazowy położony ...

Zielone Płuca Polski

Wydzielony obszar wpłn.-wsch. Polsce powstały w wyniku podpisaniaporozumienia 13 maja 1988 r. w Białowieżyw sprawie kompleksowej ochrony irozwoju tego regionu. Ob. Z.P.P. obejmująpow. 60 751 km2, czyli 19,4% pow. krajuna terenie województw: Kujawsko-Pomorskiego(963km2), Mazowieckiego (14 810 km2),Podlaskiego...

Media w PRL

 

LIPIEC 1944 – LUTY 1945:

MOSKWA – przygotowywania strategii propagandowo – informacyjnej;

- marzec 1944 – pierwsze dyskusje na posiedzeniach ZPP (Związek Patriotów Polskich)

- spór o tytuł dziennika i tekst ODZWE MANIFESTU (Wanda Wasilewska przewodnicząca ZPP);

- J. Borejsza przejmuje inicjatywę przy...

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POLSCE W LATACH 1989-2001

 

 

 

W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w 1990 roku doprowadziła do drastycznych zmian na rynku pracy. Istniejący w gospodarce centralnie planowanej rynek pracy...