Wacława

Czytaj Dalej

Rozbicie dzielnicowe - Królewskie rządy Wacława II i ich upadek

Królewskie rzay Wacława II opierały się na jego znacznej sile militarnej i namiestniczych urzędach stanowych. Wacławowi przypisywano wytępienie rabusiów. W konflikt z Wacławem popadli: książęta kujawscy, dobrzyński, a prawdopodobnie również Bolko płocki. Książę kujawski Leszek, który szukał...

WACŁAWA DZIEJE. Poema, filoz. poemat dram. S. Garczyńskiego

WACŁAWA DZIEJE. Poema, filoz. poemat dram. S. Garczyńskiego, powst. w Dreźnie 1832 (jako realizacja zamysłu powziętego w Rzymie 1830), dedykowany Mickiewiczowi, wyd. w t.1  Poezji, Paryż 1833, wyd. os. tamże 1867 (z fragm. wykładu Mickiewicza jako przedmową); red. I, pt. Apostata, czyli Wacława życie...

Zasada poetyckiego konceptu w 'Smutnych zabawach' Wacława Potockiego

Smutne zabawy wydają się być cyklem prawie zupełnie zapomnianym przez badaczy literatury staropolskiej. O ich istnieniu wspominają tylko bardziej szczegółowe biogramy Potockiego, niewiele więcej mówią o nich autorzy dzieł historycznoliterackich z zakresu tej epoki. Jan Malicki w Pisał się z Potoka pisze jedynie, że Smutne zabawy powstały jako część większej grupy utworów (obok Pieśni albo trenów i Periodów) stworzonych po niespodziewanej śmierci dwojga dzieci poety,

GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

Za treść tego utworu autor przyjął wojnę ze szczególnym uwzględnieniem jednej bitwy pod Chocimiem. Potocki powraca do konkretnych wydarzeń. Jest to upoetyzowana kronika tej wojny. Została napisana na podstawie jednego z pamiętników jednego z dowódców. Jest to poemat rycerski. Charakterystycznym elementem...

Stosunek Wacława Potockiego do Polski i Polaków na podstawie wybranych utworów poety.

 

Wacław Potocki pochodził z rodziny ariańskiej. Nie chcąc opuszczać kraju po uchwale o wygnaniu arian z Polski, przeszedł na katolicyzm. Pozostawił po sobie liczne utwory, z których żadnego nie wydał drukiem. Pisał językiem niewyszukanym, ale obrazowym i żywym. Znał dobrze język ojczysty i umiał...

Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

Wacław Potocki jest jednym z przedstawicieli literatury barokowej w Polsce. Był z wyznania arianinem, lecz po wydaniu edyktu królewskiego przeciw braciom polskim, przeszedł na katolicyzm, choć w duchu pozostał wierny ideologii ariańskiej. Szlachta katolicka szykanowała poetę, a i los nie szczędził mu...