Wacław Potocki

Wacław Potocki

Czytaj Dalej

Wacław Potocki - "Wiersze" - streszczenie

" - pisząc epos rycerski (heroiczny), Potocki powrócił do wydarzeń sprzed 50 lat. Wacław Potocki deprecjonuje wroga, który jest dla niego niczym (poganie).

Wacław Potocki (1625-1696)

Druga romania ukazała się w rok po śmierci Potockiego: Argenida, którą Jan Barclaius po łacinie napisał, Wacław Potocki, podczaszy krakowski, polskim wierszem przetłumaczył, czyniąc zadosyć żą­daniu wielu czytelników, do druku podana (1697).

Wacław Potocki - Zbiory wierszy (Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg...,Ogród, ale nie plewiony...)

- Trzeba naprzód  zapłacić temu, kto zadzwoni, - ziemię kupić na grób, choć ksiądz nic nie ma do niej: - drożej, jeśli w kościele abo przy ołtarzu, - taniej, jeśli pod niebem będzie na cmentarzu> W ogóle Potocki w myśl swej zasady; ^Podobnoć na się księży ichmości obrażę, - ale więcej ojczyzny niż ich łaskę ważę» - nie oszczędzał ducho­wieństwa, wyrzucając mu niemoralne życie, ciemnotę, a nade wszystko ...

Wacław Potocki - Wojna chocimska

Wpraw­dzie i w Wojnie domowej Twardowskiego są Własne uczucia i poglądy autora - ale Potocki umiał je wypowiedzieć bez porównania silniej i piękniej; Wojna domowa Twardowskiego jest przede wszystkim rymowaną opowieścią o wypadkach dziejowych - Wojna chocimska to przede wszystkim pobudka rycerska; Twardowski; (w Nadobnej Paskwalinie) upatruje odrodzenie moralne narodu w życiu ascetycz­nym - Potocki w życiu rycerskim.

Wacław Potocki (1621-1696)

Wacław Potocki pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Potocki piętnuje w swojej twórczości wady narodowe.

Wacław Potocki i arianie

 Wacław Potocki (1621-1696) pochodził ze średniozamożnej szlachty, wykształcenie zdobył przy zborze ariańskim w Raciborzu. Potocki piętnuje w swojej twórczości wady narodowe.

WACŁAW POTOCKI - KRYTYKA STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I PATRIOTYZM POETY

Potocki wyznawał religię ariańską. W wierszu "Kto mocniejszy ten lepszy" Potocki porusza problem nietolerancji religijnej. Wyrzucenie arian Potocki uważa za bezprawie.

POTOCKI WACŁAW

POTOCKI WACŁAW, ur.

Wacław Potocki (1621 — 1696)

Jako epik istnieje Potocki w obrębie mało dziś znanego i niesłusznie zapomnianego nurtu poezji barokowej, którego najwybitniejszym osiągnięciem jest dokonany przez Piotra Kochanowskiego (1566—1620) przekład Jerozolimy wyzwolonej T.

STACHIEWICZ WACŁAW TEOFIL (1894-1973) - generał

Żołnierz Legionów Polskich, wcie­lony do armii austriackiej, zdezerte­rował na rozkaz komendanta POW płk. Edwarda *Śmigłego-Rydza. Służbę w Wojsku Polskim rozpo­czął w listopadzie 1918 r.

W latach 1921-23 studiował w Ecole Superieure de Guerre w Paryżu. Od sierpnia 1935 r. szef Sztabu Głów­nego...

TEMATYKA I KOMIZM DROBNYCH UTWORÓW POTOCKIEGO

    „Moralia” Jest to zbiór zawierający kilkaset utworów rozpoczynających się od jakiegoś przysłowia polskiego lub łacińskiego w tłumaczeniu lub przeróbce dokonanej przez Potockiego.

GENEZA „WOJNY CHOCIMSKIEJ” WACŁAWA POTOCKIEGO

Potocki powraca do konkretnych wydarzeń.

PATRIOTYZM W. POTOCKIEGO I JEGO OCENA WSPÓŁCZESNYCH

Potocki wymienia najważniejsze przyjemności do których dąży społeczeństwo.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

Potocki odwoływał się też do moralnej odpowiedzialności szlachty za lud, za nędzę chłopską o czym pisał w jednej z fraszek : „Ja warcaby albo gram karty na pokoju, A chłopek na mnie robi do trzeciego znoju, Robi z dziećmi i żoną przymierając z głodu, Robi od wschodu słońca aż do zachodu / Robi zbity”.

Dwa oblicza polskiego sarmatyzmu w Pamiętnikach J. Ch. Paska i utworach W. Potockiego

Potocki nie tylko wiódł żywot ziemianina, ale podjął służbę żołnierską (służył w oddziałach hetmana Mikołaja Potockiego na Ukrainie).

Oblicza sarmatyzmu (Potocki - pozytywny, Pasek - negatywny)

Potocki ostrzega, że państwo schyla się ku upadkowi. Potocki uważał, że potrzebne jest dzieło mówiące o dawnych sukcesach i potędze.

Czym rózni sie barok szlachecki Potockiego od baroku sarmackiego Paska i baroku dworskiego Morsztyna?

Waclaw Potocki (1621-1696) pochodzil ze sredniozamoznej szlachty, wyksztalcenie zdobyl przy zborze arianskim w Raciborzu. Potocki pietnuje w swojej twórczosci wady narodowe.

Stosunek Wacława Potockiego do Polski i Polaków na podstawie wybranych utworów poety.

Potocki zarzucił tutaj szlachcie brak subordynacji, samowolę i opieszałość w walce z wrogiem ojczyzny.

Poezja Potockiego jest wyrazem troski o naprawę RP

-> Potocki powraca do konkretnych wydarzeń.  Potocki  w utworze tym poruszył tematy związane z tolerancyjnością religijną.

Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego

Wacław Potocki to wielki Polak i patriota. Bardzo przejmujący jest wiersz "Czuj, stary pies szczeka", w którym Potocki porównuje ojczyznę do gospodarstwa.