WIEM (encyklopedia)

Czytaj Dalej

Co każdy student powinien wiedzieć ?

według nazwisk autorów, tytułów, nazw wydawnictw), rzeczowy – książki podzielone są według haseł, związanych z danymi zagadnieniami czy dziedzinami wiedzy, pod jednym hasłem może znajdować się wiele różnych pozycji, topograficzny – dostępne pozycje uszeregowane są zgodnie z ułożeniem na półkach (w zbiorze podręcznym) lub zgodnie z porządkiem ich magazynowania.

Wiedza w ujęciu Sokratesa - Sokrates (469-399 p.n.e.)

Stosował dwie metody: elenktyczną, polegającą na zbijaniu w dyskusji tez przeciwnika poprzez doprowadzanie jego wywodów do absurdu, i majeutyczną (jak twierdził, odziedziczył ją po matce, która była położną) - uważał, że sam niczego nie wie, ale dyskutując pozwala, aby w rozmówcy "narodziła się" wiedza, co jest możliwe, ponieważ każdy człowiek ma w swym umyśle wiedzę wrodzoną (natywizm,

Wiedza / umiejętności determinantą płacy

Ważne jest rozróżnienie pomiędzy wynagradzaniem pracowników za posiadaną wiedzę/ umiejętności w systemach wiążących bezpośrednio płacę z kwalifikacjami, a uwzględnieniem wiedzy/ umiejętności jako kryterium wartościowania w systemach płacowych opartych na wartościowaniu.

Poezja futurystyczna - „One jeszcze nie wiedzą”, Jasieński już wie

A więk-szość jeszcze nie wie, na przykład panienki „jeszcze nie wiedzą” i „jeszcze nie wierzą”, dlanich futuryzm to „niewiadoma i X”. Wiecujące panienki „jeszcze nie wiedzą,że gdy nastał Jasieński / Bezpowrotnie umarli i Tetmajer i Staff”.

Poezja filozoficzna - Widzieć i wiedzieć

Gdystwierdzamy, że „każdy to widzi”, mamy na myśli, że – „każdy to wie”. Wie, co o nim wiedzą brzozy.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Funkcje teorii

Wiedza ujęta w formę teorii powinna skutecznie zaspokajać ludzkie potrzeby poznawcze (dostarczać odpowiedzi, czynić świat zrozumiałym). ”)  przekonanie, iż wiedza teoretyczna jest wiedzą wyjaśniającą (np.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Funkcja wyjaśniająca teorii

To, co decyduje o uznaniu zasad wyjaśniania za naukowe, wiąże się z akceptacją określonych wartości, których realizacji oczekuje się od osiągniętej teoretycznej wiedzy naukowej (rozstrzygnięcie, czy przedmiotem będą zjawiska obserwowalne, czy nieobserwowalne; czy znane ma wyjaśniać nieznane, czy odwrotnie; czy wyjaśnienie ma być technicznie operacyjne, tj.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Własności logiczne wyjaśnienia

Gdy uznamy następnik implikacji za zdanie prawdziwe, to może się zdarzyć, że dobierzemy taki poprzednik, który jest fałszywy, dlatego rozumowanie redukcyjne może prowadzić do wyjaśnienia nieprawdziwego, ale możliwego do zaakceptowania, ponieważ przystaje do naszej wiedzy i się spełnia.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie nomologiczne w naukach politycznych

W badaniach nad dziejami politycznymi czy kultury, generalizacje historyczne tworzą warstwę teoretyczną naszej wiedzy i składają się na „obraz” określonej całości społ.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Własności ontologiczne wyjaśniania przez prawa

To dopiero nasza wiedza określa, jakie składniki świata należy w jej świetle wyjaśniać. Istnieje możliwość wskazania na wiele rodzajów odpowiedzi na pytanie „dlaczego”, gdyż pytanie to nie wyznacza żadnego schematu odpowiedzi, żadnego szczególnego rodzaju wyjaśnienia.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie kauzalne

- wiele wątpliwości wobec tak rozumianej przyczynowości: nie można traktować regularności następstw jako związków ontologicznych, gdyż niczego poza tą regularnością dostrzec nie możemy, to nasz teoretyczny domysł, ograniczony możliwością naszego poznania.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie teleologiczne (celowościowe)

Określa teraźniejszość przy znanej nam już przyszłości, podaje się cel wyjaśnianego zjawiska.

>

>

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie funkcjonalne

Uznawane często za odmianę wyjaśniania teleologicznego. Polega na wskazaniu, do czego to coś się nadaje, po co to jest, do czego służy, jaką pełni rolę. Tłumaczy zjawiska lub działania ich konsekwencjami . Jest ono często kwestionowane z powodu wątpliwej wartości poznawczej.

Funkcjonalizm –...

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Wyjaśnianie genetyczne

Często brak sformułowanego wyjaśnienia, albo co gorsza – to wyjaśnienie niesprawdzone, czasem należące do wiedzy potocznej, uważa się je za oczywiste, co sprawia, że ingerują niezauważalnie w rozumowanie badacza.

TEORIA JAKO WIEDZA WYJAŚNIAJĄCA - Własności epistemologiczne wyjaśniania przez prawa

Aby wykryć regularność, trzeba skorzystać z abstrakcji, trzeba ten ład „sfabrykować”, bo nie może się wyłonić z samej tylko gromadzonej wiedzy.

NAUKOWE TEORIE POLITYKI A PRAKTYKA POLITYCZNA – MIĘDZY PRAWDĄ A UŻYTECZNOŚCIĄ - Czy wiedza badacza polityki potrzebna jest politykowi?

Przewidywanie przyszłości jest bardzo pożądane – szczególnie w strategiach wojennych, grach dyplomatycznych, planowaniu politycznym, gospodarczym czy w ogóle społecznym. Jednak pytanie: „czy procesami zachodzącymi w społeczeństwie rządzi dowolność czy pewne prawa?” jest nierozstrzygnięte ostatecznie...

Wiedza potoczna a wiedza naukowa w psychologii osobowości

Wyróżnić tutaj trzy rodzaje wiedzy : -subiektywną- tworzy indywidualne teorie osobowości, dzięki czemu człowiek orientuje się w świecie. Istotne jest rozróżnienie tych rodzajów wiedzy.

Co wiesz na temat sporu uniwersalia w wiekach średnich i czego dotyczyły fazy rozwojowe?

Przyczyną tzw. sporu o uniwersalia stał się pogląd Platona zakładający, że tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość. Idee platońskie to pojęcia abstrakcyjne, niedostępne spostrzeżeniu zmysłowemu ani wyobrażeniu. Tylko poznanie rozumowe zaznajamia człowieka ze światem idei (aprioryzm...

Co wiesz o twórcy fenomenologii Edmundzie Husserlu?

osiągnięcie poznania o charakterze koniecznościowym) oraz wykorzystanie tradycji platońskiej, kartezjańskiej (filozofia powinna zaczynać dociekania od niepowątpiewalnego punktu wyjścia), transcendentalistycznej (poszukiwanie apriorycznych elementów w strukturze wiedzy), empirystycznej (filozofia winna być antyspekulatywnym, rzetelnym badaniem problemów, opartym na analizie danych uzyskanych w doświadczeniu) i antyscjentystycznej (istnieje poznanie swoiście ...

Gnoza jako tajemna wiedza Wschodu

     Serapis  był synkretycznym grecko-egipskim bogiem stworzonym ze względów politycznych przez Ptolemeusza I Sotera pod koniec IV wieku p.