Venture capital

Czytaj Dalej

GRUPY DAWCÓW VENTURE CAPITAL

 

Wyróżniamy 5 podstawowych źródeł Venture Capital (grup kapitałodawców):

 

I. PRYWATNI INWESTORZY (OSOBY PRYWATNE)

 

Finansowania innowacyjnych przedsiębiorstw za pomocą Venture Capital mogą podejmować się różne grupy prywatnych kapitałodawców. W ich przypadku dominującym motywem jest motyw zysku...

Czym jest Venture Capital

Venture Capital, określane często kapitałem ryzyka, stanowi zewnętrzne źródło finansowania przedsięwzięć innowacyjnych związanych z ponadprzeciętnym ryzykiem co do których przewidywany jest ponad przeciętny zysk. Finansowanie nie zweryfikowanych jeszcze na rynku pomysłów, po których spodziewać się...

SPOSOBY ZAKOŃCZENIA INWESTYCJI VENTURE CAPITAL

 

Dezinwestycja to naturalny element składowy procesu finansowania za pomocą Venture Capital.

Fundusze Venture Capital finansują szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, z zasady nie interesując się firmami o normalizujących się stopach zwrotu. Ograniczone czasowo zaangażowanie w przedsiębiorstwie...

Venture Capital

 

Venture Capital- to kapitał wysokiego ryzyka, instrument odnoszący się do finansowania przedsięwzięć obarczonych dużym ryzykiem.

 

Venture Capital jest to kapitał średnio i długoterminowy inwestowany w udziały i papiery wartościowe o charakterze własnościowym przedsiębiorstw nie notowanych na...

Venture capital

Charakterystyka

Inwestycje typu Venture Capital to inwestycje w dynamiczne podmioty na wczesnym stadium rozwoju poszukujące źródeł finansowania na dalszy rozwój. Podstawową przesłanką inwestycyjną jest tu potencjał wzrostu danego podmiotu w okresie najbliższych lat. Ponadto w przypadku inwestycji typu...

FUNKCJE KONTROLNE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

 

Faza opieki ze strony funduszu na przedsiębiorstwem udziałowym trwa przeciętnie 5-10 lat, uzależniona jest od tego, w jakiej fazie rozwoju przedsiębiorstwa został wniesiony Venture Capital i jak rozwija się przedsiębiorstwo.

Fundusz Venture Capital wykonuje w trakcie swojego zaangażowania...

STADIA INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

 

Analiza przedsiębiorstwa jako jednostki wytwarzającej określony wyrób wskazuje na występowanie w nim określonego cyklu rozwojowego. Cykl ten charakteryzuje istotne zmiany w zakresie stopnia dojrzałości technicznej i rynkowej wyrobu, ryzyka związanego z podjęciem i realizacją jego produkcji...

CZYNNOŚCI ZARZĄDCZE WYKONYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ INWESTUJĄCĄ VENTURE CAPITAL

 

Czynności zarządcze wykonywane przez spółkę inwestującą Venture Capital można przyporządkować trzem fazom:

fazie wstępnej, obejmującej okres przed wejściem przez fundusz z udziałami do przedsiębiorstwa

fazie zaangażowania kapitałowego

fazie...

DZAIAŁNOŚĆ DORADCZA FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

 

Działalność uruchamiana jest już na etapie negocjacji z właścicielami przedsiębiorstwa starającego się o pozyskanie finansowania. Zaangażowanie menedżerów w kształtowanie procesów realnych rozpoczyna się dopiero po objęciu udziałów przez fundusz Venture Capital.

Fundusz Venture Capital...

BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

 

 

Bezpośrednia inwestycja Venture Capital polega na zakupie udziałów w przedsiębiorstwie bezpośrednio przez samych inwestorów, bez udziału funduszy specjalizujących się w gromadzeniu kapitału i jego inwestowaniu na wspólny rachunek kapitałodawców. Inwestorami są w tym przypadku osoby prywatne bądź...

POŚREDNIE INWESTYCJE VENTURE CAPITAL

 

 

Typowe dla rozwiniętego i zorganizowanego rynku Venture Capital są inwestycje dokonywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji, są nimi fundusze Venture Capital.

W przypadku inwestycji zorientowanych na projekt kapitał zgromadzony przez instytucję pośredniczącą wnoszony jest do jednego, z...

SFERY INWESTOWANIA VENTURE CAPITAL

 

Wyroby pojawiające się na rynku można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

wyroby o charakterze naśladowczym

wyroby innowacyjne.

Wyroby naśladowcze:

mają swoich poprzedników na rynku

technologia ich wytwarzania jest już opanowana

wydatki na podjęcie produkcji szybko...

UPRAWNIENIA WŁADCZE FUNDUSZU VENTURE CAPITAL

 

Fundusz Venture Capital, nabywając udziały w przedsiębiorstwie, uzyskuje prawo do współdecydowania o jego majątku i działalności. Podstawowe uprawnienia funduszu to:

 

zatwierdzanie planów działalności przedsiębiorstwa oraz ich ewentualnych zmian wprowadzanych w trakcie...

RODZAJE FUNDUSZY VENTURE CAPITAL

 

Ze względu na cel działalności wyróżniamy następujące fundusze Venture Capital:

fundusze, których głównym celem jest osiągnięcie maksymalnego dochodu z zakupionych udziałów kapitałowych w drodze ich sprzedaży

fundusze, dla których dochód nie jest głównym bądź...

Joint – Venture

 

Joint – Venture wspólne przedsięwzięcia , powstały pod koniec XIX wieku , głownie przemysł wydobywczy. Jest to przedsięwzięcie dwóch lub więcej partnerów pochodzących z różnych krajów. Partnerzy ci są od siebie nie zależni pod względem ekonomicznym, prawnym i administracyjnym, ale współpracują w...

Strategia Joint venture albo alians.

 

Główne korzyści:

połączenie technologicznych czy marketingowych możliwości powinno dać efekt synergiczny;

podział ryzyka.

 

Główne wady:

możliwość konfliktów dotyczących wspólnej działalności;

niebezpieczeństwo spadku znaczenia (wartości) jednej...

WIELONARODOWE SPÓŁKI JOINT VENTURE

 

Łaczą przedsiębiorstwa pochidzące z różnych krajów. Wielonarodowe spółki joint venture są przawie zawsze tworzone przez przdsiębiorstwa partnerskie mające nierównoważne kompetencje i zasoby – jedno pochodzi z kraju roziwniętego, drugie z kraju będącego w drodze rozwoju.

Jeden z partnerów rozwinął...

Australia - STANY: Australijskie Terytorium Stołeczne - Australian Capital Territory

Dawniej Yass-Canberra.

Terytorium federalne Australii, wydzielone w 1911 roku z terytorium stanu Nowa Południowa Walia na stolicę Związku Australijskiego. W skład Australijskiego Terytorium Stołecznego wchodzi również terytorium Jervis Bay, jest to enklawa na południowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii...

Capital Punishment

Life is every person's most precious possession. It is a thing that almost no one is willing to give away. So what about those who take someone's life for profit, from envy, rage or any other negative emotion? One of our rules that we learn even in kindergarten is "an eye for an eye", it is even written in the Holy...

Are you in favour of capital punishment?

There is a national debate whether capital punishment be abolished in our country. From the ethical point of view capital punishment is inhumane. It is so because a judge, an executioner and all the other people directly or indirectly involved in bringing about a verdict often have doubts as to whether they did he...