Uzwojenie koszykowe

Uzwojenie koszykowe

Uzwojenie koszykowe lub cewka koszykowa – uzwojenie wykonane przez nawinięcie cewki tak, aby przewody w sąsiadujących warstwach przebiegały pod największym, jak najbardziej zbliżonym do 90 stopni kątem. Uzwojenie takie pozwala na uzyskanie małej pojemności pasożytniczej w porównaniu z innymi typami uzwojeń o takiej samej liczbie zwojów. Efektem ubocznym jest większa indukcja rozproszenia, z...

Czytaj Dalej

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki, bhp, układy trójfazowe

Jeżeli do uzwojenia pierwotnego doprowadzamy napięcie przemienne o wartości U1 to w uzwojeniu tym popłynie prąd I1 wywołując przemienny strumień magnetyczny, który zamykając się przez rdzeń transformatora indukuje w uzwojeniu wtórnym napięcie U2 proporcjonalne do liczby zwojów tego uzwojenia.

Podstawy elektroniki i elektrotechniki - silniki

Jeżeli do uzwojenia pierwotnego doprowadzamy napięcie przemienne o wartości U1 to w uzwojeniu tym popłynie prąd I1 wywołując przemienny strumień magnetyczny, który zamykając się przez rdzeń transformatora indukuje w uzwojeniu wtórnym napięcie U2 proporcjonalne do liczby zwojów tego uzwojenia.

Transformatory

Ze wzgledu na "scisle" sprzezenie miedzy uzwojeniami i fakt,, ze uzwojenie zajmuje mniej miejsca, ten typ transformatora posiada mniejsze wymiary niz porównywalny transformator dwuuzwojeniowy.

Transformatory

Uzwojenie niższego napięcia nazywa się uzwojeniem dolnym, a wszystkie wielkości odnoszące się do tego uzwojenia nazywa się dolnym i oznacza je ze wskaźnikiem d, np.

Cewka

Dla zmniejszenia pojemności uzwojenia buduje się cewki z uzwojeniami dzielonymi na sekcje lub nawijanymi krzyżowo.

Pomiary i badania eksploatacyjne maszyn wirujących

Dla silników I grupy oraz współpracujących z nimi maszyn elektrycznych: a) Rezystancja izolacji uzwojenia przy temperaturze 20C i wyższej, zmierzona po 60 sekundach od chwili rozpoczęcia pomiaru, jest nie mniejsza niż 1 MΩ na 1 kV napięcia znamionowego uzwojenia, b) Stosunek rezystancji izolacji uzwojenia silników o napięciu powyżej 1 kV zmierzonej po 60 sekundach od chwili rozpoczęcia pomiaru do rezystancji zmierzonej po 15 sekundach jest nie mniejszy od 1,3 ...

Induktor - zasada działania

K - wyłącznik E - źródło prądu stałego Zw - zwojnica o dwoch uzwojeniach P - przerywacz C - kondensator I - Iskiernik Po zamknieciu wylacznika przez uzwojenie zwojnicy plynie prad.

Induktor - maszyna indukcyjna

Jest to maszyna elektryczna (występująca najczęściej w postaci silnika elektrycznego) prądu przemiennego jedno lub trójfazowa, w której siła elek-tromotoryczna potrzebna jest do wytwarzania prądu, a zatem i momentu ob-rotowego wirnika, siła ta powstaje przez indukcję elektromagnetyczną wywo-łanej w wyniku przecinania uzwojenia wirnika przez linie wirującego pola ma-gnetycznego stojana.

Mierniki prądu stałego - Mierniki magnetoelektryczne

Jeżeli przez uzwojenie cewki płynie prąd stały I, doprowadzony przez sprężyny spiralne, w której pole magnetyczne ma stałą indukcję B, działa siła F zgodna ze wzorem F = B I l; l – głębokość zanurzenia boku cewki w polu magnetycznym.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

Pola magnetyczne uzwojenia i stojana oddziałują na siebie, powodując nieznaczny obrót wirnika. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Transformator i zasada jego działania

W uzwojeniu pierwotnym o 0 oporze wystepuje samoindukcja.

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA ELEKTROMAGNESU

Pole magnetyczne uzwojenia i stojana oddziałują na siebie, powodując nieznaczny obrót wirnika. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie .

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

Oznacza to, iż uzwojenia wzbudzenia silnika (stojan) oraz uzwojenia komutacyjne stojana i twornik silnika połączone są w jeden szereg. Chodzi o to, że uzwojenia stojana, wytwarzające stały strumień pola, są zasilane z tego samego źródła co uzwojenia twornika (wirnik).

Co to są cewki indukcyjne i transformatory?

Ono z kolei wyindukuje przemienne napięcie w drugim uzwojeniu, zwanym uzwojeniem wtórnym. Szczy­towe wartości napięcia w uzwojeniu wtórnym mo­gą być większe bądź mniejsze od tych w uzwojeniu pierwotnym - zależy to od stosunku ilości zwo­jów w obu uzwojeniach.

Historia powstania telefonu

Ten prąd prze­syłano kablem do odbiornika, czyli słuchawki, gdzie przechodził przez uzwojenie elektromagne­su.

Co to są pociągi jednoszynowe elektrodynamiczne?

Dzięki temu w uzwojeniach elektroma­gnesów może płynąć prąd o bardzo dużym natęże­niu bez prawie żadnych strat, gdyż opór uzwojeń w stanie nadprzewodzenia jest bardzo mały.

Silniki prądu stałego

z baterii) przepuścimy przez uzwojenie cewki opisanego powyżej silnika, to cewka stanie się elektromagnesem z biegunami przy swoich koń­cach.

Komutacja

W niektórych konstrukcjach stojanem zamiast magnesu stałego jest także elektromagnes, którego uzwojenie nazywa się uzwojeniem wzbudzającym.

Silniki prądu przemiennego

W znajdującym się w tym polu uzwojeniu wirnika zaczyna płynąć prąd elektryczny czyniąc z wirnika elektromagnes, który obraca się.

Silniki synchroniczne

Uzwojenie wzbudzające jest w nich ułożone po linii, a stojan otwarty od góry.