Uznam i Wolin

Uznam i Wolin

Czytaj Dalej

Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność.

W literaturze polskiej bunt można zastąpić takimi słowami jak: sprzeciw, protest, opór, niezgoda, pobudzenie. Termin ten oznacza zorganizowaną akcje protestacyjną wobec władzy; zbrojny spisek; rewolucję, przewrót. Bunt jest wpisany w naturę każdego człowieka. Dorastając buntujemy się przeciwko...

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy

  Ażeby dane zdarzenie można było uznać za wypadek przy pracy musi ono pociągnąć za sobą szkodę na osobie pracownika w postaci choroby, kalectwa lub śmierci.

Udowodnij, że "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego uznać można za realizację jego koncepcji "teatru ogromnego"

Stanisław Wyspiański był poetą, malarzem, dramaturgiem. W jednym ze swoich wierszy pisał o własnej wizji teatru: "Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie, ludzie je pełnią i cienie, ja jestem grze ich przytomny".

Dramaty Wyspiańskiego są "ogromne" zarówno treścią, jak i formą...

Uznanie międzynarodowe - Pojęcie i formy uznania

uznanie wyraźne (nawiązanie stosunków dyplomatycznych lub podpisanie umowy bilateralnej z państwem lub rządem uznanym) i dorozumiane; uznanie de facto i de iure – uznanie de facto traktowane jest jako niepełne i ograniczone, a więc warunkowe i odwoływalne (uznanie jeśli zostanie wypełniony sformułowany przezeń warunek); uznanie de iure jest bezwarunkowe i nieodwracalne obowiązek uznania – ...

Uznanie międzynarodowe - Uznanie państwa

Konsekwencje uznania państwa: - teoria konstytutywna – skutki prawne powstają dopiero z momentem uznania stanu faktycznego, nabycie podmiotowości zależy od uznania; teoria ta wynika z teorii pozytywistycznej i mówi, iż skoro źródłem praw i obowiązków jest zgoda państw, wyrażona lub dorozumiana, to ona tez jest źródłem podmiotowości; nowe państwo staje się podmiotem PM tylko w drodze uznania przez inne podmioty PM.

Uznanie międzynarodowe - Uznanie rządu

Zagadnienie uznania rządów na emigracji powstało w okresie pierwszej wojny światowej Podstawa uznania – rząd na emigracji ma kompetencje pod warunkiem efektywnych działań tak długo, jak istnieje okupacja; prowadzenie działalności mającej na celu odzyskanie niepodległości (walka z okupantem, posiadanie własnych sil zbrojnych lub kierowanie ruchem oporu na okupowanym terenie).

Uznanie międzynarodowe - Uznanie za stronę wojującą i za powstańców

Różnica między uznaniem za stronę wojującą i za powstańców: powstańcy nie mogą uzyskać statusu strony wojującej gdy nie spełniają kryteriów wyżej podanych; Konsekwencje prawne: powstańcy nie są uznani przez państwo uznające za przestępców czy piratów, zachowanie neutralności w stosunku do państwa wojującego.

Uznanie międzynarodowe - Uznanie za naród

miało miejsce w stosunku do Czechów i Polaków walczących w I wojnie światowej po stronie Ententy; stworzenie narodowych komitetów uznanych przez mocarstwa pozwoliło im na korzystanie z pewnych kompetencji rządowych (prawo posiadania armii, trybunałów, używanie flagi narodowej)

Poglądy zwolenników uznania UE za organizację międzynarodową

Wystarczy to żeby uznać UE za organizację międzynarodową – prawo międzynarodowe przypisuje status państw członkowskich wyłącznie państwom wchodzącym w skład takich organizacji. To ostatecznie świadczy na rzecz uznania UE za organizację międzynarodową.

Zasady prawa administracyjnego gospodarczego - Uznanie administracyjne

Sfera uznania administracyjnego nie jest strefą dowolności działania i wyboru organów administracji publicznej dlatego organ administracji publicznej ma obowiązek wnikliwego uzasadnienia wyboru jednego z przyjętych rozwiązań i wskazania dlaczego nie wybrał drugiego.

Swobodne uznanie adm.

Norma prawna dopuszczająca swobodne uznanie adm. państwowej w granicach swobodnego uznania podlegają szczególnej ochronie.

Wyspa Wolin - FAUNA I FLORA

Na wyspie Wolin stwierdzono występowanie ponad 1300 gatunków roślin naczyniowych, w tym wielu gatunków chronionych i rzadkich.

Wyspa Wolin - WARUNKI NATURALNE

Geneza wyspy Wolin do dnia dzisiejszego odzwierciedla się w jej krajobrazie. Centralną część wyspy Wolin tworzą wyraźne strome krawędzie oraz obszar dużych wzniesień rzędu 60-90 m n.

Wyspa Wolin - POŁOŻENIE

Są to: a) wschodnia część wyspy czyli pas o głębokości około 1 km wzdłuż rzeki; b) Wolin - Międzywodzie - Dziwnów ( 17 km); c) obszar nadmorski ( poza Wolińskim Parkiem Narodowym); d) teren Płocin - Sułomino - Karnocice ( 5 km); e) teren Lubin - Wicko - Wapnica ( około 3 km).

Wyspa Wolin - Szlaki turystyczne

Na wyspę Wolin przedostajemy się promem w Karsiborze. Odbijając na południe, mijamy Kodrąb i Unin, bez przerwy jadąc lokalnymi drogami - alejami osiągamy Wolin.

Wyspa Wolin - KOMUNIKACJA

W fazie opracowań i przygotowań formalno - prawnych jest: projekt techniczny przejścia drogi krajowej nr A3 przez miasto Wolin, wstępna koncepcja przebudowy drogi nr 102 - przejście przez Kołczewo, skrócona koncepcja budowy węzła Parłówko, z obejściem miejscowości Troszyn i Ostromice w ciągu drogi nr A3.

Wyspa Wolin - Zagrożenie czy rozwój

Groźnym paradoksem rozwoju wyspy jest możliwość utraty jej naturalnych walorów wskutek ich dużej atrakcyjności. Nadmierny ruch turystyczny, budowa kombinatów rozrywki, sportu i rekreacji, pogoń za łatwym pieniądzem szybko doprowadzą do drastycznych zmian w naturalnym, jeszcze mało skażonym środowisku...

Wyspa Wolin - Regulacja stosunków wodnych

Warunki hydrogeologiczne Na obszarze wyspy Wolin występują dwa zasadnicze poziomy wodonośne: - wody w otworach mezozoicznych, przy czym silnie zmineralizowane (solanki) w utworach jury i zmineralizowane, w partiach stropowych wysłodzone - w utworach kredy, - wody w utworach czwartorzędowych, przy czym wydzielić tu należy poziom wodonośny Półwyspu Przytorskiego (piaski morskie i piaski mierzei oraz piaski rzeczne i wodnolodowcowe piaski i żwiry) oraz zasadniczy ...

Wyspa Wolin - Zasilanie meteoryczne

Cechą zasilania meteorycznego wyspy Wolin jest duża częstotliwość opadów z przewagą opadu drobnego i rozproszonego poziomego - średnia liczba dni z opadami wynosi 129,7 w roku.