Uzasadnianie

Czytaj Dalej

KONSTRUKCJA, TYPY I FUNKCJE TEORII W NAUCE O POLITYCE - ZDANIA TEORII I ICH UZASADNIANIE

2 podstawowe metody uzasadniania zdań: Metoda indukcji (zwana niekiedy empiryzmem lub redukcjonizmem ) Dedukcja (termin Karla Poppera, inaczej hipotetyzm) INDUKCJA: (koncepcja usystematyzowana przez Roberta Mertona) uprawniony aczkolwiek zawodny sposób zarówno dochodzenia do twierdzeń naukowych, jak i ich sprawdzania.

Metody uzasadniania twierdzeń w naukach empirycznych

1) metoda indukcyjna- uzasadnianie przez wnioskowanie oparte na przesłankach będących zdaniami jednostkowymi a wniosek jest zdaniem ogólnym. Podejście indukcyjne jest metodą uzasadniania twierdzeń ogólnych na podstawie obserwacji jednostkowych faktów.

Prawa nauki a generalizacje historyczne, Uzasadnianie zdań (twierdzeń)

Nauki społeczne zalicza się do nauk empirycznych (indukcyjnych) co oznacza, iż w procesie uzasadniania zdań proponowanych na twierdzenia nauk społecznych istotną rolę pełnią dane pochodzące z doświadczenia zmysłowego (obserwacji).

STRUKTURA EMPIRYCZNYCH TEORII NAUKOWYCH - Uzasadnianie zdań teorii

Zdanie uzasadniane w ten sposób tylko subiektywnie można uznać za prawdziwe, ponieważ są nam znane następstwa logiczne tego zdania, pokrywające się ze zbiorem zdań obserwacyjnych, których prawdziwość jest nam znana na podstawie doświadczenia.

Uzasadnianie faktyczne i prawne decyzji

Uzasadnienie faktyczne-wskazuje fakty /np. dowody/, które uważa się za udowodnione oraz te którym takiej wiarygodności i mocy dowodowej odmówiono.

Uzasadnienie prawne-podaje podstawę prawną; przytoczony przepis, wskazuje związek między oceną stanu faktycznego a rozstrzygnięciem /uzasadnienie...