Ustrój polityczny Bośni i Hercegowiny

Ustrój polityczny Bośni i Hercegowiny

Bośnia i Hercegowina jest państwem federacyjnym, złożonym z dwóch członów: Federacji Bośni i Hercegowiny oraz z Republiki Serbskiej. Treść konstytucji Bośni i Hercegowiny została ustalona jako załącznik nr 4 do układu pokojowego z Dayton z 21 listopada 1995 roku. Została podpisana w Paryżu 12 grudnia 1995 roku. Widoczny jest wyraźny wpływ amerykańskiej myśli politycznej oraz położenie...

Czytaj Dalej

Politologia

Systemy polityczne (+18) System polityczny - jest to ogół organów państwowych , partii politycznych w organizacji grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych danego państwa wraz z generalnymi zasadami i normami regulującymi ich działalność.

Ustrój polityczny Słowacji

Ustrój polityczny Słowacji Słowacja jest demokracją parlamentarno-gabinetową, z trójpodziałem władz.

Podstawy politologii

Systemy polityczne (+18) System polityczny - jest to ogół organów państwowych , partii politycznych w organizacji grup społecznych uczestniczących w działaniach politycznych danego państwa wraz z generalnymi zasadami i normami regulującymi ich działalność.

Ustrój Polityczny Węgier

Węgry są demokracją parlamentarną, w której panuje pluralizm polityczny. System Partyjny Partie polityczne które początkowo powstały na Węgrzech można podzielić na 3 grupy Grupa pierwsza.

Prawne regulacje dotyczące partii politycznych w wybranych państwach współczesnych.

Z czasem jednak zaakceptowały one liberalne zasady porządku politycznego, traktując arenę wyborczo-parlamentarną jako jedynie właściwe miejsce konfrontowania grupowych interesów politycznych, i stały się równouprawnionymi partnerami w przetargach politycznych.

Przeobrażenia ustroju politycznego

Komuniści polscy nie wywierali odczuwalnego wpływu na życie polityczne kraju, co wynikało z szeregu przyczyn, między innymi ze zbojkotowania przez nich wyborów do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r.

Myśl gospodarcza w latach II RP w ujęciu poszczególnych obozów politycznych

Poszczególne ugrupowania i obozy polityczne w okresie II RP absorbowały silnie sprawy gospodarcze.

Zachowania polityczne Polaków - Psychologiczne uwarunkowania zainteresowania polityką

Kulesza) Program – jest to konkretyzacją doktryny politycznej, program polityczny przenosi doktrynę i ideologię na grunt praktyki politycznej.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ ZA PANOWANIA JAGIELLONÓW

Walka polityczna toczyła się obecnie między królem , dążącym do zwiększenia władzy a magnaterią szerzącą hasłami "złotej wolności" czym zdobywała popularność u części szlachty.

Kultura polityczna

Kultura polityczna to pewien dynamiczny konglomerat składający się z tradycji politycznej, ustroju politycznego, systemu politycznego, z świadomości, wiedzy obywateli o polityce (mechanizmy polityczne i sposoby ich działania, wiedza na temat instytucji politycznych i ich kompetencji, sposobie i kulturze uprawiania polityki w danym państwie).

Współczesne doktryny polityczne.

Niezależnie od sposobu ukazywania sensu konserwatyzmu politycznego sam jego sens wyjaśniany jest przynajmniej pięciorako, jako ideologia: arystokratyczna, pragmatyczna, sytuacyjna, naturalna i polityczna.

Podziemne porozumienie polityczne

Było to oczywiste kłamstwo, gdyż władze Polski Podziemnej, działające z upoważnienia rządu RP w Londynie, miały poparcie większości partii politycznych w kraju, a AK liczyła kilkadziesiąt razy więcej żołnierzy niż GL.

Ideologie i doktryny polityczne XIX w.

Pierwszy okres, mimo, że przyświecała mu maksymalnie pojmowana idea wolności, w realiach politycznych posplatały się wątki polityczne z ekonomicznymi, antyfeudalne z prokapitalistycznymi, anty absolutystyczne z pro republikańskimi.

Metodologia Badań Politologicznych

Metoda decyzyjna Specyfika metody decyzyjnej polega na rozpatrywaniu zjawisk procesów społeczno – politycznych przez pryzmat: - ośrodka decyzji traktowanego jako przedmiot działania politycznego - procesu decyzyjnego, czyli zespołu zobowiązań przyczynowo – skutkowych dotyczących rozwiązywanego problemu - decyzji politycznej, czyli przez wybór sposobu działania politycznego - implementacji politycznej, czyli ...

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Najogólniej można powiedzieć, iż poglądy dotyczące: - życia gospodarczego i jego organizacji - życia politycznego i jego organizacji - rozwiązań ustrojowych wspólnoty państwowej i mechanizmów jej funkcjonowania - kształtowania stosunków narodu i państwa z innymi narodami oraz państwami - wskazywania sposobów rozwiązywania doniosłych spraw bytu społecznego społeczeństwa Wnikając w treści wyrażające poglądy polityczne można wyróżnić ...

Teorie zmiany i rozwoju politycznego w XX wieku

Kompleksowa teoria systemów a zmiana polityczna: Teoria ta krytykuje sposób rozumowania teoretyków i komentatorów, którzy przedstawiają okres po upadku komunizmu jako „koniec historii” a demokrację liberalną jako docelowy model organizacji politycznej dla świata, który wynika z logiki racjonalności, modernizacji i globalizacji.

Kultura polityczna

Na kulturę polityczną mają wpływ postawy i zachowania polityczne: a) postawy polityczne - trwały stosunek jednostki lub grupy do podmiotów politycznych i ich działań w systemie politycznym; kształtują się w toku socjalizacji i edukacji politycznej b) Zachowania polityczne - reakcje na bodźce wywodzące się ze zjawisk i procesów politycznych) W społeczeństwie rozwiniętym większość procesów kulturowo - ...

RZYM W EPOCE WOJEN DOMOWYCH (146 p.n.e. - 31 p.n.e.) - OD DYKTATURY SULLI DO BITWY POD AKCJUM

Nie darmo kariera polityczna Cezara zaczęła się od wytoczenia przez niego procesu o zdzierstwo dwu wybitnym stronnikom Sulli, a kariera polityczna Cycerona od głośnego procesu Werresa.

Jakie wartości epoki Oświecenia przetrwały do dziś, a jakie okazały się pozorne

Po roku 1764 powstają polskie instytucje życia kulturalnego i politycznego: teatr polityczny, Biblioteka Załuskich, powstaje czasopismo moralne - "Monitor".

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

  Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są zdecydowane postępować tolerancyjnie i współżyć w pokoju jak dobrzy sąsiedzi,Biorąc pod uwagę doniosłość ...