Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Czytaj Dalej

Prawo europejskiej, prawo Wspólnot Europejskich, prawo Unii Europejskiej, prawo integracji europejskiej, acquis communautaire - problemy definicyjne

Prawa podstawowe jednostek- UE szanuje prawa podstawowe gwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także prawa wynikające ze wspólnych tradycji konstytucyjnych państw członkowskich.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawa wyborcze

Państwa członkowskie mogą uzależnić prawo do głosowania w wyborach do przebywania na swoim terytorium przez określony czas, a głosowanie na pewne stanownicze funkcje w zarządzie lokalnym może zastrzec jedynie dla swoich obywateli.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo petycji do PE

Ma do niej prawo każdy kto mieszka na terytorium UE i wszyscy obywatele UE bez względu na miejsce ich pobytu.

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawo skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy zwłaszcza nieprawidłowość działania organów i instytucji WE. Powód skargi nie musi dotyczyć skarżącego, a skarga musi być wniesiona w ciągu 2 lat od momentu dowiedzenia się o nieprawidłowościach.

Zakres przedmiotowy ustawy "Prawo o działalności Gospodarczej"

gosp świadczenia pomocy przez notariusza adwokata czy radcę prawnego (tu maja zastosowanie przepisy ustaw o notariacie , adwokaturze) oraz działalności w rolnictwie w zakresie upraw rolnych i hodowli zwierząt ogrodnictwa i warzywnictwa, leśnictwa.

Zakres podmiotowy ustawy "Prawo o działalności Gospodarczej"

Przedsiębiorcą nazywa się osobę fizyczną, prawną bądź spółkę prawa handlowego nie mającą osobowości prawnej, a także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dz.

Jaka grupa przepisów zawarta w ustawie "Prawo o działalności Gospodarczej" weszła w życie z dniem 1.01.2000

Są to przepisy nakazujące porządkowanie stanu prawnego w zakresie koncesji i zezwoleń na dz.

Ustawa jako źródło prawa

Do wydania ustawy uposażony jest Sejm, z istotnym udziałem Senatu, Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa tego nie może przekazać innemu organowi państwowemu. Po podpisaniu ustawy prezydent zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw.

Prawa dziecka - Prawa i wolności, a obowiązki

  Prawa i wolności gwarantowane każdemu dziecku:   -  prawo do opieki i ochrony, -  prawo do poszanowania godności i nietykalności osobistej, -  prawo do ochrony więzi rodzinnych, -  prawo do edukacji, -  prawo do ochrony zdrowia, -  prawo do odpowiedniego standardu życia, -  prawo do swobody myśli, światopoglądu i religii,

Prawa dziecka - Prawo do wychowania w rodzinie

Fundamentalne prawo zobowiązujące instytucje publiczne do podejmowania wszelkich działań  na rzecz powrotu dziecka z form zastępczych do rodziny. Prawo to podkreśla subsydiarny wobec rodziny charakter form pieczy zastępczej oraz preferuje rodzinne formy pieczy zastępczej nad formami instytucjonalnymi.

Prawa dziecka - Prawo stałości opieki

To zobowiązanie do podjęcia, w możliwie jak najkrótszym czasie, wiążących decyzji dotyczących przyszłości dziecka. To zobowiązanie do skrócenia pobytu dziecka w opiece zastępczej,  z optymalnym rozeznaniem możliwości jego powrotu do rodziny  (reintegracja rodziny) lub określeniem najlepszej formy...

Prawa dziecka - Prawo do osobistej styczności z rodzicami i bliskimi

Ten zapis ustawy jest realizacją prawa dziecka do osobistej styczności określonego w Konwencji  o prawach dziecka (art.

Prawa dziecka - Prawo do prywatności

Prawo to znajduje właściwy wyraz w normie konstytucyjnej: „Każdy ma prawo do ochrony prawnej  życia prywatnego, rodzinnego i dobrego  imienia oraz do decydowania o swoim  życiu osobistym” (art.

Prawa dziecka - Prawo do praktyk religijnych

O  światopoglądzie dziecka decydują jego rodzice ograniczeni w swym prawie dyrektywą Konstytucji RP nakazującą im w sprawach światopoglądowego wychowania dziecka uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, jego wolność sumienia i wyznania (rodzicom nie wolno wymuszać na dziecku praktyk  religijnych).

Prawa dziecka - Prawo do informacji

Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne: a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo  b) do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź zdrowia albo  moralności publicznej.

Prawa dziecka - Prawo do rozwoju i usamodzielnienia

Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej mają prawo do wszechstronnego rozwoju,  z uwzględnieniem ich zainteresowań i uzdolnień, w tym prawo do korzystania z różnych form zabaw i wypoczynku.

Prawa dziecka - Prawo do podmiotowego traktowania

Prawo do podmiotowego traktowania wiąże się także z pojęciami ograniczonej lub pełnej zdolności dziecka do podejmowania czynności prawnych oraz przedstawicielstwa ustawowego w imieniu dziecka.

Prawa dziecka - Prawa dzieci jako uczniów

prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny szkolnej, -  prawo do opieki wychowawczej  i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy: fizycznej, psychicznej, ochronę poszanowania godności,   -  Prawo do  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, -  Prawo do swobody wyrażania myśli,