Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Czytaj Dalej

Obywatelstwo europejskie: Prawa obywateli - Prawa wyborcze

Państwa członkowskie mogą uzależnić prawo do głosowania w wyborach do przebywania na swoim terytorium przez określony czas, a głosowanie na pewne stanownicze funkcje w zarządzie lokalnym może zastrzec jedynie dla swoich obywateli.

Ustawa jako źródło prawa

Do wydania ustawy uposażony jest Sejm, z istotnym udziałem Senatu, Sejm jest jedynym organem mającym prawo stanowienia ustaw i prawa tego nie może przekazać innemu organowi państwowemu. Po podpisaniu ustawy prezydent zarządza ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw.

Prawa dziecka - Prawa i wolności, a obowiązki

  Prawa i wolności gwarantowane każdemu dziecku:   -  prawo do opieki i ochrony, -  prawo do poszanowania godności i nietykalności osobistej, -  prawo do ochrony więzi rodzinnych, -  prawo do edukacji, -  prawo do ochrony zdrowia, -  prawo do odpowiedniego standardu życia, -  prawo do swobody myśli, światopoglądu i religii,

Prawa dziecka - Prawa dzieci jako uczniów

prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny szkolnej, -  prawo do opieki wychowawczej  i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy: fizycznej, psychicznej, ochronę poszanowania godności,   -  Prawo do  życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym, -  Prawo do swobody wyrażania myśli,

Prawa człowieka – prawa podstawowe – prawa podmiotowe

Źródłem tak rozumianych praw jest prawo naturalne, zgodnie z którym podstawą większości praw jednostki jest przyrodzona godność istoty ludzkiej. Prawa podmiotowe – podstawowe i pochodne sytuacje prawne obywateli (uprawnienia, kompetencje itp.

Czym są prawa autorskie w internecie?

Rozważania dotyczące praw autorskich i bezpie­czeństwa przesyłania danych są aktualnie najistot­niejszymi tematami dyskutowanymi w kontekście Internetu.

Prawa autorskie

Prawo autorskie Prawo autorskie - ogół przepisów prawnych określających uprawnienia przysługujące autorowi dzieła artystycznego, literackiego i naukowego oraz regulujących stosunki wynikające z powstawania danych dzieł.

Przedmiot prawa autorskiego

„Przedmiot prawa autorskiego Prawo autorskie stanowi cześć dziedziny prawa zwanej "PRAWEM WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ", której cechą charakterystyczną jest przedmiot tego prawa - czyli dobro niematerialne.

Prawa człowieka. Prawa dziecka

( ZADANIE ) – Namaluj znak organizacji chroniącej prawa dziecka ( NOTATKA ) – Bez względu na płeć, wyznanie, zamożność i narodowość wszystkim przysługują te same prawa zapisane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ( uchwalonej w 1948 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ ) W 1989 roku został utworzony specjalny dokument dbający o prawa dziecka noszący nazwę Konwencja Praw Dziecka.

Od pojecia prawa do prawa konstytucyjnego

Dlaczego normy są prawnymi – w zależności od źródła – twórca prawa – państwo, zwyczaj Różnica między normą postępowania a normą praw – przez kogo została ustalona Norma prawna składa się z: a) hipoteza – adresat normy prawnej i okoliczności jej aktualizacji b) dyspozycja – jak adresat ma postępować w określonych okolicznościach c) sankcja – konsekwencje ...

Walutowe prawa opcyjne

Dają możliwość żądania od dłużnika dokonania zapłaty nie tylko w pierwotnej walucie ale co większej ilości walut nazywamy obcymi. Ich ilość, rodzaje oraz kursy ustala się w momencie podpisania kontraktu. Można przyjąć, że waluta narodowa nigdy nie będzie walutą opcyjną. W terminie...

Zasada prawa

Wypowiedź, która ma zawsze charakter normatywny, szczególnego rodzaju norma systemu prawnego o charakterze nadrzędnym; rozwinięciem tej zasady jest orzecznictwo konstytucyjne- zasada państwa prawnego.

Kultura prawa stanowionego

Związane jest ono z normami konstytucyjnymi, wyraźnie określającymi procedurę od powstania do uchylenia aktu prawnego- zwłaszcza ustawy zachowującej prymat wśród innych aktów prawnych.

System prawa

Określony stopień niesprzeczności- dopuszcza możliwość wystąpienia w systemie prawnym sprzeczności dwojakiego rodzaju: a) wewnętrzne- wynikają z kolizji norm w ramach jednego działu prawa, bądź miedzy działami prawa, ich przyczyną są najczęściej wady techniki prawotwórczej, ale można je usunąć w praktyce stosowania prawa, b) zewnętrzne- wynikają ze zderzenia się dwu różnych jakości statyczne ze swej ...

Podziały prawa w ramach systemu

Całość obowiązującego prawa, czyli ogół norm będących wynikiem prawotwórczej działalności państwa, zwana jest prawem przedmiotowym.

Gałęzie prawa

nazwisko, autorstwo), - prawo handlowe- pokrewne prawu cywilnemu- reguluje stosunki wynikające z czynności handlowych, - prawo rodzinne- reguluje stosunki małżeńskie, rodzinne i wynikające z opieki, - prawo pracy- reguluje stosunki prawne wynikające z umowy o pracę, - prawo karne- złożone z norm, które ustalają, jakie czyny są zabronione przez państwo, określają represje ze strony państwa wobec osób, które ...

Źródła prawa

Rozumiejąc przez źródła prawa prawotwórczą działalność państwa, w wyniku której powstają akty normatywne, możemy wyróżnić dwa powiązane ze sobą procesy: proces kształtowania się prawa i proces prawotwórczy.

Konstytucyjny system źródeł prawa

Ustawa jest aktem prawnym uchwalanym przez Sejm z udziałem Senatu (organy „władzy ustawodawczej”) w specjalnej procedurze, określanej mianem trybu ustawodawczego.

Stosowanie prawa

zgodnie z którym organy stosujące prawo muszą w sposób nie budzący wątpliwości ustalić stan faktyczny mający być przedmiotem kwalifikacji prawnej, 2) odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy prawne i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do ustalonego stanu faktycznego, czy obowiązują one w danym miejscu i czasie, 3) dokonanie prawnej kwalifikacji stanu faktycznego, czyli ustalanie sensu.