Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych

Czytaj Dalej

Ochrona własności intelektualnej

Według polskich uregulowań prawnych powyższe dziedziny można przyporządkować do trzech zakresów praw: prawo autorskie i prawa pokrewne z prawami autorskimi, prawa do baz danych, prawo własności przemysłowej.

Rzecznik praw obywatelskich jako straznik praw i wolności pbywatelskich.

: 1) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w którym formułuje opinie i wnioski w sprawie stwierdzonego naruszenia praw obywatela; może też żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko winnym lub zastosowania sankcji służbowych; w razie niezadowalającej odpowiedzi może zwrócić się do jednostki nadrzędnej o podjęcie odpowiednich działań, 2) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką naruszającą prawo ...

Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - przykład Polski

obok ustaw ustrojowych (przede wszystkim dwóch ustaw z 5 czerwca: o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa oraz ustawy z 24 lipca o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa) również uchwalono „ustawę kompetencyjną” (ustawa z 24 lipca o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z ...

Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska

5)Ustawy z dnia 2 lutego 1995 roku „O ochroni gruntów rolnych i leśnych” - podejmowanie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia planu zagospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych po uzyskaniu opinii placówek naukowych lub innych osób upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrem Ochrony Środowiska - składanie wniosków o przekazanie gruntów na cele nierolnicze ...

Źródła prawa administracyjnego

5) NIEFORMALNE ŹRÓDŁA PRAWA W swych działaniach administracja posługuję się- obok norm prawnych- również normami pozaprawnymi, które stanowią wynik określonego sformułowania przepisów prawnych.

Źródła prawa administracyjnego

Oznacza to, że ustawa powinna określać wyraźnie organ upoważniony do stanowienia aktów normatywnych w formie ustawy praw, wolności i obowiązków obywateli, nie mogą regulować spraw dotyczących praw osób fizycznych i prawnych nie powiązanych z normodawcą szczególnym stosunkiem organizacyjnego podporządkowania.

Konstytucja

Prawo inicjatywy ustawodawczej, czyli prawo zgłoszenia do Sejmu projektu ustaw, przysługuje posłom (grupie przynajmniej 15 posłów) i komisjom sejmowym, Senatowi, Prezydentowi RP, Radzie Ministrów oraz wyborcom w liczbie co najmniej 100 tysięcy (inicjatywa ludowa).

Instytucje i organy władzy na Litwie

Prawa i obowiązki Prezydenta Republiki Litwy: • rozstrzyga ważniejsze problemy polityki zagranicznej i wraz z Rządem ją prowadzi, • podpisuje umowy międzynarodowe i przedkłada Sejmowi do ratyfikacji, • na wniosek Rządu mianuje i odwołuje przedstawicieli dyplomatycznych Republiki Litewskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, nadaje najwyższe stopnie dyplomatyczne i tytuły specjalne, • za zgodą Sejmu mianuje Prezesa Rady Ministrów i powierza ...

Stan wojenny - omówienie ustawy

W kwietniu 1998 roku rząd wyraził poparcie dla inicjatywy legislacyjnej dotyczącej ustawy o stanie wojennym i projekt został skierowany do prac w komisjach sejmowych i po pełnym procesie legislacyjnym został ostatecznie przyjęty jako ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej i znalazł się w Dzienniku Ustaw nr ...

Prawo administacyjne - wykład

konstytucyjności ustaw oraz badania zgodności aktów prawnych niższego rzędu z aktami prawnymi wyższej rangi a zwłaszcza z ustawami.

Zakres kognicji i funkcja sądów administracyjnych w Polsce

Uprawnienie to przysługuje Ministrowi Sprawiedliwości, Prokuratorowi Generalnemu, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - ministrowi właściwemu do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego, a w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej - Prezesowi Urzędu ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

30c ustawy albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - może opodatkować się wspólnie z małżonkiem (oczywiście na zasadach określonych w art.

Organy gminy

Wskazać tu należy na ustawę kompetencyjną,2 w której wymienione zostały akty prawne będące podstawą działania organów gminy, a także na inne ustawy.

Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

Senat ma obowiązek rozpatrzyć projekt tej ustawy w czasie nie dłuższym niż 20 dni, a Prezydent ma 7 dni na jej podpisanie i nie może przeciwko niej skierować weta ustawodawczego (art.

Pojęcie ustawy konstytucyjnej

małe konstytucje : -uchwała Sejmu Ustawodawczego z dnia 20 lutego 1919 w sprawie powierzenia Piłsudskiemu dalsze sprawowanie Naczelnika państwowego -ustawa z dnia 19 lutego 1947 o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP

Podpisanie ustawy (uprawnienia przysługujące Prezydentowi RP)

Odrzucenie weta ustawodawczego następuje wtedy, gdy Sejm ponownie uchwali ustawę większością 3/5 głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów.

Wątroba

Większy prawy piat wątroby leży głównie w prawej okolicy podżebrowej, zachodząc również w obręb okolicy nadpępcza. więzadło trójkątne (ligamentum triangulare), prawe i lewe.

Ujście przedsionkowo-komorowe prawe

Ujście przedsionkowo-komorowe prawe (ostium atrioventriculare dextrum), które z przedsionka prawego wiedzie do komory prawej, leży na podstawie komory; ma ono kształt zaokrąglony, choć nie jest ściśle koliste.

PRZEWÓD CHŁONNY PRAWY

Do niego wlewa się limfa z prawej kończyny górnej przez pień podoboj czy kowy prawy, z prawej połowy głowy i szyi przez pień szyjny prawy oraz z prawej połowy klatki piersiowej przez prawe pnie śródpiersiowe.

Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji

Do zadań Ministerstwa Skarbu Państwa między innymi należy: Prowadzenie zbiorczej ewidencji majątku Skarbu Państwa Prowadzenie ewidencji podmiotów, którym przysługuje prawo wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa Wykonywania uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa Składanie w imieniu Skarbu Państwa oświadczenia woli o utworzeniu spółki prawa handlowego Kontrolowanie ...