Urząd skarbowy

Urząd skarbowy

Czytaj Dalej

Obieg dokumentów w jednostce budżetowej na przykładzie urzędu skarbowego.

Do zadań Urzędu Skarbowego należy: - ustalanie lub określanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budże-towych, - nadawanie Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP), prowadzenie ewidencji po-datników oraz aktualizacja danych o podatnikach, - przyjmowanie formularzy podatkowych i identyfikacyjnych, - wykonywanie kontroli podatkowej, - prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych i wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego, - wykonywanie ...

Urząd skarbowy

Zadania urzędu skarbowego Do zakresu działań urzędu skarbowego należy: prowadzeneie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie kar majątkowych, w zakresie określonym w przepisach Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu karnego skarbowego.

Omów właściwość miejscową i rzeczową naczelnika urzędu skarbowego do obsługi dużych podatników (naczelnik urzędu skarbowego wyspecjalizowanego)

URZĘDY SKARBOWE WYSPECJALIZOWANE: podatkowe grupy kapitałowe banki zakłady ubezpieczeń jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych  (tylko spółka) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oddziały lub przedstawicielstwa ...

Omów właściwość rzeczową naczelnika urzędu skarbowego

Ustalenie i określenie oraz pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych i innych należności i podstawie odrębnych przepisów rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych wykonywanie kontroli podatkowej podział i przekazywanie na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochodów budżetowych miedzy budżetem państwa i budżetami gmin prowadzenie dochodzeń karno-skarbowych i ...

Omów właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego

Właściwość miejscowa - po pierwsze odpowiada na pytanie na jakim terytorium dany organ może aktywnie działać, po drugie jakie podmioty w zależności od swojego miejsca położenia w terenie podlegają pod właściwość danego organu. zasada generalna co do właściwości miejscowej -jeżeli ustawy...

URZĘDY KONTROLI SKARBOWEJ

Inspektorem kontroli skarbowej może być ten, kto: 1) ma wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich; 2) ma nienaganną opinię i nie był karany za przestępstwo z winy umyślnej; 3) ma wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub inne wyższe o specjalności przydatnej do kontroli skarbowej; 4) jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej i posiada co najmniej 5-letni staż pracy w organach ...

RSHA - (Reichssicherheitshauptamt - Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy)

Centralny organ służby bezpie­czeństwa Rzeszy, utworzony na mocy rozkazu Heinricha * Himmle­ra z 27 września 1939 r. (obowiązu­jącego od 1 października tego roku); w skład weszła policja bez­pieczeństwa (Sipo, Sicherheitspoli-zei), policja kryminalna (Kriminal-polizei - Kripo) oraz tajna służba...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Człowiek i urząd w "Procesie" Kafki

"Proces" to opowieść o człowieku żyjącym w świecie opanowanym przez wszechobecną władzę sądowniczą. Bohaterem powieści jest Józef K., nie przedstawiony z nazwiska, wysoki urzędnik, prokurent bankowy. To sumienny, solidny pracownik całkowicie pochłonięty swoimi obowiązkami. W dniu trzydziestych...

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH I OPŁATA SKARBOWA

          STAWKA PODATKOWA: Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do ustawy (art.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia

    Ze względu na rodzaj ustawowego zagrożenia w sankcji określaną karą, wyróżnić można trzy rodzaje czynów zabronionych: Przestępstwa skarbowe zagrożone wyłącznie karą grzywny określoną w stawkach dziennych Przestępstwa skarbowe zagrożone sankcją alternatywno – kumulatywną, co oznacza następującą formułę prawną: czyn podlega karze grzywny albo karze pozbawienia wolności albo oby karom łącznie.

Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe

Zagrożenie karą pozbawienia wolności do roku wiąże się z czynami polegającymi ba: fałszerstwie materialnego znaku urzędowego mającego stwierdzić uiszczenie opłaty skarbowej fałszerstwie materialnego znaku akcyzy lub upoważnienia do odbioru banderol nielegalnym obrocie znakami akcyzy zaniechaniu poboru podatku albo pobraniu go w kwocie niższej od należnej.

OPŁATA SKARBOWA

 

 

Przedmiot:

-podania, załączniki, zezwolenia, zażalenia, czynności urzędowe podejmowane na wniosek podatnika,

-czynności cywilnoprawne (umowy),

-orzeczenia sądów oraz ugody zawarte przed sądami,

-dokumenty przewozowe, weksle, ustanowienie pełnomocnictwa,

-inne.

Podmiot – osoby fizyczne, prawne i...

Bony skarbowe

Wykup bonów skarbowych następuje po upływie terminu na jaki zostały sprzedane i według wartości nominalnej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

Jednym z organów realizującym ochronę antymonopolową, wynikającą z ustawy, jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego Prezes ma status centralnego organu administracji rządowej i powoływany jest w drodze konkursu przez Prezesa Rady Ministrów na okres 5 lat. Obecnie do zadań Prezesa Urzędu...

KRAJOWY URZĄD PRACY

 

Aparat wykonawczy Prezesa Krajowego Urzędu Pracy – centralnego organu administracji rządowej i podlega Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej. Prezes Krajowego Urzędu Pracy jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw pracy, zaopiniowany przez...

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

 

Aparat wykonawczy Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy – organu administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego, powoływanego i odwoływanego przez marszałka województwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Krajowego Urzędu Pracy oraz wojewódzkiej rady zatrudnienia.

Do jego zadań należy:

opracowywanie...

POWIATOWY URZĄD PRACY

 

Aparat wykonawczy kierownika Powiatowego Urzędu Pracy – terenowego organu administracji specjalnej.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiaty należy:

rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawienie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i...

Wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

Dekret dla Ormian (Florencja 1439). Odnosi się do bierzmowania, streszcza teologię i praktykę bierzmowania. „Materią jest olej do namaszczenia poświęcony przez biskupa”. Nic tu nie mówi się o znaku wkładania rąk. Forma sprawowania: „Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam cię krzyżmem zbawienia w imię...