Uniwersytet Wileński

Uniwersytet Wileński

Czytaj Dalej

AKADEMIA WILEŃSKA (Uniwersytet Wileński)

Stefana Batorego; od 1939 Uniwersytet Litewski. Wilenskie zbioryksiazkowe przejał załozony wówczas Uniwersytet w Kijowie oraz UniwersytetCharkowski.

UNIWERSYTET WILEŃSKI

UNIWERSYTET WILEŃSKI, uczelnia powst. uniwersytet. uczelnie, zasilając głównie —> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uniwersytet – od średniowiecza do nowoczesności

XV w upadek nauki arabskiej i wzrost europejskiej, Średniowieczny uniwersytet stworzył podstawy do nauki nowożytnej, nastąpiło ukształtowanie samej instytucji uniwersytetu a także rozwinięcie i zaadaptowanie nauki grecko-arabskiej na grunt Europejski ( podstawy dla Kopernika, Galileusz czy Keplera).

Szkolnictwo w średniowieczu - POWSTANIE I ROZWÓJ UNIWERSYTETÓW

Do najstarszych i najsłynniejszych europejskich uniwersytetów średniowiecznych należy zaliczyć uniwersytety: w Bolonii - założony w 1119 r.

DZIENNIK WILEŃSKI

DZIENNIK WILEŃSKI, miesięcznik nauk.-lit., zał. z inicjatywy T. Czackiego, wyd. w Wilnie 1805 (IV)-06 i 1815-30 (od 1826 w 5 odrębnych seriach, m. in. Historia i Literatura, Literatura Nadobna) przez J. Zawadzkiego (wskrzesiciel pisma 1815), od 1818 przez specjalnie zał. Tow. Typograficzne, od 1822 przez...

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA

GAZETA LITERACKA WILEŃSKA, tygodnik, wyd. w Wilnie 1806 przez G.E. Groddecka, prof. filologii klas. i kierownika biblioteki uniw., przy współpracy K. Kontryma. Organ konkurencyjny wobec > „Dziennika Wil.'', powst. jako owoc stałych tarć między profesorami Polakami a cudzoziemcami, współpracowników miał...

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL)

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI (KUL), do 1928 p. Uniwersytet Lubelski, prywatna szkoła wyższa zał. uniwersytetu. w ramach uniwersytetu.

LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in.

LASKARYS JERZY, pseud. Bocian Wileński i in., ur. 28 VIII 1828 pod Wilnem, zm. 22 VI 1888 w Dowborowie (Wileńszczyzna), poeta, dziennikarz. Studiował na uniw. w Petersburgu. Uczestnik powstania styczniowego, 1863 emigrował do Paryża. Do kraju wrócił po 1870. Wydał zbiory wierszy: Kartki zżycia (1856)...

TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe

TEKA WILEŃSKA, pismo zbiorowe, wyd. i red. przez A.H. Kirkora w Wilnie 1857-58 (t. 1-6), kontynuowane - po zamknięciu przez władze zaborcze mimo ugodowej postawy wydawcy - 1859 i 1862 przez Pismo zbiorowe wileńskie. Wzorowane charakterem na —> „Bibliotece Warsz.", starannie redagowane, było w trudnych...

TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit.

TYGODNIK WILEŃSKI, czasopismo lit., wyd. w Wilnie 1804 przez kilkuosobową grupkę studentów (m. in. L. Borowski, S. Starzyński) przy współpracy K. Kontryma i jednego z lektorów uniw.; zarówno charakter grupy (por. niżej), jak osoba red. (najpewniej Starzyński), fakt istnienia dwu nakł.: nr 1-12 (od 23...

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.)

TYGODNIK WILEŃSKI, dwutygodnik (początkowo tyg.), wyd. w Wilnie 21 XI 1815-30 VI 1822 przez A. Żółkowskiego; zainicjowany przez J. Lelewela, który wycofał się z redakcji 1816, red. był nast. przez M. Balińskiego, od 1819 (1818?) I, Szydłowskiego, od 1821 (1822?) M. Olszewskiego. Pomyślany jako pismo...

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd.)

UNIWERSYTET GDAŃSKI (UGd. BUKOWSKI Droga do uniwersytetu w Gdańsku, „Litery" 1970 nr 1, 3; K.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ)

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie (UJ), jedna z najstarszych w Europie uczelni wyższych, zał. Uniwersytet Krak.

UNIWERSYTET LWOWSKI

UNIWERSYTET LWOWSKI, uczelnia utworzona 1661 aktem fundacyjnym Jana Kazimierza, gwarantującym kolegium jezuickiemu (zał. uczelnie, najliczniej na —> Uniwersytet Wrocławski, nawiązujący do tradycji U.

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ)

UNIWERSYTET ŁÓDZKI (UŁ), uczelnia powst. Chałasiński, pierwsi po Viewegerze rektorzy), a także kadra przybyła z uniwersytetów: wil.

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS)

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ w Lublinie (UMCS), uczelnia powst.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK)

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA w Toruniu (UMK), uczelnia powst.

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)

UNIWERSYTET POZNAŃSKI, od 1955 Uniwersytet im. 2 (1975); tenże Polonistyka na Uniwersytecie w Poznaniu w latach 1945-1975, Studia Polonist.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl)

UNIWERSYTET ŚLĄSKI w Katowicach (UŚl), uczelnia wyższa powst.